• Zveřejněno: 21.07.2013

Ochranné nápojeV celé BOZP platí zásada, že zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací práce v oblasti BOZP  a přijímáním opatření k předcházením rizikům. To ukládá zaměstnavateli přímo ZP. Jde o tzv. metodu prevence rizik,  na základě které musí zaměstnavatel vyhledávat rizika a když je nemůže odstranit, tak je musí vhodnými opatřeními alespoň minimalizovat. Jedním z rizik je práce v nepříznivých mikroklimatických podmínkách, tedy práce v chladu a v horku. Proto ZP v § 104 výslovně stanoví, že na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje a odkazuje na prováděcí předpis.

Konkrétní podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek upravuje nařízení vlády č. 361/2007 Sb., o ochraně zdraví při práci. Toto nařízení vlády bylo za dobu své účinnosti několikrát měněno, naposledy v loňském roce v dubnu a jeho změny se týkaly především ochranných nápojů a byly prováděny podle poznatků praxe.

Základ pro posouzení, zda je konkrétní práce vykonávána v teplotním riziku či nikoliv je samozřejmě ve zjištění teploty na pracovišti. Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. si pro tyto zaměstnance člení do tzv. tříd podle vykonávané práce, tříd je osm – třída I, IIa, IIb, IIIa, IIIb, IVa, IVb a V. Druhy vykonávané práce s přiřazením do tříd jsou pro zaměstnavatele pouze orientační (nemohou být plně vyčerpávající), zaměstnavatel si proto musí zaměstnance sám zařadit do příslušné třídy práce. Bez toho totiž by ani nevěděl jaká je přípustná teplota pro daného zaměstnance a zda mu má/nemá poskytovat ochranné nápoje.

Nařízení vlády vychází z hodnocení tepelné zátěže podle operativní (vypočtené) teploty nebo výsledné teploty (kulového teploměru). Měření stereoteploty je používáno jen pro klimatizované pracoviště a pro pracoviště, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání, na nichž je vykonávaná práce třídy práce I a IIa, a to pro posouzení horizontální nerovnoměrnosti. Na těchto pracovištích totiž nelze předpokládat technologické zdůvodnění vlivu nežádoucího proudění a radiační nerovnoměrnosti, když příčinou může být pouze špatně seřízená vzduchotechnika.  Poslední novela nařízení vlády zavedla nové dělení pracovišť třídy I a IIa  podle nároků na kvalitu vnitřního prostředí na pracoviště kategorie A (vysoké nároky), kategorie B (střední nárok) a C (běžné podmínky). Všechny potřebné hodnoty přípustné teploty a i pro ochranné nápoje zjistí zaměstnavatel z tabulek uvedených v příloze č.1 nařízení vlády. Z toho všeho pak musí vycházet.

Nově také nařízení vlády odstupňuje ztrátu tekutin nahrazovanou ochranným nápojem jak v měřené teplotě pro danou třídu práce, tak v náhradě tekutin. Tím je mnohem přesněji definováno množství skutečné náhrady ve formě ochranného nápoje podle jednotlivých pracovišť resp. podle druhu vykonávané práce a skutečné zátěže teplem. Ochranný nápoj musí být zdravotně nezávadný a nesmí obsahovat více než 6,5 hmotnostních procent cukru, může však obsahovat látky zvyšující odolnost organizmu. Množství alkoholu v něm nesmí překročit 1 hmotnostní procento; ochranný nápoj pro mladistvého zaměstnance však nesmí obsahovat alkohol. Ochranný nápoj chránící před zátěží teplem se poskytuje v množství odpovídajícím nejméně 70 % ztráty tekutin a minerálních látek potem a dýcháním za osmihodinovou směnu. U náhrady ztráty tekutin pro třídu I až IIIa již  poskytovaný ochranný nápoj nemusí být vždy jmenovaná „balená“ voda,  ale tyto druhy vod mohou být i ve formě jiné, tedy čerpány přímo ze zdroje. Balená voda jako ochranný nápoj bude pak pochopitelně distribuována tam, kde taková kvalita zdroje chybí. U třídy IIIb až V, kde se jako ochranný nápoj uvádí minerální vody se střední mineralizací je stanoveno,  aby tyto byly podávány jen v polovičním množství z nárokové náhrady 70 % a druhá polovina nárokové náhrady byla pokryta ochranným nápojem pro nižší třídy práce. Tato úprava odpovídá stavu, kdy ačkoliv dochází u těžších fyzických prací k významným ztrátám tekutin i minerálů, jsou zejména minerály nahrazovány již ve stravě, a proto není žádoucí, aby organizmus byl jimi předimenzováván prostřednictví vyššího přísunu minerální vody, která by ve vyšších dávkách naopak mohla způsobovat zbytečnou zátěž organizmu resp. ledvin apod. Kombinací minerální vody a například vody přírodní lze docílit dosažení optimální náhrady ztráty tekutin při práci spojené s vyšší fyzickou zátěží.

Závěrem jednu praktickou radu – ZP sice připouští, aby zaměstnavatel poskytoval zaměstnanci místo lahví s minerálkou příspěvek na ochranné nápoje, ale v praxi se to využívá pouze na dislokovaných pracovištích. Ochranné nápoje jsou určeny pojmově k ochraně zdraví zaměstnanců při práci a k tomu účelu musí především také sloužit.

Náhrada tekutin při práci v zátěži teplem v závislosti na teplotě to nebo tg na pracovišti za osmihodinovou směnu a maximální teplota, při níž je dosaženo maximální ztráty tekutin

Třída

práce

M

(W.m -2)

Náhrada tekutin za směnu při

ztrátě tekutin potem a

dýcháním 1,25 litru a více

Teplota, při níž je dosaženo

maximální přípustné ztráty

tekutin potem a dýcháním 3,9 l/8 h

 

 

to nebo tg

(oC)

litry

 

to nebo tg

(oC)

náhrada vody

I

80

31 až 36

0,9 až 2,7

(0,36)

není

přípustná

 

IIa

81 až 105

27 až 34

0,9 až 3,1

(0,24)

není

přípustná

 

IIb

106 až 130

24 až 32

0,9 až 2,8

(0,21)

>= 33

 

IIIa

131 až 160

20 až 29

0,9 až 2,8

(0,17)

>= 30

 

IIIb

161 až 200

16 až 27

0,9 až 2,8

(0,17)

>= 28

3,1

IVa

201 až 250

15 až 24

1,2 až 3,0

(0,2)

>= 25

 

IVb

251 až 300

15 až 21

1,6 až 3,0

(0,23)

>= 22

 

V

>= 301

15 až 17

2,2 až 3,0

(0,4)

>= 18

 

 

Příklad výpočtu množství ochranného nápoje
Zaměstnanec pracuje jako řezník na jatkách, jeho práce je zařazena do třídy III, v konkrétní den bylo na pracovišti 29 oC
Rozpětí   ve   °C   pro   třídu   práce   IIIa   je podle tabulky  20   až   29   °C,   rozdíl   9   °C
Náhrada   tekutin   pro   uvedené   rozpětí  je 0,9   až   2,8   litrů,   rozdíl   1,9   litrů
1,9   :   9   =   0,21   litr/1   °C
 29   -   20   =   9   °C

Náhrada   tekutin   za   osmihodinovou   směnu   =   0,21   x   9   =   1,89   +   0,9   =   2,79   litrů   =   2,8   litrů.
cmkos_import