• Zveřejněno: 21.08.2015

Program ČMKOS 2014-2018

Motto:
ČMKOS je vaše pojistka pro bezpečnou a dobře placenou práci
 

PREAMBULE

 
Českomoravská konfederace odborových svazů (dále jen ČMKOS) jen ejvětší nezávislé konfederativní sdružení odborových svazů v České republice. Tímto svým programem na léta 2014–2018 zaměřeným na obhajobu práv a zájmů zaměstnanců je připravena spolupracovat a aktivně pomáhat při zavádění opatření, která vyvedou Českou republiku z dlouhodobého poklesu ekonomiky, vysoké nezaměstnanosti, snižování mezd a platů a neustálých destrukcí sociálních systémů. K dosažení tohoto cíle se tímto svým programem ČMKOS obrací jak na své členy a zaměstnance, tak i na širokou občanskou společnost s cílem vybudovat skutečný a plnohodnotný sociální dialog mezi vládou, odbory, zaměstnavateli a občanskou společností, jako nástroj pro hledání stabilních, konsensuálních a sociálně únosných východisek z této krize. Nedílnou součástí tohoto procesu musí být i propagace přínosu kolektivního vyjednávání, solidarity a trvalá podpora kolektivního vyjednávání ze strany státu.
 
Program ČMKOS navazuje na dlouhodobou strategickou koncepci moderní odborové centrály, kterou si ČMKOS vydobyla při ochraně zájmů zaměstnanců i širokých vrstev obyvatelstva. Současnou pozici vlivného a akceschopného reprezentanta odborů v České republice a uznávaného člena mezinárodních odborových sdružení bude chtít i nadále posilovat. V boji proti snahám o řešení důsledků krize dalšími a dalšími škrty na úkor zaměstnanců, nezaměstnaných, důchodců, zdravotně postižených a jejich rodin se bude ČMKOS opírat o opatření obsažená v dokumentu „Vize ČMKOS pro Českou republiku – Politika moci, škrtů a nezájmu o potřeby občanů má alternativu“,který představuje reálnou alternativu k vládním restriktivním politikám. ČMKOS bude i nadále využívat k obhajobě zájmů zaměstnanců všechny podoby nátlaku, včetně demonstrací a stávek. Bude všemi prostředky bojovat proti nebezpečí infiltrace českých odborů extremistickými nedemokratickými hnutími a stranami.
 
ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené považují za stěžejní společný cíl v příštích čtyřech letech udržet stávající pracovní místa a vybudovat nová a obhájit co nejdůstojnější pracovní podmínky svých členů i ostatních zaměstnanců v období, kdy se bude Česká republika vyrovnávat s důsledky hospodářské krize, dlouhodobého uplatňování neoliberálních koncepcí českými pravicovými vládami a konkurenčními tlaky globální ekonomiky na trh práce, na soukromé a pracovní právo a na sociální systémy.
 
ČMKOS využije všech možností, zákonných prostředků a oprávnění, kterými disponuje, aby důsledně chránila lidi práce v pozici odboráře, zaměstnance, živnostníka, pojištěnce, spotřebitele, rodiče či důchodce.
 
ČMKOS bude důsledně prosazovat ochranu před diskriminací v práci, dbát na zabezpečení spravedlivých a rovných ekonomických a sociálních podmínek zaměstnanců v době, kdy jsou ekonomicky aktivní, plní svou rodičovskou roli, tak i v době, kdy ztratí zaměstnání nebo se ocitnou v nepříznivých sociálních situacích a v době, kdy jako senioři budou odkázáni na důchod.
 
ČMKOS bude podporovat obnovení funkcí a posílení veřejných systémů sociální ochrany poškozených politikou pravicových vlád. Působením v Radě hospodářské a sociální dohody (dále jen RHSD) bude usilovat o další rozvoj těchto systémů a jejich finanční udržitelnost tak, aby garantovaly důstojnou sociální ochranu zaměstnanců v podmínkách měnících se struktur rodiny a stárnutí obyvatelstva a současně podporovaly zaměstnanost.
 
ČMKOS bude důsledně prosazovat rovné zacházení a princip rovných příležitostí a vystupovat proti projevům xenofobie, rasismu a všem formám diskriminace, zejména proti diskriminaci založené na pohlaví, věku, etnickém původu, názorech, členství v odborech či politických stranách. Staví se za důsledné potírání všech forem rasové, etnické, náboženské aj. nesnášenlivosti a z ní vyplývajícího násilí.
 
