Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je součástí našeho každodenního života. Bohužel však přetrvává řada zjednodušených a mnohdy mylných přístupů a představ, které ve svém důsledku vedou k nízké úrovni bezpečnosti práce.

Pracovnělékařské služby podle nové právní úpravy

  • Zveřejněno: 15.08.2013

Dne 1. 4. 2012 nabyly účinnosti nové zdravotnické zákony, které vytvářejí právní základ pro zdravotní reformu. Jedním ze zákonů je zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále jen „zákon“), který kromě jiného komplexně upravuje i problematiku péče o zdraví zaměstnanců označovanou dříve jako závodní péči, od roku 1992 jako závodní preventivní péči a od 1. 4. 2012 jako pracovnělékařské služby.  

Kategorizace prací od 1. 5. 2013

  • Zveřejněno: 15.08.2013

Novela (č. 107/2013 Sb.) vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, která nabyla účinnosti dne 1. května 2013, přináší několik změn, s nimiž je nutné se seznámit. Mimo legislativně technických úprav textu v § 1, 3, 5, a 6 jsou důležité i následující změny.

Mám nárok na ochranné nápoje?

  • Zveřejněno: 21.07.2013

Rtuť teploměru stoupá, na pracovištích i venku je horko a většina zaměstnanců si klade otázku „Jak je to s ochrannými nápoji? Co má pro mne zaměstnavatel udělat, na co mám nárok?“ Proto si je zodpovíme.

Strategie EU v BOZP na léta 2013 - 2020: Čekání na Godota?

  • Zveřejněno: 21.07.2013
Rok 2013 s sebou přinesl velmi špatné znamení pro evropskou politiku v oblasti BOZP. Platná strategie pro léta 2007 – 2012 skončila v prosinci loňského roku. Nová strategie je však zahalena v mlžné cloně vypouštěné Evropskou komisí. Ta totiž usilovně odmítá říct jasné slovo, stanovit jakékoliv přesné datum. Dočkáme se vůbec nějakého dokumentu, který vyjádří stanovisko Komise k ochraně zdraví a bezpečnosti práce čtvrt miliardy evropských pracovníků? Bude se zabývat problémy identifikovanými příslušnými ministerstvy členských států? Vezme náležitě v potaz stanoviska sociálních partnerů?

Legislativní změny v dopravě

  • Zveřejněno: 01.11.2011

Inventura platných dopravních předpisů vč. problematiky BOZP
 
ÚVOD
 
Většina z nás (dalo by se říci všichni) se nějakým způsobem setkává s provozem na pozemních komunikacích. Jako občané se po nich pohybujeme (řidiči nebo chodci), jako relaxující občané jezdíme na kolech a v poslední době i „moderně“ na kolečkových bruslích na cyklostezkách; jako zaměstnanci jezdíme vozidly (buď svými nebo těmi, které máme od zaměstnavatele přiděleny – všem známý, byť legislativně neupravený, pojem „referentské vozidlo“) a v souvislosti s tím absolvujeme školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na tuto problematiku zaměřené.
Všichni víme, že předpisy pro tuto oblast se neustále mění a i měnit budou. Je trochu nejasnost, co vlastně již platí a co se teprve připravuje.
Příspěvek na téma platné dopravní p…