• Zveřejněno: 27.06.2008

20. června 2008 se uskutečnilo jednání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Na programu byl návrh Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky, který obsahuje celou řadu cílů, jako je prevence pracovních rizik, ochranu specifických skupin osob, zmírnění - případné snížení důsledků poškození zdraví z práce, výchovu a vzdělávání s důrazem na osoby samostatně výdělečně činné, osvětu a propagaci, činnost kontrolních orgánů státní správy a spolupráce orgánů, institucí, sociálních partnerů a odborné veřejnosti. Dalším důležitým bodem byl stav na úseků pracovních úrazů, úrazů studentů připravujících se na budoucí povolání na pracovištích, nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání. Průřezovým bodem bylo zajištění finančních zdrojů v oblasti BOZP a poúrazové rehabilitace pro období do zavedení systému úrazového pojištění.

cmkos_import