• Zveřejněno: 01.11.2011

Inventura platných dopravních předpisů vč. problematiky BOZP
 
ÚVOD
 
Většina z nás (dalo by se říci všichni) se nějakým způsobem setkává s provozem na pozemních komunikacích. Jako občané se po nich pohybujeme (řidiči nebo chodci), jako relaxující občané jezdíme na kolech a v poslední době i „moderně“ na kolečkových bruslích na cyklostezkách; jako zaměstnanci jezdíme vozidly (buď svými nebo těmi, které máme od zaměstnavatele přiděleny – všem známý, byť legislativně neupravený, pojem „referentské vozidlo“) a v souvislosti s tím absolvujeme školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na tuto problematiku zaměřené.
Všichni víme, že předpisy pro tuto oblast se neustále mění a i měnit budou. Je trochu nejasnost, co vlastně již platí a co se teprve připravuje.
Příspěvek na téma platné dopravní předpisy je členěn do jednotlivých problémových bloků; postihují nejen oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v silniční dopravě, ale věnují se i dopravním předpisům, které, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví, patří k právním a ostatním předpisům k zajištění BOZP.
 
1.      POZEMNÍ KOMUNIKACE
 
Novinky se týkají zejména úprav samotného zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
V zákoně o pozemních komunikacích bylo  nově mj. upraveno (zákonem č. 152/2011 Sb.):
-          bezpečnost pozemních komunikací transevropské silniční sítě,
-         příjmy ze zpoplatnění komunikací a z nevrácených kaucí jsou příjmem Státního fondu dopravní infrastruktury,
-          hrazení nákladů za policejní doprovod,
-          vážení vozidel,
-          některé nové správní delikty,
-          kauce a zabránění v jízdě.
Dále byla v souvislosti se zavedením „nízkoemisních zón“ (viz zákon č. 288/2011 Sb., kterým byl novelizován zákon o ochraně ovzduší)  provedena úprava spočívající v možnosti za této situace užít vybrané úseky pozemních komunikací bez zpoplatnění (v § 20a doplněn nový odst. 3).
Nařízení vlády č. 243/2011 Sb. novelizovalo výše uvedené nařízení vlády v problematice mýtného pro vozidla kategorie M2 a M3 pro dálnice, rychlostní silnice a silnice I. třídy.
Poznámka: zavedení „vinět“, které měly nahradit „dálniční nálepky“ se posunulo (viz zákon č. 406/2010 Sb.) na datum 1. leden 2016 (původně stanovený termín byl leden roku 2011); v současnosti je možno užívat dálniční známku roční, měsíční a desetidenní [viz vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatnění pozemních komunikací …., ve znění pozdějších předpisů; pravděpodobně koncem letošního roku dojde ke zvýšení jejich ceny (zákonem stanovená horní hranice je 1500 Kč.)].
 
