• Zveřejněno: 24.04.2008
 
 
Programový dokument MEOK, který byl přijat na sjezdu v r. 2006, vyzval k  k celosvětovému přijetí a oficiálnímu uznání 28. dubna jakožto Mezinárodního dne vzpomínky na oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání a na zraněné při práci. Od r. 2005 světové odbory podnikají kroky za uznání mezinárodního vzpomínkového dne Organizací spojených národů. Odbory zároveň usilují, aby národní vlády tento den oficiálně uznaly a napomohly tak k jeho uznání OSN. Stalo se tak již v 19 zemích, konkrétně jsou to tyto země: Argentina, Belgie, Bermudy, Bolívie, Brazílie, Dominikánská republika, Ekvádor, Kanada, Kolumbie, Lucembursko, Panama, Peru, Polsko, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Tchaj-wan, Ukrajina, Venezuela. V dalších zemích se proces připravuje.
 
V návaznosti na vzpomínkový den odborů je 28. duben od    r. 2003 zároveň Světovým dnem bezpečnosti a zdraví při práci, který vyhlásila Mezinárodní organizace práce (MOP). Jeho cílem je zlepšovat povědomí o důležitosti BOZP, úsilí o předcházení pracovním úrazům a nemocem z povolání, a to na tripartitním základě. Letos MOP při této příležitosti usiluje o ratifikaci úmluv a nástrojů MOP týkajících se zdraví a bezpečnosti ve všech zemích a úzce spolupracuje se Světovou zdravotnickou organizací.
 
Památku obětí pracovních úrazů a nemocí z povolání a zraněných při práci si v letošním roce opět připomenou odbory na celém světě. Každý rok se pro vzpomínkový den zvolí specifické téma. Letošní akce se zaměří na zajištění dobrého zdraví pro všechny pracovníky. Velká pozornost bude věnována zajištění prevence a důraz se klade na požadavek, aby se zdraví při práci stalo jednou z priorit ve zdravotnictví a dostatek financí směřoval na veřejné zdravotní služby. Pro velké množství lidí ve světě představují nemoci z povolání nebo následky zranění při práci ztrátu zaměstnání, nedostává se jim náležité péče či zůstanou bez odškodění. Zranění při práci či nemoci z povolání se tak stávají jedním z hlavních faktorů, které zhoršují světovou chudobu. Odbory všude důrazně upozorňují, že udržitelný rozvoj není možný mj. bez náležité prevence v oblasti BOZP, bez zjišťování a léčení nemocí z povolání a bez zajištění dostupných veřejných zdravotních služeb. Odboráři budou věnovat pozornost také normám BOZP a kontrole jejich dodržování. Kromě toho pokračuje kampaň světových odborů za zákaz používání azbestu a za řešení problémů spojených s AIDS/HIV na pracovišti.
U příležitosti Mezinárodního vzpomínkového dne uveřejňuje MEOK pravidelně statistiky, které jsou stále alarmující. Podle oficiálních údajů Mezinárodní organizace práce více než 2 milióny lidí ročně zemře na následky pracovních úrazů a nemocí z povolání. Ročně dochází odhadem k 270 miliónům pracovních úrazů a kolem 160 miliónů lidí onemocní nemocí z povolání. 4% HDP celého světa představují výdaje na pokrytí nákladů spojených se zraněním, úmrtím při práci či nemocí z povolání. Tyto finanční ztráty jsou dvacetkrát vyšší než veškerá oficiální rozvojová pomoc poskytovaná rozvojovým zemím. Každým rokem přijde o život při práci 12 000 dětí, toxické látky zabijí ročně 340 000 pracujících, přičemž jenom azbest má na svědomí kolem 100 000 životů ročně.
* * *
 
Českomoravská konfederace odborových svazů se od r. 1997 připojuje k celosvětovým akcím, které mají za cíl připomenout oběti pracovních úrazů a nemocí z povolání. V letošním roce se uskuteční tradiční odborný seminář na téma „Zdravé a bezpečné životní a pracovní prostředí, součást zdravého životního stylu“. Na seminář jsou pozváni kromě odborářů i představitelé Ministerstva práce a sociálních věcí, Ministerstva zdravotnictví, Státního úřadu inspekce práce, Výzkumného ústavu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu.
 
cmkos_import