Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního života. Bohužel však přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce.

Vnější připomínkové řízení zákona o vyhrazených technických zařízeních

  • Zveřejněno: 22.05.2008

Zákon o vyhrazených technických zařízeních byl vpuštěn do vnějšího připomínkového řízení. Centrální myšlenkou předkládaného návrhu věcného záměru zákona je skutečnost, že stávající právní úpravu bezpečnosti provozu technických zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví je bezesporu nutné přizpůsobit současnému právnímu stavu, zejména dostatečnému provázání právní úpravy v oblasti BOZP, názvoslovím, definicemi a požadavky technických předpisů, včetně implementace příslušných pravidel v rámci evropského trhu. ČMKOS k tomuto návrhu věcného zákona zpracovala stanovisko, které naleznete zde.

cmkos_import

Údaje o pracovních úrazech v EU

  • Zveřejněno: 24.04.2008
Převzato z dokumentu „Klíčové výzvy evropských trhů práce: společná analýza evropských sociálních partnerů“, říjen 2007.

28. duben – Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání a za zraněné při práci

  • Zveřejněno: 24.04.2008

ČMKOS pořádá vzpomínkovou akci za oběti pracovních úrazů, nemocí z povolání a za zraněné při práci v pondělí 28. dubna 2008 od 10,00 hodin v Domě odborových svazů.

Od r. 1996 vzpomínají odbory na celém světě 28. dubna na oběti pracovních úrazů či nemocí z povolání a na zraněné při práci. Odborové organizace sdružené v Mezinárodní odborové konfederaci (MEOK) a v mezinárodních odborových odvětvových federacích (GUF) organizují v tento den nejrůznější akce – shromáždění, semináře, konference, vzpomínkové ceremoniály.  V r. 2007 se tak díky kampani MEOK  zapojily odbory ve 120 zemích.

Konference „Společně bezpečně v Evropské unii“ a „Uplatnění ergonomie v prevenci pracovních rizik“

  • Zveřejněno: 22.04.2008

POZVÁNKA NA KONFERENCI

„Společně bezpečně v Evropské unii“
a
„Uplatnění ergonomie v prevenci pracovních rizik“

Dovolujeme si Vás pozvat na dvoudenní konferenci na téma „Společně bezpečně v Evropské unii“ a na 3. ergonomickou konferenci „Uplatnění ergonomie v prevenci pracovních rizik“. Obě akce, které pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s partnery, se uskuteční
ve dnech 13. až 15. května 2008
v prostorách Konferenčního sálu Business Centra společnosti Veletrhy Brno, a.s.,
pavilon E, Výstaviště 1, Brno.

cmkos_import

Mezinárodní seminář na téma migrujících pracovníků

  • Zveřejněno: 14.04.2008
Ve dnech 18. – 19. března 2008 se uskutečnil seminář na téma migrujících pracovníků. Zde bylo přítomno 20 zástupců odborových centrál z EU, dále zástupci státních orgánů a svazových inspektorů bezpečnosti práce. Cílem tohoto semináře byla příprava publikace, která se týká této problematiky. Jednotliví účastníci hodnotili situaci ve svých zemích a měli tak možnost přímo ovlivnit obsah publikace, která bude vydána pod záštitou ETUI-REHS/HESA se sídlem v Bruselu.
cmkos_import

Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání a za zraněné při práci

  • Zveřejněno: 11.04.2008
Českomoravská konfederace odborových svazů se stejně jako v předchozích letech připojuje ke vzpomínkovým akcím, které pořádá Mezinárodní organizace svobodných odborů (MKSO) a její členské organizace u příležitosti Mezinárodního vzpomínkového dne za oběti pracovních úrazů a za zraněné při práci. Vlastní vzpomínkovou akci pořádá ČMKOS dne 28. dubna 2008. Této významné vzpomínkové akce se zúčastní experti a pozvaní hosté z jednotlivých odborových svazů, zástupci státních orgánů a tisku.
cmkos_import