• Zveřejněno: 01.12.2008

 

Několikrát jsme již informovali o Nařízení EU 1907/2006 známého pod zkratkou REACH a upozorňovali jsme na aktuální vývoj.
Poslední „horkou novinkou“ v této oblasti je sdělení ECHA/PR/08/38-REV o vyhlášení seznamu kandidátů na seznam látek vzbuzujících vážné obavy (SVHC látky). Kandidátský seznam obsahuje t. č. 15 látek, nakládání s nimi bude v budoucnu podléhat povolení.
 
V souvislosti s tímto seznamem vznikají výrobcům a dovozcům některé nové povinnosti, z toho některé ihned:
Výrobci a dovozci předmětů (pozn.: jde o předměty, u nichž se předpokládá uvolňování látky jako záměrný proces) jsou povinni již nyní, na požadavek spotřebitele, při obsahu SVHC látek  větším jak 0,1% hm., poskytnout informace umožňující bezpečné používání předmětu, a to do 45 dní od jeho požadavku. Dále od 1. prosince 2011, musí všichni výrobci nebo dovozci předmětů oznamovat tyto látky ECHA, v případě obsahu těchto látek větším jak 0,1%hm. a množství větším jak 1 tuna za rok.                                                                                              
 V případě látek musí dodavatelé poskytnout svým zákazníkům bezpečnostní list k těmto látkám. U přípravků tato povinnost poskytování bezpečnostního listu vzniká je-li v něm obsažena SVHC v množství vyšším jak 0,1% hm. anebo 0,2% obj.  Vedle látek, které se asi nebudou masivněji vyskytovat v běžném užívání, se na seznam dostal i dibutylester kyseliny ftalové (DBP), který se používá jako změkčovadlo v lacích, elastomerech a výbušninách. Také se uplatňuje jako rozpouštědlo éterických olejů a pryskyřic, může být součástí bezpečnostních skel, tiskárenských inkoustů a adhesiv. Spotřebitelé se mohli s DBP často setkat v lacích na nehty, které byly v prodeji do roku 2005. Na základě rozhodnutí EU byla tato látka v kosmetice zakázána, proto by laky s DBP již neměly být v nabídce. V běžných laboratořích bychom se také ještě mohli setkat s dvojchro- manem sodným a antracenem.Pokud ve své provozní praxi používáte některé z těchto látek, doporučujeme se jich zbavit a nahradit jinými, je-li to možné.
 
 
 
SVHC seznam kandidátů
 
 
 

Název
CAS (ES)
klasifikace
Anthracene
204-371-1
Persistent, bioaccumulative andtoxic
4,4'- Diaminodiphenylmethane
202-974-4
Carcinogen, cat. 2
Dibutyl phthalate
201-557-4
Toxic for reproduction, cat. 2
Cobalt dichloride
231-589-4
Carcinogen, cat. 2
Diarsenic pentaoxide
215-116-9
Carcinogen, cat.1
Diarsenic trioxide
215-481-4
Carcinogen, cat.1
Sodium dichromate
234-190-3 (7789-12-010588-01-9)
Carcinogen, cat. 2;Mutagen, cat. 2 Toxic for reproduction, cat. 2
5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylene (musk xylene)
201-329-4
Very persistent and very bioaccumulative
Bis (2-ethyl(hexyl)phthalate) (DEHP)
204-211-0
Toxic for reproduction, cat.2
Hexabromocyclododecane (HBCDD) and all major diastereoisomers identified (α – HBCDD, β-HBCDD, γ- HBCDD)
247-148-4 and 221-695-9 (134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8)
Persistent, bioaccumulative and toxic
Alkanes, C10-13, chloro (Short Chain Chlorinated Paraffins)
287-476-5
Persistent, bioaccumulative and toxic Very persistent and very bioaccumulative
 
Bis(tributyltin)oxide
200-268-0
Persistent, bioaccumulative and toxic
 
Lead hydrogen arsenate
232-064-2
Carcinogen, cat. 1 Toxic for reproduction cat. 1
Benzyl butyl phthalate
201-622-7
Toxic for reproduction, cat. 2
Triethyl arsenate
427-700-2
Carcinogen, cat. 1

cmkos_import