• Zveřejněno: 12.10.2023

ČMKOS si je velmi dobře vědoma důležitosti ochrany bezpečnosti a zdraví zaměstnanců, kdy ročně desetitisíce zaměstnanců utrpí pracovní úraz, mnohdy s pracovní neschopností nebo dokonce s trvalými následky, desítky lidí dokonce přijdou při práci o život. Proto jsme velmi rádi podpořili snahu MPSV, VÚBP a TAČR, kteří v rámci projektu „Kvalita pracovního života, pracovní podmínky, bezpečnost a ochrana zdraví při práci žen v rostoucím veřejném i soukromém sektoru služeb v ČR“ se zaměřili na bezpečnost a zdraví při práci žen. Z pohledu ČMKOS je důležité působit preventivně, kdy napříč odvětvími je možné nebezpečí pracovních úrazů nebo např. pádům žen na pracovišti předejít.

V průběhu měsíce října 2023 bude probíhat osvětová kampaň pro ženy pod názvem NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS. Jejím cílem je informovat ženy o prevenci pádů a motivovat je k jejich předcházení a snížit pracovní úrazovost žen v důsledku pádů.

Pády patří k jedné z nejčastějších příčin pracovních úrazů žen a mohou způsobit vážná zranění, nebo dokonce smrt. Většině incidentů s uklouznutím, zakopnutím a pádem lze předejít včasnou prevencí a všeobecnými bezpečnostními opatřeními.

Statistické údaje pracovních úrazů by měly být pro cílovou skupinu žen varováním. Při vykonávání jakékoli práce je důležité předvídat a postupovat bezpečně. Někdy se zaměstnanci snaží si práci ulehčit nebo zrychlit. Zaměstnavatelé nejsou vždy důslední, tyto prohřešky a úpravy pracovních postupů přehlížejí, neřeší je, nejsou důslední v dodržování zásad BOZP. Stále je třeba zdůrazňovat význam prevence a potřebu dodržovat BOZP.

Úrazy a poškození zdraví žen v důsledku pádů lze preventivními aktivitami omezit.

Často se stávají úrazy při běžné chůzi, kam patří zakopnutí, uklouznutí nebo pád při chůzi po schodech. Tyto úrazy jsou ve většině případů lehké, ale najdou se i některé vážné. Stávají se napříč obory. Mohou být způsobeny i chvilkovou nepozorností. Dalšími příčinami pádů bývá nerovný povrch, prohlubně, uvolněné části podlahy, kluzká podlaha pro nedostatečnou údržbu nebo v zimním období náledí. I pády ze schodů mohou být velmi nebezpečné.

Osvětovou kampaň NEBEZPEČÍ PÁDU ČÍHÁ NA KAŽDOU Z NÁS vyhlásil Výzkumný ústav bezpečnosti práce, záštitu převzalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Státní úřadem inspekce práceČeskomoravskou konfederací odborových svazů. Mediálními partnery jsou oborové portály BOZPinfo.cz, BOZPprofi.cz a časopis Bezpečnost a hygiena práce.

Přehled všech osvětových a mediálních kampaní pořádaných Výzkumným ústavem bezpečnosti práce najdete na stránce https://vubp.cz/kampane/.

Přílohy: