Projekt ESF
„Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb sociálních partnerů“

Číslo projektu: CZ.1.04/1.1.01/02.00002
Zkrácený název: Posilování sociálního dialogu

Gestor projektu: MPSV ČR - (OP LZZ)

Předkladatel projektu: Svaz průmyslu a dopravy ČR (SPČR)

Partneři: Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS)
              Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS)
              Asociace samostatných odborů (ASO)

Realizace projektu: 1. 3. 2008 – 1. 6. 2010 (27 měsíců)

Náplň projektu: projekt "Posilování sociálního dialogu" - stručná charakteristika

Stručný obsah projektu
Z dlouhodobé spolupráce organizací sociálních partnerů v ČR, tj. ČMKOS, ASO, SP ČR a KZPS, byla zjištěna potřeba posílení vnitřních kapacit jednotlivých institucí, která přispěje k zavádění moderních systémů řízení směrem k zastřešovaným organizacím, regionálním strukturám a podnikům. Důraz bude kladen na řízení a rozvoj lidských zdrojů včetně zabezpečení efektivního a komplexního poradenství v oblasti pracovního práva, sociálního dialogu a motivace pro další vzdělávání. S využitím moderních IT systémů bude posilován a zkvalitňován tok informací uvnitř struktur sociálních partnerů i mezi nimi. Výsledkem bude zlepšování a prohlubování komunikace zaměstnavatelsko zaměstnanecké sféry, a to zejména z pohledu rozvoje sociálního dialogu na všech úrovních. Cílem sociálních partnerů je poskytování služeb svým členům na úrovni evropských standardů. Oblast vstupního a prohlubujícího vzdělávání bude zaměřena na vzdělávací procesy, které budou přispívat ke zvyšování adaptability zaměstnanců, rozšíří konkurenceschopnost podniků a organizací a v neposlední řadě povedou k posílení konkurenceschopnosti České republiky. Projekt je rozdělen do 16 klíčových aktivit, které jsou dále v tomto materiálu konkretizovány.
 
Charakteristika hlavních cílů projektu
Záměrem projektu je zvýšení a rozšíření znalostí, profesních kompetencí a schopností managementu a zaměstnanců institucí sociálních partnerů a dále obecně zaměstnavatelů a zaměstnanců v problematikách pracovně právních vztahů, sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání, ekonomických, jazykových, technologických a projektových. Dále pak zkvalitněním procesu moderního způsobu řízení a zejména pak zkvalitněním poskytovaných služeb evropských standardů na národní, regionální a podnikové úrovni. Součástí těchto služeb bude zejména poskytování poradenství prostřednictvím poradenských center pro zaměstnavatele a zaměstnance v regionu a poskytování odpovídajícího toku informací, které budou mít za cíl zkvalitnění tripartitních a bipartitních konzultací a budou zabezpečovat propojení do evropského sociálního dialogu.
  
Zdůvodnění potřebnosti projektu
Organizace sociálních partnerů si stále více uvědomují svůj podíl odpovědnosti za otázky zaměstnanosti spojené se sociálním dialogem na všech úrovních. Zkušenosti předcházejících projektů odhalily nutnost rozvoje oblasti poradenství v otázkách kolektivního vyjednávání, pracovně právních vztahů, motivace pro další vzdělávání (profesní, zájmové) a zejména pak rozvoje oblasti poskytování rychlých, kvalitních a kompetentních informací. Tento projekt není postaven na tom, že lze jen „něco přidat“, tento projekt zásadně bude měnit dosavadní styly a aktivity práce, bude rozšiřovat odpovědnosti a kompetence na všech úrovních, bude zvyšovat vzdělanostní úroveň těch, kteří se přímo podílejí na vedení sociálního dialogu, bude kvalitativně zefektivňovat jednotlivé procesy uvnitř institucí sociálních partnerů i mezi nimi.
Stanovení jednotlivých potřeb sociálních partnerů ČR tedy vyšlo jak z předchozích projektů, tak i z potřeb a zájmové úrovně struktury zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Potřeby, které je nutno zabezpečovat, lze charakterizovat takto:

a) zvýšení kapacity sociálních partnerů, kde kapacita je chápána jako schopnost jednotlivých osob zastupujících sociální partnery při vedení sociálního dialogu. Je to tedy schopnost dalšího rozvoje osobnosti, a to dalším vzděláváním v širokém spektru oblastí od pracovně právních, finančních až po komunikační;

b) zlepšení fungování a efektivity vnitřních systémů řízení organizací sociálních partnerů. Tam zabezpečovat kvalitnější služby v oblasti poradenství, konzultační činnosti, zpracování právních, ekonomických a sociálních podkladů;

c) zabezpečení profesionálního vystupování zaměstnavatelů a zaměstnanců při vedení sociálního dialogu na všech úrovních včetně evropského.

Projekt svým zaměřením a charakterem cílů navazuje kromě priority OP LZZ i na řadu dalších klíčových strategických dokumentů jak národních (Národní rozvojový plán, Strategie rozvoje lidských zdrojů pro ČR, Národní akční plán zaměstnanosti a strategické dokumenty jednotlivých krajů), tak unijních, především na Lisabonskou strategii.
 
Cílová skupina
Sociální partneři v ČR, zaměstnavatelé, zaměstnanci, jejich organizace a jejich zaměstnanci.
Na základě šetření z projektů předchozích let bude v rámci tohoto projektu provedena diagnostika potřeb cílových skupin jak z pohledu cílů provedení a zkvalitnění sociálního dialogu, tak z pohledu institucionálních procesů uvnitř organizací sociálních partnerů a v neposlední řadě z pohledu zjištění vzdělávacích potřeb zaměstnavatelů a zaměstnanců.

Jejich zpracování nám umožní:

a) Definovat možnosti, požadavky, prostředky a způsoby dosažení cílů včetně předpokládaných dopadů na cílovou skupinu.
b) Zjistit skutečné potřeby cílové skupiny a na jejich základě připravit detailní harmonogram jednotlivých obsahových částí projektu (vzdělávací aktivity, Web portál, praxe ze zahraničí atd.).
c) Uzpůsobit, rozšířit, zkvalitnit a zintenzivnit aktivity spojené s poradenstvím v oblasti pracovněprávních vztahů, sociálního dialogu a motivace pro další vzdělávání poskytované směrem k cílové skupině.
d) Zhodnotit současně schopnosti sociálních partnerů a jejich organizací, jejich systém řízení a systémy provedení sociálního dialogu a rozvoje lidských zdrojů.

Aktivity projektu jsou zpracovány za účelem pomoci cílové skupině. Důležitým cílem projektu je zvyšování adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců, kteří mají vazbu na vedení sociálního dialogu, na zvýšení jejich vzdělanosti a informovanosti a na poskytování širokého spektra informací, know-how a poradenství pro celou cílovou skupinu.