2.  Značení pozemních komunikací
 
Značení pozemních komunikací pro silniční vozidla [Poznámka:  značky pro drážní vozidla, tj. tramvaje a trolejbusy (vžitý pojem „navěsti“) jsou upraveny zákonem o drahách a prováděcí vyhláškou č. 173/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) je obecně upraveno v příslušných ustanoveních  zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a podrobněji rozvedeno ve vyhlášce č. 30/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Právě tato vyhláška byla od doby svého prvního vydání několikrát novelizovaná. Do textu a jednotlivých příloh byly doplněny nové značky vyhláškami č. 176/2004 Sb., č. 193/2006 Sb. a č. 202/2008 Sb. [Poznámka: touto vyhláškou doplněné značky C 15a a C 15b Zimní výbava - začátek a Zimní výbava - konec se brzy stanou bezpředmětnými - od 1. listopadu letošního roku je totiž pro vozidla kategorie M a N v zimním období (tj. od 1. listopadu do 31. března a za předpokladu, že se na pozemních komunikacích bude nacházet souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza a nebo pokud bude možno vzhledem k povětrnostním podmínkám předpokládat, že k nim dojde) stanovena povinnost užít  zimní pneumatiky – viz § 40a zákona č. 361/2000 Sb., po novelizaci provedené zákonem č. 133/2011 Sb.]. Další doplnění značek bylo provedeno  vyhláškou č. 91/2009 Sb. [značky IP 31a a IP 31b se též stanou bezpředmětnými - text § 79a zákona o provozu na pozemních komunikacích po novelizaci zákonem č. 133/2011 Sb. totiž  již jednoznačně nepožaduje úseky, kde je prováděno měření rychlosti obecní policií, značení těmito přenosnými dopravními značkami s vyobrazením kamery snímající rychlost a nápisem „MĚŘENÍ RYCHLOSTI“, resp. konec tohoto úseku označením dopravní značkou s tímto vyobrazením šikmo přeškrtnutým a nápisem „KONEC MĚŘENÍ RYCHLOSTI“]. Předposlední vyhláškou, která novelizovala problematiku dopravních značek, je vyhláška č. 247/2010 Sb., která zavedla zejména nové značky pro cyklisty. Poslední novelizace této oblasti byla provedena vyhláškou č. 290/2011 Sb. Nezařadila značky nové, pouze jednu přejmenovala [bývalá značka O5 se nyní nazývá Označení vozidla lékaře konajícího návštěvní službu] a jednu vypustila [značku O1 Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou]. Pro tyto osoby zavedla „parkovací průkaz“  (v nově vložené  příloze č. 12 charakterizovaný obrázkem i slovně). Popisovaná úprava reaguje na nové znění § 67 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 133/2011 Sb. Zde se mj. stanoví, že průkaz vydává příslušný obecní úřad s rozšířenou působností. Dále je možno připomenout, že v jednotlivých případech, je-li to naléhavě nutné, nemusí řidiči vozidel označených parkovacím průkazem a lékaři konající návštěvní službu dodržovat zákaz stání (nesmí však dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu). Stejně tak mohou vozidla s průkazem vjíždět tam, kde je značka zákaz vjezdu omezena dodatkovou tabulkou, např. „JEN ZÁSOBOVÁNÍ“, „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“, „JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA“, „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU“ a mohou vjíždět i do označení oblasti „Pěší zóna“.  
 
3.      Kvalifikace a zdravotní způsobilost řidiče
 
Kvalifikace řidičů
Předpokladem odborné způsobilosti řidičů je platné řidičské oprávnění.
Jeho druhy a další podrobnosti viz zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláška č. 31/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Získává se v autoškolách (její činnost viz úvod zákona č. 247/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Řidičské oprávnění opravňuje jeho držitele k řízení motorového vozidla zařazeného do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění (toto platí do 18. ledna roku 2013, po tomto datu začnou platit jiné skupiny - viz novelizace zákonem č. 297/2011 Sb.). Stejným zákonem je nově upraven  i věk pro získání řidičského oprávnění některých skupin vozidel (od 16 – 24 let) a další okruhy, které s touto problematikou souvisí.
 
Zdravotní způsobilost řidičů
Pro řidiče stanoví v otázkách jejich zdravotní způsobilosti k řízení vozidel povinnosti zákon č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro než se za jízdy nelze na sedadla motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášek č. 253/2007 Sb. a  č. 72/2011 Sb.
Na co nového v zákoně by bylo vhodné upozornit?
Novelizace zákonem č. 133/2011 Sb. v § 87a vypustila povinnost provádět vyšetření neurologické včetně vyšetření elektroencefalografem; nově v odst. 3 doplnila Dopravně psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského oprávnění podle § 123d. Dálezmocnila Ministerstvo dopravy k udělování akreditace psychologům, kteří jsou oprávnění tuto činnost vykonávat a v novém odst. 9 doplnila, že požadavky na vybavení nezbytné pro řádné dopravně psychologické vyšetření upraví prováděcí právní předpis.
Co je nového v prováděcí vyhlášce?
Příloha č. 2 se „staronově“ vrátila k původní verzi. Po novelizaci vyhláškou č. 72/2011 Sb. z dubna letošního roku se příloha č. 2, která udává vzor posudku od lékaře, již nerozděluje na části I. a II (jedna pro vyšetření osob v pracovněprávním vztahu, druhá jako doklad po prohlídkách „amatérů“ ve věku 60, 65, 68 a poté každé 2 roky). Poznámka: Aby bylo posudek podle přílohy č. 2 považovat za posudek pro účely zdravotní způsobilosti k výkonu práce (viz. § 103 odst. 1 písm. a) zákoníku práce), jejíž součástí je i řízení motorového vozidla a která je druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě, je k tomuto posudku potřebné doplnit identifikační údaje zaměstnavatele, údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, druhu práce, režimu práce a zdravotních a bezpečnostních rizicích, za kterých je vykonávaná, včetně míry těchto rizik.
 
