• Zveřejněno: 01.12.2008

Nová evropská politika v oblasti nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (CHLP) vyjádřená nařízením EU č. 1907/2006 známém pod zkratkou REACH, nabyla účinnosti dnem 1. července t. r. Tím, že jde o nařízení a nikoliv směrnici EU, je tento předpis automaticky platný a účinný na území všech členských států s tím, že bylo nutno přizpůsobit národní legislativu tak, aby byla s tímto nařízením kompatibilní.

Naši národní legislativu reprezentuje zejména zákon č. 356/2003 Sb. ve znění předpisů pozdějších, jehož novelizace byla nutná, avšak zadrhnula se na vetu pana prezidenta. Na zářijové schůzi poslanecké sněmovny bylo veto přehlasováno, takže můžeme konstatovat, že REACH, včetně sankcí za jeho porušování, nabude plné účinnosti dnem 1. 11. 2008, s účinností zákona č. 371/2008 Sb., jenž byl publikován ve Sbírce zákonů dne 7. 10. Některá ustanovení novely však mají odloženu účinnost až k 1. 6. 2009, to se např. týká plného uplatnění přílohy č. XVII uvádějící seznam látek jejichž uvádění na trh je omezeno, kde zatím souběžně platí i národní předpis.
Přestože hlavní dopady směřují na výrobce a dovozce (dovozem není pohyb zboží uvnitř prostoru EFTA sestávajícího z členských států EU, Lichtenštejnska, Islandu a Norska), kteří budou muset nově nechat registrovat tzv. zavedené látky (látky na seznamu EINECS a některé další), pokud je uvádí na trh v množství nad 1 t/rok, vznikají i nové povinnosti dalším subjektům vč. koncových uživatelů.
Připomeňme nejdůležitější:
-          povinnost zpřístupnit informace z bezpečnostních listů  CHLP zaměstnancům na pracovišti. V této souvislosti upozorňujeme, že se mění formální podoba bezpeč- nostních listů, proto je možno obecně doporučit vyžadovat po dodavatelích poskytnutí bezpečnostních listů odpovídajících příloze II  REACH. Zatím se liší názory na to, kdy mají být všechny bezpečnostní listy upraveny podle REACH. Podle názoru některých členů pracovní skupiny pro implementaci REACH při MŽP, není bezprostředně nutné měnit bezpečnostní listy, není-li k dispozici nová informace, jakmile však budou nabíhat registrace (od roku 2010), lze to považovat za důvod k revizi bezpečnostního listu a tím i k jeho formální změně.
-          respektovat omezení používání chemických látek, zejména těch, které budou postupně zapisovány do přílohy č. XIV, kde se budou nacházet tzv. látky vzbuzující velmi vážné obavy ( např. vysoce persistentní a vysoce bioakumulativní látky, endokrinní disruptory a j. ),
-          zajistit vypracování expozičních scénářů v případech, kdy se užití CHLP bude lišit od toho, co primárně stanovil výrobce, dovozce nebo zhotovitel
 
Protože kolem úkolů vyplývajících z REACH panuje stále mnoho dohadů, přinášíme pro přehled jeho harmonogram. Z uvedeného např. vyplývá, že se t. č. nacházíme v období předregistrace ( končí 31. 11. t. r. ), kdy se mohou výrobci a dovozci chemických látek přihlásit u ECHA a využít přechodného období pro vlastní registraci a výměnu informací v příslušných fórech, tzv. SIEF. Kdo tuto možnost nevyužije, musí provést plnou registraci prakticky ihned.
 
 
 
 
 
 
 
HARMONOGRAM REACH

termín
Věcná charakteristika termínované povinnosti
1. 7. 2007
Nabytí účinnosti REACH.
Nabytí účinnosti požadavků na poskytování informací ve směru dodavatelského řetězce.
Zahajuje se budování Evropské agentury pro chemické látky - ECHA
1. 6. 2008
ECHA zahajuje činnost
Nezavedené (nové) látky se začínají registrovat dle REACH
Začíná půlroční období pro předregistraci zavedených látek
1. 12. 2008
Končí lhůta pro předregistraci zavedených látek
Končí období , ve kterém musí státy EU oznámit předpisy, jimiž stanoví sankce za neplnění REACH
1. 1. 2009
ECHA zveřejní seznam předregistrovaných látek
Zahajují činnost fóra pro výměnu informací ( SIEF )
1. 6. 2009
První návrh ECHA na zařazení látek do přílohy XIV
Nabytí účinnosti zákazů a omezení pro látky uvedené v příloze XIII. Po další 4 roky mohou zůstat v platnosti další národní omezení.
1. 12. 2010
Končí termín pro registraci CMR látek kategorie 1. a 2. od 1t/rok, nebezpečných pro ŽP označených R 50/53 od 100 t/rok a ostatních látek od 1000 t/rok.
Účinnost nabývá povinnost oznamovat agentuře klasifikaci registrovaných látek a ostatních nebezpečných látek uváděných na trh bez ohledu na tonáž
Do 1. 6. 2012
Komise provede revizi registračních požadavků pro látky 1 – 10 t/rok.
Agentura připraví návrh na rozhodnutí pro plány dalšího zkoušení předložené při registracích do 1. 12. 2010 (přílohy IX a X)
1. 6. 2013
Končí termín pro registraci zavedených látek s množstvím 100 t/rok a větším
Komise přezkoumá, zda není potřebné informovat odběratele o dalších látkách obsažených v předmětech
Do 1. 6. 2014
Komise rozhodne, zda nebude požadovat hodnocení chemické bezpečnosti pro CMR látky 1. a 2. kategorie vyráběné v množství do 10 t/rok
Do 1. 6. 2016
Agentura připraví návrh rozhodnutí pro plány dalšího zkoušení při registracích do 1.6.2013 (příloha IX)
1. 6. 2018
Končí termín pro registraci zavedených látek v množství od 1 t/rok
Do 1. 6. 2019
Komise rozhodne, zda nebude požadováno hodnocení chemické bezpečnosti látek vyňatých z působnosti REACH nebo látek registrovaných pro množství nižší než 10 t/rok.
Komise posoudí, zda by neměla být rozšířena povinnost informovat o dalších látkách obsažených ve výrobcích vedle CMR, PBT, vPvB i endokrinní disruptory
Komise posoudí zkoušení reprodukční toxicity požadované podle přílohy VIII, část 87, aby zajistila minimalizaci zkoušení na zvířatech
Do 1. 6. 2022
Agentura připraví návrh rozhodnutí, pro jakékoliv další návrhy zkoušek obsažené v registracích podaných do 1. 6. 20018

 
cmkos_import