• Zveřejněno: 17.12.2007

Přehled mezinárodních a bilaterálních projektů koordinovaných Oddělením vzdělávání (RLZ) ČMKOS
v období 1996 - 2008

  

Rok

Název

Partneři

Přidělil

Aktivity

1996

- 1998

Vstup ČR do EU              (projekt ČMKOS)

LO Dánsko

Dánská vláda

Konference, týdenní stáž 10členné skupiny v Dánsku, 3 semináře v ČR

1998

 - 2000

Budování odborové vzdělávací sítě v SVE (projekt MKSO a EOK)

Oddělení vzdělávání centrál SVE

MKSO EOK

Tvorba 3 manuálů (nábor členů, rovnost příležitostí, vstup do EU), konference, semináře

1998

-

 2001

Sociální dialog, motivace pro vzdělávání a nové vzdělávací metody (projekt ČMKOS)

AJAK Praha, ITUC Irsko, ETUCO, CGIL Itálie

EU - Leonardo

Vzdělávací program, Statut a záměr RIP Centra, konference

1998

 - 2000

Vzdělávací program pro Rómy (projekt KREO Plus s.r.o.)

ČMKOS, SP ČR, V.K.W., Belgie, RELSIE. s.r.o., Areat France, Cyber kids Kypr

EU - Leonardo

Vzdělávací program, metodika, Róm v nesnázích

2000

 - 2001

Podpora politiky rovnosti mužů a žen v odborech SVE      (projekt ČMKOS)

ČMKOS, MKSO, FNV Nizozemí

MKSO

Průzkum, studie, semináře a konference

2000

Práce s mládeží             (projekt ČMKOS)

DGB Jugend Porýní - Falcko

Česko-německý fond budoucnosti

2 týdenní setkání 10členných skupin v ČR a SRN

2000

 - 2001

Fit pro Evropu               (projekt Nadace F. Eberta)

ČMKOS, OS KOVO, KOZ SR

NFE

Semináře v ČR a 1 seminář v Belgii

2001

Práce s mládeží                (projekt ČMKOS)

DGB Jugend Porýní - Falcko

Česko-německý fond budoucnosti

2 týdenní setkání 10ti členných skupin v ČR a SRN, 2 přípravná setkání, 2 konference v ČR a SRN

2001

Integrace cizinců (projekt Svazu průmyslu a dopravy ČR)

ČMKOS, ASO, KZPS

Ministerstvo vnitra ČR

Výzkum, analýza, semináře, kontrola, BOZP

2002

Propagace práv pracujících v kovoprůmyslu ve vybraných regionech (projekt OS KOVO)

ČMKOS, IGM Německo, GTM Rakousko

EU - PHARE ACCESS

Anketa, analýza, semináře, besedy, mítinky, konference, výroba informačních a propagačních materiálů

2002

Integrace cizinců - projekt 2002 (projekt ČMKOS)

ASO

Ministerstvo vnitra ČR

Propagační brožura setkání zástupců ČMKOS a ASO k uvedené problematice, semináře k výuce ČJ pro cizince, informativní semináře k pracovně právním vztahům

2001

 - 2002

Rozvoj sociálního dialogu (projekt vlády ČR)

účastníci - sociální partneři v ČR a Dánsku

EU - PHARE Consensus III

Zpracování studií, semináře, studijní cesty

2002

 - 2003

Sociální partnerství v odborném vzdělávání (projekt MŠMT) Projekt MATRA

ČMKOS, SPD ČR, vláda ČR, vláda Holandska, MŠMT - NÚOV

vláda ČR, vláda Holandska

Studijní cesty, semináře, konference, rozvíjení aktivit odborových skupin při NÚOV

2003

Integrace cizinců - projekt 2003 (projekt ČMKOS)

ASO

Ministerstvo vnitra ČR

Propagační brožura, setkání zástupců ČMKOS a cizinců, videokazeta

2003

S odbory do EU              (projekt ČMKOS)

 

vláda ČR

Propagační brožura, leták, 14 regionálních setkání, příloha periodika Sondy

2002

 - 2004

ExTEL: EU partnerství - sociální dialog a jeho perspektiva (projekt ICTU Irsko)

ČMKOS

EU

Vytváření sítí, konference

2001

 - 2005

Podmínky pro slaďování profesního a rodinného života - partnerství v rodině          (projekt Českého svazu žen)

ČMKOS a dalších 20 partnerů z ČR

EU - EQUAL

Výzkum, analýza, vytvoření sítě partnerství nevládních ženských organizací s odborovými, vzdělávacími a poradenskými organizacemi, semináře, konference

2001

 - 2005

Flexibilní pracoviště         (projekt DHV ČR s r.o.)

ČMKOS, MPSV, VÚPSV, Hospodářská komora ČR, ÚP Most, Písek, Tábor, EuroProfis s r.o.

EU - EQUAL

Analýza, vypracování metodických postupů, vypracování metodické příručky, semináře

2003

-

 2005

"Role sociálních partnerů a veřejné a státní správy v odborném a dalším odborném vzdělávání" (projekt Provincia Autonoma di Trento)

ČMKOS, FSchUJ Německo, IRES Francie, SEED Maďarsko, ISF Itálie, CREWT Velká Británie

EU – Leonardo
da Vinci

Analýza národní úrovně a úrovně EU, případové studie, výzkum, glosář odborné terminologie, katalog dobrých praxí, setkání expertů, konference, multimediální CD-ROM

2004

 - 2006

SPA Stress Prevention Activities - Aktivity pro prevenci stresu

(projekt P.E.P.E.N. Řecko)

ČMKOS
M&J C ČR
NSPH Řecko
IDEC S.A., Řecko
Ass. SA and Ltd Companies Řecko
I-WHO Vel. Británie
SIRC Vel. Británie
TRIFORMA Finsko

EU – Leonardo
da Vinci

Analýza, hodnocení rizik a stresových faktorů, prevence stresu, vzdělávací materiály ve 4 jazykových verzích (CD-ROM, manuály, případové studie, hraní rolí) manuál pro lektory, pilotní semináře a ověřování

2006

Vytvoření a pilotování systému financování rozvoje lidských zdrojů (dalšího vzdělávání) sociálních partnerů v oblasti soc. dialogu a pracovního práva

(projekt ČMKOS)

 

ASO
SP ČR
KZPS

Ministerstvo práce a soc. věcí

Vytvoření modulárního vzděl. programu pro oblast soc. dialogu a oblast pracovního práva, vytvoření lektorského sboru sociálních partnerů, vytvoření 3 manuálů (Zákoník práce v praxi zaměstnavatelů, Průvodce soc. dialogem, Zaměstnanec a pracovní právo v ČR), proškolení cca 2 000 osob v pilotních seminářích (1 000 zaměstnavatelů, 1 000 zaměstnanců), vytvoření možnosti financování systému RLZ sociálních partnerů v oblasti prac. práva a soc. dialogu na období 2007 - 2013.

 

2006

-2007

Podpora nových vzdělávacích metod v systému vzdělávání ČMKOS

AIVD

JPD 3 Praha

Vypracování a realizace nových vzdělávacích metod, umožňujících cílové skupině zaměstnanců účast na vzdělávání (korespondenční forma, E-learning) ve 4 modulech: pracovní právo, BOZP, zaměstnávání v EU, motivace pro další vzdělávání. Analýzy, pilotní semináře. Poradenské a informační centrum dalšího vzdělávání zaměstnanců.

2006

-

2007

Vývoj modulárního vzdělávacího programu s názvem "Společenská odpovědnost organizací" (CSR) 

(projekt ČSJ)

ČMKOS

JPD 3 Praha

Vytvoření uceleného vzdělávacího programu v oblasti společenské odpovědnosti v CR - certifikát "Manažer společenské odpovědnosti". Školící manuál pro budoucí školitele CSR, vyškolení skupiny lektorů pro oblast CSR, vzdělávací program (manuál pro účastníky kurzu), šíření principu CSR, certifikační zkouška "Manažer CSR"

2007

Vzdělávací modul pro české a slovenské zástupce zaměstnanců v evropských podnikových radách 

KOZSR

IVO SR

Syndex

EK 04.03.03.03

Manuál a školicí modul pro školení členů EPR v České republice a na Slovensku. Pilotní semináře, konference.

2007

Realizace systému rozvoje lidských zdrojů sociálních partnerů v ČR v oblasti sociálního dialogu a pracovního práva z pohledu zvyšování adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků

ASO

SPČR

KZPS

MPSV ČR

Vzdělávací moduly pro zaměstnance zaměřené na pracovní právo a sociální dialog. 4 učební manuály, 4 informační brožury, 200 seminářů na území celé ČR za účasti více než 7600 osob.

2005

-

2008

 

Projekt „Půl na půl“
Role rovných příležitostí pro ženy a muže v prosperitě podniku

(projekt Gender Studies, o.p.s.)

ČMKOS
a dalších
14 partnerů
z ČR

 

EU - EQUAL

analýza relevantních dokumentů a analytických materiálů, expertní konzultace a právní poradenství, kulaté stoly na téma kolektivní vyjednávání a zpracování manuálu pro kolektivní vyjednávání