Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního života. Bohužel však přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce.

Zasedání Rady vlády pro BOZP

  • Zveřejněno: 27.06.2008

20. června 2008 se uskutečnilo jednání Rady vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Na programu byl návrh Národní politiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci České republiky, který obsahuje celou řadu cílů, jako je prevence pracovních rizik, ochranu specifických skupin osob, zmírnění - případné snížení důsledků poškození zdraví z práce, výchovu a vzdělávání s důrazem na osoby samostatně výdělečně činné, osvětu a propagaci, činnost kontrolních orgánů státní správy a spolupráce orgánů, institucí, sociálních partnerů a odborné veřejnosti. Dalším důležitým bodem byl stav na úseků pracovních úrazů, úrazů studentů připravujících se na budoucí povolání na pracovištích, nemocí z povolání a ohrožení nemocí z povolání. Průřezovým bodem bylo zajištění finančních zdrojů v oblasti BOZP a poúrazové rehabilit…

Zahájení Evropské kampaně o hodnocení rizik v ČR

  • Zveřejněno: 22.05.2008

 13. května 2008, Brno – Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí a dalšími partnery zahajuje dvouletou Evropskou kampaň o hodnocení rizik v České republice. Slavnostní zahájení kampaně se uskutečnilo dne 13. května 2008 v rámci konference Společně bezpečně v Evropské unii v Konferenčním sále Business Centra v areálu BVV během 9. mezinárodního veletrhu prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC.

Jednání Pracovního týmu RHSD ČR pro BOZP

  • Zveřejněno: 22.05.2008

19. května se na půdě ČMKOS uskutečnilo 91. zasedání Pracovního týmu RHSD pro BOZP. Předmětem jednání byla témata vztahující se k činnosti Státního úřadu inspekce práce, jednání Rady vlády pro BOZP, Národního akčního programu na období 2008-2009, stavu prací na tvorbě Národní politiky BOZP, informace k Evropské kampani 2008-2009 a informace k připravované Příručce nemoci z povolání. Jednání se zúčastnili zástupci ČMKOS, státní správy a zaměstnavatelů.

cmkos_import

Vnější připomínkové řízení zákona o vyhrazených technických zařízeních

  • Zveřejněno: 22.05.2008

Zákon o vyhrazených technických zařízeních byl vpuštěn do vnějšího připomínkového řízení. Centrální myšlenkou předkládaného návrhu věcného záměru zákona je skutečnost, že stávající právní úpravu bezpečnosti provozu technických zařízení s vyšší mírou ohrožení života a zdraví je bezesporu nutné přizpůsobit současnému právnímu stavu, zejména dostatečnému provázání právní úpravy v oblasti BOZP, názvoslovím, definicemi a požadavky technických předpisů, včetně implementace příslušných pravidel v rámci evropského trhu. ČMKOS k tomuto návrhu věcného zákona zpracovala stanovisko, které naleznete zde.

cmkos_import

Údaje o pracovních úrazech v EU

  • Zveřejněno: 24.04.2008
Převzato z dokumentu „Klíčové výzvy evropských trhů práce: společná analýza evropských sociálních partnerů“, říjen 2007.

28. duben – Mezinárodní den vzpomínkových akcí za oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání a za zraněné při práci

  • Zveřejněno: 24.04.2008

ČMKOS pořádá vzpomínkovou akci za oběti pracovních úrazů, nemocí z povolání a za zraněné při práci v pondělí 28. dubna 2008 od 10,00 hodin v Domě odborových svazů.

Od r. 1996 vzpomínají odbory na celém světě 28. dubna na oběti pracovních úrazů či nemocí z povolání a na zraněné při práci. Odborové organizace sdružené v Mezinárodní odborové konfederaci (MEOK) a v mezinárodních odborových odvětvových federacích (GUF) organizují v tento den nejrůznější akce – shromáždění, semináře, konference, vzpomínkové ceremoniály.  V r. 2007 se tak díky kampani MEOK  zapojily odbory ve 120 zemích.