Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního života. Bohužel však přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce.

Legislativní změny v dopravě

  • Zveřejněno: 01.11.2011

Inventura platných dopravních předpisů vč. problematiky BOZP
 
ÚVOD
 
Většina z nás (dalo by se říci všichni) se nějakým způsobem setkává s provozem na pozemních komunikacích. Jako občané se po nich pohybujeme (řidiči nebo chodci), jako relaxující občané jezdíme na kolech a v poslední době i „moderně“ na kolečkových bruslích na cyklostezkách; jako zaměstnanci jezdíme vozidly (buď svými nebo těmi, které máme od zaměstnavatele přiděleny – všem známý, byť legislativně neupravený, pojem „referentské vozidlo“) a v souvislosti s tím absolvujeme školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na tuto problematiku zaměřené.
Všichni víme, že předpisy pro tuto oblast se neustále mění a i měnit budou. Je trochu nejasnost, co vlastně již platí a co se teprve připravuje.
Příspěvek na téma platné dopravní p…

Pozvánka na seminář 18. 10. 2010

  • Zveřejněno: 06.10.2010
Dovolujeme si Vás pozvat na seminář s názvem „Údržba – rizika a nebezpečí“, jenž se uskuteční v rámci Evropské kampaně za bezpečnost práce při údržbě 2010 - 2011, kterou pořádá Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s ČMKOS a MPSV dne 18. října 2010 od 9:30 hodin, ve velké zasedací místnosti tzv. Plyšárně (přízemí budovy) v Domě odborových svazů, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3.
Přihlášky prosím posílejte na e-mail: prihlasky@omnimedia.cz  nebo faxem 221 419 202 do 15. 10. 2010
Účast na semináři je bezplatná
Přihlášky budou přijímány do vyčerpání kapacity sálu,
proto neváhejte a nezapomeňte se přihlásit včas!
 
cmkos_import

Pozvánka na seminář

  • Zveřejněno: 10.06.2010

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Profesionální nádorová onemocnění

Velká zasedací místnost v přízemí DOS (tzv. Plyšárna)

21. června 2010 od 9:30 hodin

Účast na semináři je bezplatná

cmkos_import

První celoevropská fotografická soutěž zaměřená na bezpečná a zdravá pracoviště spuštěna ke Dni Evropy

  • Zveřejněno: 25.05.2009

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) vyhlásila novou fotografickou soutěž zaměřenou na problematiku zdravého a bezpečného pracoviště. K účasti v soutěži jsou zváni všichni fotografové, profesionálové i amatéři. Své fotografie mohou zasílat do 15. srpna 2009. Nejlepší snímky bude vybírat mezinárodní porota složená z profesionálních fotografů na zvláštních webových stránkách vyhrazených této soutěži. Na vítěze čekají ceny v celkové hodnotě 7 000 €.

Novinky v REACH

  • Zveřejněno: 01.12.2008

 

Několikrát jsme již informovali o Nařízení EU 1907/2006 známého pod zkratkou REACH a upozorňovali jsme na aktuální vývoj.
Poslední „horkou novinkou“ v této oblasti je sdělení ECHA/PR/08/38-REV o vyhlášení seznamu kandidátů na seznam látek vzbuzujících vážné obavy (SVHC látky). Kandidátský seznam obsahuje t. č. 15 látek, nakládání s nimi bude v budoucnu podléhat povolení.
 
V souvislosti s tímto seznamem vznikají výrobcům a dovozcům některé nové povinnosti, z toho některé ihned:
Výrobci a dovozci předmětů (pozn.: jde o předměty, u nichž se předpokládá uvolňování látky jako záměrný proces) jsou povinni již nyní, na požadavek spotřebitele, při obsahu SVHC látek  větším jak 0,1% hm., poskytnout informace umožňující bezpečné používání předmětu, a to do 45 dní od jeho požadavku. Dále od 1. …

Aktuální stav zavádění režimu REACH v ČR

  • Zveřejněno: 01.12.2008

Nová evropská politika v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (CHLP) vyjádřená nařízením EU č. 1907/2006 známém pod zkratkou REACH, nabyla účinnosti dnem 1. července t. r. Tím, že jde o nařízení a nikoliv směrnici EU, je tento předpis automaticky platný a účinný na území všech členských států s tím, že bylo nutno přizpůsobit národní legislativu tak, aby byla s tímto nařízením kompatibilní.

Naši národní legislativu reprezentuje zejména zákon č. 356/2003 Sb. ve znění předpisů pozdějších, jehož novelizace byla nutná, avšak zadrhnula se na vetu pana prezidenta. Na zářijové schůzi poslanecké sněmovny bylo veto přehlasováno, takže můžeme konstatovat, že REACH, včetně sankcí za jeho porušování, nabude plné účinnosti dnem 1. 11. 2008, s účinností zákona č. 371/2008 Sb., jenž byl publ…