Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního života. Bohužel však přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce.

Aktuální stav zavádění režimu REACH v ČR

  • Zveřejněno: 01.12.2008

Nová evropská politika v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (CHLP) vyjádřená nařízením EU č. 1907/2006 známém pod zkratkou REACH, nabyla účinnosti dnem 1. července t. r. Tím, že jde o nařízení a nikoliv směrnici EU, je tento předpis automaticky platný a účinný na území všech členských států s tím, že bylo nutno přizpůsobit národní legislativu tak, aby byla s tímto nařízením kompatibilní.

Naši národní legislativu reprezentuje zejména zákon č. 356/2003 Sb. ve znění předpisů pozdějších, jehož novelizace byla nutná, avšak zadrhnula se na vetu pana prezidenta. Na zářijové schůzi poslanecké sněmovny bylo veto přehlasováno, takže můžeme konstatovat, že REACH, včetně sankcí za jeho porušování, nabude plné účinnosti dnem 1. 11. 2008, s účinností zákona č. 371/2008 Sb., jenž byl publ…

Seminář „Bezpečnost a zdraví při práci v odvětví HORECA“

  • Zveřejněno: 23.10.2008

Dne 5. listopadu 2008 se v kinosále Veletržního paláce uskuteční v rámci Evropské kampaně pořádané Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s partnery seminář na téma „Bezpečnost a zdraví při práci v odvětví HORECA“. Bude součástí doprovodného programu Mezinárodního veletrhu pro hotelnictví a gastronomii HORECA.

Přílohy:

cmkos_import

Seminář „Hodnocení rizik - úloha zástupců zaměstnanců pro BOZP“

  • Zveřejněno: 01.09.2008
V rámci Evropské kampaně „Hodnocení rizik – úloha zástupců zaměstnanců pro BOZP“, se dne 6. října 2008 uskuteční seminář, jehož program bude zaměřen na informace k připravované legislativě v oblasti BOZP, dále k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Bližší informace k tomuto semináři najdete zde http://www.cmkos.cz/bozp/akce/seminare/1175-3
 
cmkos_import

Vedoucí inspektor bezpečnosti práce Odborového svazu hornictví, geologie a naftového průmyslu dne 21.7.2008 hostem pořadu "Dobré ráno" na ČT 1

  • Zveřejněno: 22.07.2008

Vedoucí inspektor bezpečnosti práce Odborového svazu hornictví, geologie a naftového průmyslu V. Altner byl dne 21.7.2008  hostem pořadu "Dobré ráno" na ČT 1. Téma: bezpečnost práce na pracovištích, pracovní úrazy. Záznam pořadu najdete na adrese:

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10159317480-dobre-rano/208411010100721-21.07.2008-05:59.html

cmkos_import

Zasedání Rady vlády pro BOZP

  • Zveřejněno: 27.06.2008

20. června 2008 se uskutečnilo jednání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Na programu byl návrh Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky, který obsahuje celou řadu cílů, jako je prevence pracovních rizik, ochranu specifických skupin osob, zmírnění - případné snížení důsledků poškození zdraví z práce, výchovu a vzdělávání s důrazem na osoby samostatně výdělečně činné, osvětu a propagaci, činnost kontrolních orgánů státní správy a spolupráce orgánů, institucí, sociálních partnerů a odborné veřejnosti. Dalším důležitým bodem byl stav na úseků pracovních úrazů, úrazů studentů připravujících se na budoucí povolání na pracovištích, nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání. Průřezovým bodem bylo zajištění finančních zdrojů v oblasti BOZP a poúrazové rehabilit…

Zahájení Evropské kampaně o hodnocení rizik v ČR

  • Zveřejněno: 22.05.2008

 13. května 2008, Brno – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími partnery zahajuje dvouletou Evropskou kampaň o hodnocení rizik v České republice. Slavnostní zahájení kampaně se uskutečnilo dne 13. května 2008 v rámci konference Společně bezpečně v Evropské unii v Konferenčním sále Business Centra v areálu BVV během 9. mezinárodního veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC.