• Zveřejněno: 21.08.2015

STATUT PORADENSKÉHO A INFORMAČNÍHO CENTRA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ (PIC-DVZ)

 

Článek 1
Úvodní ustanovení

 

Poradenské a informační centrum dalšího vzdělávání zaměstnanců (PIC-DVZ) se zřizuje na základě výstupů projektu ČMKOS v rámci programu JPD3 – Cíl 2 Praha. Zřizovatelem je ČMKOS ve spolupráci s partnerskou organizací Asociací institucí vzdělávání dospělých o.p.s. (AIVD).

PIC-DVZ se zřizuje při Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS.

 

Článek 2
Koordinace

Koordinaci činnosti PIC-DVZ bude zajišťovat Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS, nám. W. Churchilla 2, Praha 3, 113 59.

 

 

Článek 3
Poslání

Posláním PIC-DVZ je poskytovat služby všem zájemcům v oblasti vzdělávání dospělých, to znamená zejména je informovat o možnostech dalšího vzdělávání v jednotlivých modulech - Pracovního práva, Motivace pro další vzdělávání zaměstnanců, Ochraně bezpečnosti zdraví při práci a v Zaměstnávání v Evropské unii formou korespondenčního a e-learningového vzdělávacího programu. Dále pak o možnostech dalšího uplatnění nabytých znalostí a dovedností a o možnostech dalšího vzdělávání v systému Rozvoje lidských zdrojů ČMKOS a AIVD.

 

Článek 4
Zaměření

Činnost PIC-DVZ bude zejména zaměřena do následujících oblastí:

 1. Informování o možnostech vzdělávání v rámci výstupu projektu, to znamená do oblastí:

  - Pracovně právní vztahy na pracovišti;
  - Zaměstnávání v EU;
  - Motivace pro další vzdělávání zaměstnanců;
  - Vzdělávání zaměstnanců v oblasti BOZP.

 2. Informování o korespondenční a e-learningové formě vzdělávání.
 3. Informování o vzdělávací nabídce v rámci systému Rozvoje lidských zdrojů ČMKOS a AIVD.
 4. Informování o formování vzdělávací politiky ČR v oblasti celoživotního vzdělávání.
 5. Informování o možnostech rekvalifikace v systému ČMKOS a AIVD.
 6. Poskytování informací o požadavcích jednotlivých povolání (Národní soustava kvalifikací).
 7. Poskytování poradenství v rámci rozvoje lidských zdrojů ohrožených skupin na trhu práce.
 8. Doporučování vhodných vzdělávacích institucí pro zvyšování a doplňování kvalifikace.

 

 

Článek 5
Personální zabezpečení

V souladu s úvodním ustanovením tohoto Statutu bude PIC-DVZ zřízeno při Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a poradenskou činnost ČMKOS. Bude řízeno hlavním manažerem projektu – vedoucím oddělení.

Na činnosti se bude dále podílet zástupce AIVD se zodpovědností k zajištění nabídek členských organizací AIVD o.p.s..

Ekonomická a administrativní činnost bude zajišťována v rámci struktury Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS. PIC-DVZ bude celkem zabezpečovat 5 pracovníků (4 v pracovním poměru k ČMKOS, 1 v pracovním poměru k AIVD o.p.s.).

 

Článek 6
Materiálně technické zabezpečení

Materiálně technické vybavení PIC-DVZ bude zabezpečováno využitím PC techniky pořízené z projektu. Musí odpovídat současným moderním požadavkům. Bude tedy obsahovat:

•  dva výkonné počítače s tiskárnou;
•  SW na e-learningovou formu vzdělávání;
•  SW provázaný v rámci struktur ČMKOS a AIVD;
•  kopírovací technika;
•  telefon (pevná linka + mobil);
•  e-mail;
•  napojení na Internet;
•  napojení na Intranet ČMKOS;
•  kancelářské potřeby;
•  vhodný kancelářský nábytek.

 

Článek 7
Finanční zdroje

Na finančním zabezpečení PIC-DVZ se bude podílet:

•  zřizovatel ČMKOS (v rámci organizačního řádu ČMKOS – Oddělení pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost - bude zabezpečovat osobní náklady zaměstnanců včetně zajištění nákladů na činnost kanceláře);

•  odborové svazy (prostřednictvím úhrady účastnického poplatku za zástupce OS v systému rozvoje lidských zdrojů ČMKOS);

•  zaměstnanci (členové odborů prostřednictvím úhrady účastnického poplatku);

•  dotace z mezinárodních a národních projektů .

 

Článek 8
Uživatelé

Služby PIC-DVZ budou sloužit zejména:

 

•  členům odborů;
•  členům AIVD;
•  zaměstnancům;
•  nezaměstnaným;
•  skupinám ohrožených nezaměstnaností a dalším zájemcům.

 

Článek 9
Provozní řád

Poradenské a informační centrum dalšího vzdělávání zaměstnanců bude přístupné 2x v týdnu po dvou hodinách.

Pondělí 8.00 – 10.00 hod.

Čtvrtek 13.00 – 15.00 hod.

 

Článek 10
Kontakty

Vedoucí PIC-DVZ: Mgr. Dušan Martinek
Adresa: ČMKOS
nám. W. Churchilla 2
113 59 Praha 3

Tel.: 234 462 572
234 462 238
234 462 038
E-mail: martinek.dusan@cmkos.cz
            matousek.filip@cmkos.cz

 

Článek 11
Spolupráce

V rámci spolupráce bude koordinovaný postup vůči:

•  dalším poradenským orgánům na centrální úrovni;
•  sociálním partnerům v rámci RHSD ČR;
•  institucím státní správy (MŠMT, MPSV, MMR atd.);
•  partnerům v oblasti celoživotního vzdělávání.

 

Článek 12
Závěrečná ustanovení

Tento Statut byl schválen zřizovatelem – Poradou vedení ČMKOS dne 10.7.2007 a nabývá účinnosti dnem 1.8.2007.