 4. Pracovní režim řidičŮ
 
Pro pracovněprávní vztahy stanoví zákoník práce požadavky na pracovní dobu a dobu odpočinku v obecné rovině (viz část čtvrtá - § 78 – 100); v  § 5 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se stanoví, že nelze-li práce jednotvárné a jednostranně zatěžující organizmus vyloučit (a to zajisté dlouhodobé řízení vozidel je), musí být přerušovány bezpečnostními přestávkami, které jsou výkonem práce (viz § 89 zákoníku práce). Doba výkonu této činnosti musí být v rámci pracovní doby časově omezena.
Podrobnosti pro ČR a pro řidiče v mezinárodním provozu dále stanoví:
·   zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů;
·   prováděcí vyhláška k tomuto zákonu, tj. vyhláška č. 478/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 
·   pro některé řidiče nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb. (nahradilo zákon č. 475/2001 Sb.);
·   dohoda AETR při mezinárodní dopravě ve státech, které k ní přistoupily a nejsou členy EÚ, (v současnosti viz sdělení č. 82/2010 Sb.m.s.)
·   nařízení EP a R č. 561/2006 pro jízdy ve státech EU;
·   tuzemské předpisy jednotlivých států, jde-li o jízdy vozidel mimo státy EU a státy, které nepřistoupily k dohodě AETR.
V obecné rovině platí – po stanovené době řízení je nutno čerpat bezpečnostní přestávku, nebo do doby řízení zařazovat dělené bezpečnostní přestávky. Během bezpečnostní přestávky řidič nemá vykonávat žádnou činnost vyplývající z jeho  pracovních povinností, kromě dozoru na vozidlo a jeho náklad. Bezpečnostní přestávky a přestávky na jídlo a oddech se mohou slučovat; přestávky se neposkytují na začátku a na konci pracovní doby. Povinností řidiče je vést v listinné formě nebo technickým zařízením denní evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek.  
 
5. Pravidla silničního provozu
 
Pravidla, jak se chovat na pozemních komunikacích, stanoví zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V následující části  je provedeno upozornění pouze na dvě poslední novelizace tohoto zákona z roku 2011.
Nejdůležitější úpravy provedené zákonem. č. 133/2011 Sb.:
·         povinnosti řidiče užít oděvní doplňky z retroreflexního materiálu,
·         kontrola technického stavu nařízená Policií ČR,
·         některé nové povinnosti řidičů ve vztahu k chodcům,
·         provoz vozidel v zimním období,
·         zákaz účasti na některých akcích v provozu na pozemních komunikacích,
·         speciální označení vozidel a osob,
·         měření rychlosti vozidel,
·         započítávání bodů a podstatně upravená příloha obsahující přehled jednání spočívající v porušení vybraných povinností stanovených předpisy o provozu na pozemních komunikacích a počet bodů za tato jednání. 
Novelizace zákonem č. 297/2011 Sb. přinese (jak již bylo řečeno, nejdříve v lednu roku 2012) následující nejdůležitější změny:
·   odstranění možnosti vymlouvat se na „osobu blízkou“, tj. jednoznačná povinnost provozovatele vozidla,
·   nové podmínky pro udělení řidičského oprávnění (např. pro některé skupiny vozidel zvýšení minimálního věku a nové vymezení obvyklého bydliště),
·   zrušení podskupin řidičských oprávnění, nové vymezení skupin vozidel,
·   výměna některých výcvikových vozidel v autoškolách,
·   opatření k zabránění „řidičákové turistice“,
·   opatření k vzájemnému uznávání vydaných řidičských průkazů mezi jednotlivými členskými státy EU,
·   přísnější požadavky na zkušební komisaře v autoškolách (odborná způsobilost, pravidelné školení).  
 
