• Zveřejněno: 20.08.2015
Odbory a parlament

Ústava České republiky, přijatá Českou národní radou dne 16. 12. 1992, v článku 2 zakotvuje zásadu legitimizace státní moci lidem:

„Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní. Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo. Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.“

Volby jsou demokratickým způsobem vytváření státních orgánů (čl. 5 Ústavy). Jejich prostřednictvím přenáší lid svou svrchovanost na zastupitelské sbory, legitimuje je k výkonu ústavně stanovených pravomocí. Moc zákonodární náleží v ČR Parlamentu České republiky (čl. 15 Ústavy).

Podle Ústavy ČR je Parlament tvořen dvěma komorami, a to Poslaneckou sněmovnou /www.psp.cz/ a Senátem /www.senat.cz/ (čl. 15 odst.2).

Obě komory Parlamentu mají autonomní postavení.

Obligatorními orgány Poslanecké sněmovny jsou funkcionáři sněmovny (předseda a místopředsedové), výbory a komise. Jako fakultativní může Poslanecká sněmovna zřídit pro vyšetření věci veřejného zájmu vyšetřovací komisi.

Obligatorními orgány Senátu jsou funkcionáři senátu (předseda a místopředsedové), výbory a stálé komise. 

Zasedání komor jsou stálá. V rámci zasedání se konají schůze, které jsou v zásadě veřejné.  

 

           ČMKOS sleduje legislativní proces, tj. cestu od podání návrhu zákona až k jeho schválení a vydání ve sbírce zákonů. Pověřený pracovník – parlamentní zpravodaj – Útvaru vnějších vztahů ČMKOS koordinuje veškerou činnost směrem na Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu ČR, zajišťuje zpětnou vazbu na ČMKOS a OS, sleduje parlamentní jednání v oblasti sociální, školské, hospodářské a kulturní politiky, kontaktuje parlamentní výbory, poslanecké kluby i jednotlivé poslance, tak aby bylo možné získat je pro podporu stanovisek ČMKOS.

ČMKOS jedná s každou demokraticky zvolenou a demokracii podporující stranou a usiluje o prosazování pozměňovacích návrhů k projednávaným normám a snaží se přispět ke zlepšení schvalovaných zákonných předloh. Z jednání obou komor Parlamentu ČR a jejich výborů s ohledem na projednávanou problematiku jsou aktuální informace přenášeny na ČMKOS a OS.

Jednotlivá pracoviště a experti ČMKOS a OS tyto informace zpracovávají, objasňují společenské postoje a stanoviska k projednávaným zákonům tak, aby se odbory mohly aktivně podílet na tvorbě zákonů ve smyslu článku 2 Ústavy České republiky.