Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního života. Bohužel však přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce.

Seminář „Hodnocení rizik - úloha zástupců zaměstnanců pro BOZP“

  • Zveřejněno: 01.09.2008
V rámci Evropské kampaně „Hodnocení rizik – úloha zástupců zaměstnanců pro BOZP“, se dne 6. října 2008 uskuteční seminář, jehož program bude zaměřen na informace k připravované legislativě v oblasti BOZP, dále k nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. Bližší informace k tomuto semináři najdete zde http://www.cmkos.cz/bozp/akce/seminare/1175-3
 
cmkos_import

Vedoucí inspektor bezpečnosti práce Odborového svazu hornictví, geologie a naftového průmyslu dne 21.7.2008 hostem pořadu "Dobré ráno" na ČT 1

  • Zveřejněno: 22.07.2008

Vedoucí inspektor bezpečnosti práce Odborového svazu hornictví, geologie a naftového průmyslu V. Altner byl dne 21.7.2008  hostem pořadu "Dobré ráno" na ČT 1. Téma: bezpečnost práce na pracovištích, pracovní úrazy. Záznam pořadu najdete na adrese:

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10159317480-dobre-rano/208411010100721-21.07.2008-05:59.html

cmkos_import

Zasedání Rady vlády pro BOZP

  • Zveřejněno: 27.06.2008

20. června 2008 se uskutečnilo jednání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Na programu byl návrh Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky, který obsahuje celou řadu cílů, jako je prevence pracovních rizik, ochranu specifických skupin osob, zmírnění - případné snížení důsledků poškození zdraví z práce, výchovu a vzdělávání s důrazem na osoby samostatně výdělečně činné, osvětu a propagaci, činnost kontrolních orgánů státní správy a spolupráce orgánů, institucí, sociálních partnerů a odborné veřejnosti. Dalším důležitým bodem byl stav na úseků pracovních úrazů, úrazů studentů připravujících se na budoucí povolání na pracovištích, nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání. Průřezovým bodem bylo zajištění finančních zdrojů v oblasti BOZP a poúrazové rehabilit…

Zahájení Evropské kampaně o hodnocení rizik v ČR

  • Zveřejněno: 22.05.2008

 13. května 2008, Brno – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími partnery zahajuje dvouletou Evropskou kampaň o hodnocení rizik v České republice. Slavnostní zahájení kampaně se uskutečnilo dne 13. května 2008 v rámci konference Společně bezpečně v Evropské unii v Konferenčním sále Business Centra v areálu BVV během 9. mezinárodního veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC.

Jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro BOZP

  • Zveřejněno: 22.05.2008

19. května se na půdě ČMKOS uskutečnilo 91. zasedání Pracovního týmu RHSD pro BOZP. Předmětem jednání byla témata vztahující se k činnosti Státního úřadu inspekce práce, jednání Rady vlády pro BOZP, Národního akčního programu na období 2008-2009, stavu prací na tvorbě Národní politiky BOZP, informace k Evropské kampani 2008-2009 a informace k připravované Příručce nemoci z povolání. Jednání se zúčastnili zástupci ČMKOS, státní správy a zaměstnavatelů.

cmkos_import

Vnější připomínkové řízení zákona o vyhrazených technických zařízeních

  • Zveřejněno: 22.05.2008

Zákon o vyhrazených technických zařízeních byl vpuštěn do vnějšího připomínkového řízení. Centrální myšlenkou předkládaného návrhu věcného záměru zákona je skutečnost, že stávající právní úpravu bezpečnosti provozu technických zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví je bezesporu nutné přizpůsobit současnému právnímu stavu, zejména dostatečnému provázání právní úpravy v oblasti BOZP, názvoslovím, definicemi a požadavky technických předpisů, včetně implementace příslušných pravidel v rámci evropského trhu. ČMKOS k tomuto návrhu věcného zákona zpracovala stanovisko, které naleznete zde.

cmkos_import