• Zveřejněno: 20.08.2015

Tripartita (Rada hospodářské a sociální dohody ČR = RHSD ČR) je společným dobrovolným dohadovacím a iniciativním orgánem odborů, zaměstnavatelů a vlády České republiky. Cílem tripartity je vzájemně respektovanou formou dialogu dosáhnout shody v zásadních otázkách hospodářského a sociálního rozvoje a udržet sociální smír, jako základní předpoklad pozitivního vývoje ekonomiky i životní úrovně občanů. Tripartitní jednání vládě mimo jiné umožňují trvalý přehled o postojích odborových a zaměstnavatelských svazů. Sociální partneři by naopak měli mít jistotu, že budou mít možnost své postoje prezentovat a zároveň získávat informace od svých partnerů v tripartitě.

RHSD ČR je přímým nástupcem Rady sociální dohody České a Slovenské Federativní republiky. Rada sociální dohody byla vytvořena na federální i národní úrovni na podzim roku 1990 z iniciativy federální vlády s cílem napomáhat zachování sociálního smíru v průběhu ekonomické transformace. Návrh akceptovaly jak odborové svazy tak vznikající zaměstnavatelské organizace a během několika měsíců se podařilo sociálním partnerům prosadit rozšířené tripartitní jednání i na konzultace týkající se právě hospodářské a sociální politiky. V této souvislosti došlo ke změně názvu na Radu hospodářské a sociální dohody. Po rozdělení České a Slovenské Federativní republiky zanikla federální rada, ale nedošlo k přerušení činnosti Rady na národní úrovni. Tripartita (RHSD ČR) tak funguje prakticky bez přerušení. V průběhu 90 let došlo sice ke změnám statutu a k obměně aktérů na straně odborů i zaměstnavatelů, ale tyto změny neměly na principiální pozici tripartity vliv.
Oblasti, ke kterým se tripartita vyjadřuje jsou taxativně vymezeny. Jsou to:
  • hospodářská politika
  • pracovněprávní vztahy
  • kolektivní vyjednávání a zaměstnanost
  • sociální otázky a zdravotnictví
  • mzdy a platy
  • veřejné služby a veřejná správa
  • bezpečnost práce
  • rozvoj lidských zdrojů a vzdělávání
  • postavení ČR v rámci EU.
Vrcholným dohadovacím orgánem tripartity je Plenární schůze, na které je zastoupena delegace vlády ve složení 7 členů, 7 představitelů zaměstnavatelských svazů a 7 představitelů odborových konfederací. Kriteria účasti určuje Statut RHSD. Závěry jednání tripartity jsou schvalovány všemi účastníky jednání. Pokud se nepodaří dosáhnout konsensu a přijetí společných závěrů, jsou zveřejněna odchylná stanoviska delegací k projednávaným bodům.
Vznik tripartitní instituce v České republice odpovídá vývoji ve většině zemí střední a východní Evropy a obsahuje určité společné rysy typické pro sociální politiky v zemích EU, mezi něž patří důraz na kolektivní vyjednávání a sociální dialog.
Sociální dialog představuje v evropském prostředí standardní způsob spoluurčování pracovních, mzdových, ale i sociálních a obecně hospodářských podmínek. Institucionální rámce i konkrétní podoby sociálního dialogu jsou v evropských státech různorodé a pravomoci v této oblasti zůstávají na úrovni národních států. Struktura a organizace tripartity ČR (RHSD ČR) není v evropském kontextu nijak nestandardní.
 
 

Plenární schůze RHSD ČR je vrcholným dohadovacím orgánem RHSD ČR. Projednává koncepce a vybrané návrhy zákonů, základní směry a trendy rozvoje, dohaduje zásadní rozpory mezi partnery, řeší závažné konkrétní problémy v jednotlivých oblastech a řeší situace ohrožující sociální smír.

Předsednictvo RHSD ČR je výkonným orgánem mezi zasedáními Plenární schůze RHSD ČR. Projednává koncepční dokumenty, jedná o zásadních rozporech, které vyplynuly z jednání Plenární schůze RHSD ČR, posuzuje a vyhodnocuje vývoj sociálního partnerství. Navrhuje program a určuje termín Plenární schůze RHSD ČR.

Pracovní týmy a skupiny RHSD ČR jsou jejími stálými expertními orgány za účelem řešení věcných záležitostí. Předjednávají předložené materiály, zabezpečují a připravují odborná stanoviska k nim a další podklady pro orgány RHSD ČR.