Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního života. Bohužel však přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce.

První celoevropská fotografická soutěž zaměřená na bezpečná a zdravá pracoviště spuštěna ke Dni Evropy

  • Zveřejněno: 25.05.2009

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vyhlásila novou fotografickou soutěž zaměřenou na problematiku zdravého a bezpečného pracoviště. K účasti v soutěži jsou zváni všichni fotografové, profesionálové i amatéři. Své fotografie mohou zasílat do 15. srpna 2009. Nejlepší snímky bude vybírat mezinárodní porota složená z profesionálních fotografů na zvláštních webových stránkách vyhrazených této soutěži. Na vítěze čekají ceny v celkové hodnotě 7 000 €.

Novinky v REACH

  • Zveřejněno: 01.12.2008

 

Několikrát jsme již informovali o Nařízení EU 1907/2006 známého pod zkratkou REACH a upozorňovali jsme na aktuální vývoj.
Poslední „horkou novinkou“ v této oblasti je sdělení ECHA/PR/08/38-REV o vyhlášení seznamu kandidátů na seznam látek vzbuzujících vážné obavy (SVHC látky). Kandidátský seznam obsahuje t. č. 15 látek, nakládání s nimi bude v budoucnu podléhat povolení.
 
V souvislosti s tímto seznamem vznikají výrobcům a dovozcům některé nové povinnosti, z toho některé ihned:
Výrobci a dovozci předmětů (pozn.: jde o předměty, u nichž se předpokládá uvolňování látky jako záměrný proces) jsou povinni již nyní, na požadavek spotřebitele, při obsahu SVHC látek  větším jak 0,1% hm., poskytnout informace umožňující bezpečné používání předmětu, a to do 45 dní od jeho požadavku. Dále od 1. …

Aktuální stav zavádění režimu REACH v ČR

  • Zveřejněno: 01.12.2008

Nová evropská politika v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (CHLP) vyjádřená nařízením EU č. 1907/2006 známém pod zkratkou REACH, nabyla účinnosti dnem 1. července t. r. Tím, že jde o nařízení a nikoliv směrnici EU, je tento předpis automaticky platný a účinný na území všech členských států s tím, že bylo nutno přizpůsobit národní legislativu tak, aby byla s tímto nařízením kompatibilní.

Naši národní legislativu reprezentuje zejména zákon č. 356/2003 Sb. ve znění předpisů pozdějších, jehož novelizace byla nutná, avšak zadrhnula se na vetu pana prezidenta. Na zářijové schůzi poslanecké sněmovny bylo veto přehlasováno, takže můžeme konstatovat, že REACH, včetně sankcí za jeho porušování, nabude plné účinnosti dnem 1. 11. 2008, s účinností zákona č. 371/2008 Sb., jenž byl publ…

Seminář „Bezpečnost a zdraví při práci v odvětví HORECA“

  • Zveřejněno: 23.10.2008

Dne 5. listopadu 2008 se v kinosále Veletržního paláce uskuteční v rámci Evropské kampaně pořádané Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s partnery seminář na téma „Bezpečnost a zdraví při práci v odvětví HORECA“. Bude součástí doprovodného programu Mezinárodního veletrhu pro hotelnictví a gastronomii HORECA.

Přílohy:

cmkos_import

Seminář „Hodnocení rizik - úloha zástupců zaměstnanců pro BOZP“

  • Zveřejněno: 01.09.2008
V rámci Evropské kampaně „Hodnocení rizik – úloha zástupců zaměstnanců pro BOZP“, se dne 6. října 2008 uskuteční seminář, jehož program bude zaměřen na informace k připravované legislativě v oblasti BOZP, dále k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Bližší informace k tomuto semináři najdete zde http://www.cmkos.cz/bozp/akce/seminare/1175-3
 
cmkos_import

Vedoucí inspektor bezpečnosti práce Odborového svazu hornictví, geologie a naftového průmyslu dne 21.7.2008 hostem pořadu "Dobré ráno" na ČT 1

  • Zveřejněno: 22.07.2008

Vedoucí inspektor bezpečnosti práce Odborového svazu hornictví, geologie a naftového průmyslu V. Altner byl dne 21.7.2008  hostem pořadu "Dobré ráno" na ČT 1. Téma: bezpečnost práce na pracovištích, pracovní úrazy. Záznam pořadu najdete na adrese:

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10159317480-dobre-rano/208411010100721-21.07.2008-05:59.html

cmkos_import