6. Bezpečnost práce
 
Od ledna 2007 upravují problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zákoník práce a zákon č. 309/2006 Sb., též již novelizovaný. K oběma předpisům jsou vydávány prováděcí předpisy, a to ve formě nařízení vlády. Jak již bylo řečeno v úvodu příspěvku, pro všechny řidiče jsou závazná ustanovení předpisů dopravních.
„Ryze bezpečnostní předpis“ pro silniční dopravu je nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.  
Pro oblast silniční dopravy stanoví následující povinnosti pro zaměstnavatele:
·         určit prostory pro nakládku a vykládku,
·         určit zaměstnance, který řídí a koordinuje činnost při nakládce a vykládce,
·         vydat organizační pokyny pro vykládku a nakládku zvláště těžkých a rozměrných nákladů a pro připojování a odpojování dopravních prostředků a zajistit dostatečný počet zaměstnanců pro tyto činnosti; před zahájením prací musí být určen způsob jejich dorozumívání,
·         zajistit, aby v případech potřeby byly prostory mimo pozemní komunikace vyznačeny,
·         seznámit zaměstnance při pohybu mimo pozemní komunikace s místními provozními podmínkami,
·         zajistit, aby jeho řidiči byli poučeni, že se dopravní prostředek nemá odstavovat z hlediska bezpečnosti práce na nevhodných místech, zejména v ochranném pásmu inženýrských sítí (viz příslušná ustanovení zákona č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
·         zajistit, aby jeho zaměstnanci používali pro výstup nebo sestup z ložné plochy nebo při plachtování žebřík nebo jiné vhodné zařízení (viz příloha bod III. nařízení vlády č. 362/2005 Sb.),
·         vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled nebo terén, aby bylo zabezpečeno otáčení nebo couvání za pomoci dalšího zaměstnance,
·         zajistit, aby byla prováděna kontrola spojení a zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku při jeho připojování a po odpojení kontrola rozpojení; dále aby byly rozpojené dopravní prostředky zajištěny proti samovolnému pohybu,
·         zajistit vypracování místního provozního bezpečnostního předpisu, který upravuje pracovní a technologické postupy při provozování dopravy. (Poznámka: tento předpis by měl mít vypracovaný každý zaměstnavatel.) 
 
7. Technický stav vozidla
 
Problematika technických prohlídek a měření emisí u vozidel je od 1. července 2001 upravena zákonem č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích (§ 36 odst. 1 zákona); provozovatel silničního vozidla je povinen toto udržovat v řádném technickém stavu podle pokynů pro obsluhu a údržbu stanovených výrobcem (odst. 4 téhož paragrafu).
    
          Požadavky na vozidlo jako takové podrobně rozvádí prováděcí vyhláška k zákonu, tj. vyhláška č. 341/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, která mj. upravuje:   
·         označení některých údajů na vozidle (§ 11),
·         nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy (§ 15),
·         největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav (§ 16),
·         provoz vozidel poháněných zkapalněným ropným nebo stlačeným zemním plynem (§ 19),
·         technickou  nezpůsobilost plynového zařízení (§ 20),
·         kola, pneumatiky a protiskluzové řetězy (§ 21),
·         provoz zvláštních vozidel (§ 22),
·         vyznačení obrysů vozidel a jízdních souprav (§ 23),
·         povinnou výbavu motorových a přípojných vozidel (§ 32)
Poznámka: s výjimkou motocyklů a mopedu k povinné výbavě vozidel  patří nově oděvní doplněk/ vesta – viz novelizace vyhláškou č. 216/2010 Sb. K jejímu užití viz § 5 odst. 1 písm. l) zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. řidič jej musí mít na sobě, nachází-li se mimo vozidlo na pozemní komunikaci mimo obec v souvislosti s nouzovým stáním,
·         závady na vozidle, které ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích (§ 36) a mnohé další.
Příloha č. 14 – druhy lékárniček, jejich obsah a výbava a jejich použití podle druhu vozidel. Zde důležité připomenutí – vyhláška č.182/2011 Sb., kterou byla vyhláška novelizována, vypustila jako povinný obsah lékárničky leták o postupu při zvládání dopravní nehody a masku resuscitační.  
 
8. Opravárenství
 
Jedním ze základních aspektů bezpečnosti silničního provozu je technický stav vozidel. Předpokladem jeho zajištění a udržení je systematicky a kvalitně prováděná kontrola, údržba a opravy vozidel, které musí být prováděny podle návodu stanoveného výrobcem (není‑li již např. k dispozici, měl by být vypracován technologický postup, který by obsahoval základní bezpečnostní požadavky). S tímto návodem, resp. postupem, musí zaměstnavatel seznámit zaměstnance, kteří budou tyto práce provádět.
Základní požadavky na pracoviště pro údržbu a opravy vozidel stanoví vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Další požadavky např. na podlahy, okna, větrání, vytápění, osvětlení apod. stanoví nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Z požárního hlediska dále vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.; není možno opomenout ani požadavky ČSN 73 6059 Servisy a opravny motorových vozidel - Čerpací stanice pohonných hmot – Základní ustanovení.
 
9.      Garážování
 
Pro garáže platí, co se týká jejich stavebního provedení, stejné předpisy, které byly uvedeny výše. K požadavkům BOZP zde ve velké míře přistupují požadavky na požární zabezpečení. Je možno připomenout povolené množství skladování pohonných hmot [viz. § 44 odst. 5 vyhlášky č. 246/2001 Sb.  – v  jednotlivých a řadových garážích lze ukládat nejvýše 40 litrů pohonných hmot pro osobní automobily a 80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobily v nerozbitných přenosných obalech a nejvýše 20 litrů olejů na jedno stání. V hromadných garážích se pohonné hmoty ani oleje neukládají, s výjimkou provozních náplní a záložního paliva, které jsou součástí vozidel] a dále novou normu ze září letošního roku, a to ČSN 73 6058 Jednotlivé, řadové a hromadné garáže, resp. i novou normu z počátku roku – ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel. U vyhlášky č. 23/2008 Sb., ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb. připomenutí – z § 30 byl vypuštěn odst. 8, který stanovil, že v podzemních garážích určených pro veřejnost nelze parkovat vozidla s pohonem na plynné palivo.
10.Cestovní náhrady za použití vlastního vozidla na pracovní cestě
 
Pro rok 2011 v této problematice platí vyhláška č. 377/2010 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot.
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel činí nejméně u jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč, u osobních silničních motorových vozidel 3,70 Kč.
Průměrná cena pohonných hmot za 1 litr pohonné činí:
a) 31,40 Kč u benzinu automobilového 91 oktanů,
b) 31,60 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
c) 33,40 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
d) 30,80 Kč u motorové nafty.
 
11. Přeprava nebezpečných látek
 
V roce 2011 se naplnil dvouletý cyklu k vydání nového „sdělení“, která dohodu ADR upřesňuje. Pro léta 2011-2013 platí sdělení MZV č. 17/2011 Sb.m.s., kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb.,   č.186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb.m.s., č. 6/2002 Sb.m.s., č. 65/2003 Sb.m.s., č. 77/2004 Sb.m.s., č. 33/2005 Sb.m.s., č. 14/2007 Sb.m.s. a č. 13/2009 Sb.m.s., o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Příloha B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).
 
Závěr
 
Nedávno jsme opět absolvovali „Autoškolu národa“. Množství špatných odpovědí bylo způsobeno neznalostí legislativních novinek – snad k odstranění tohoto nedostatku přispěje i tento článek.
 
 
Autorkou článku je Ing. Miroslava Šmídová, bývalá pracovnice inspekce práce (v minulosti státního odborného dozoru nad bezpečností práce), která uvedenou problematiku stále sleduje, a to nejen z pohledu BOZP, ale i s ohledem na silniční dopravu jako celek.
 
 
cmkos_import