ČMKOS bude prosazovat princip rovných příležitostí žen a mužů při tvorbě, realizaci a hodnocení jednotlivých činností i připravovaných právních úprav tak, aby se podařilo zlepšit prosazování rovnosti žen a mužů do praxe, ve veřejném i soukromém životě, na pracovištích i ve společnosti.
 
ČMKOS bude jako aktivní člen evropských a světových odborů podporovat, aby sociální práva a sociální ochrana zaujímaly stejně významnou pozici, jakou požívají ekonomické svobody, a to jak v rámci Evropské unie, tak mimo ni; bude usilovat, aby čistě ekonomické zájmy o co největší liberalizaci světového obchodu nešly proti ochraně pracovních standardů slušné práce a lidských práv včetně práv, která jsou součástí svobody odborového sdružování. Bude se i nadále aktivně podílet naochraně práv zaměstnanců vyplývajících z kolektivních smluv.
 
ČMKOS bude usilovat o vytvoření a používání účinných nástrojů zajišťujících vysokou kvalitu vzdělávání (školství), a to včetně celoživotního vzdělávání a rozvoj finančně i místně dostupné zdravotní péče a dalších veřejných služeb bránících sociálnímu vyloučení, růstu chudoby a nerovnosti.
 
ČMKOS považuje podporu výzkumu, vývoje a inovací za základ, který vytváří nutné podmínky pro udržení a rozvoj kvality života české společnosti na počátku 21. století. Proto bude prosazovat efektivní využívání zdrojů jak pracovně intelektuálního potenciálu lidí této země, tak jejich přírodních zdrojů, kulturního dědictví a výhodného umístění na evropském kontinentu.
 
ČMKOS bude usilovat o posílení významu kultury ve společnosti realizací promyšlených změn, které se stanou součástí nových zákonných úprav v oblasti kultury, divadelnictví a veřejnoprávních institucí, o navýšení výdajů na kulturu a o zastavení nekoncepční reformy a transformace kulturních zařízení.
 
ČMKOS považuje posílení sociálního dialogu a mnohem širší zapojení sociálních partnerů do rozhodování o strategických záměrech České republiky i Evropské unie a podporu občanských aktivit za efektivní cestu hospodářské obnovy země a dalšího rozvoje společnosti. Bude proto dbát o posílení solidarity, která je klíčem k zachování sociální soudržnosti společnosti.
                                                                                                                                                                  ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené budou prostřednictvím sociálního dialogu a kolektivních smluv, které představují nejsilnější nástroj odborů, usilovat o to, aby zaměstnanci i bývalí zaměstnanci dostávali svůj spravedlivý podíl na vytvořených hodnotách společnosti i na hospodářských výsledcích firem.
 
ČMKOS bude v rámci tripartitních jednání a legislativních návrhů při tvorbě obecně závazných předpisů v oblasti mezd a platů prosazovat odpovídající úroveň a způsob poskytování mezd a platů.                                               
 

I. ČMKOS a zaměstnanec

1. Pracovněprávní ochrana

ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené, jako oprávněný zástupce zaměstnanců, jsou si vědomi své historické odpovědnosti za dosaženou úroveň pracovněprávní a sociální ochrany zaměstnanců. Ponesou zvýšenou odpovědnost i za její důslednou obhajobu proti všem pokusům ji odstranit nebo ji alespoň podstatně omezit pod záminkou větší flexibility práce, modernizace sociálních systémů a zvýšení konkurenceschopnosti.

ČMKOS bude prosazovat a obhajovat pro zaměstnance takové sociální a pracovněprávní normy, které vycházejí ze standardů  evropské legislativy a zároveň budou plně respektovat pracovní a sociální standardy slušné práce vyplývající z úmluv Mezinárodní organizace práce, popřípadě dalších mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána.

ČMKOS bude dále rozvíjet své zapojení do tvorby evropské a mezinárodní pracovněprávní legislativy, zejména ve spolupráci a prostřednictvím Evropské odborové konfederace, globálních odborů a v rámci Mezinárodní organizace práce.

                                                                                                                                                                  ČMKOS se bude zasazovat, aby pracovněprávní úprava obsažená zejména v zákoníku práce a podpůrně více i v novém občanském zákoníku zaručovala zaměstnancům dostatečnou míru jejich ochrany přímo ze zákona a aby jim tak zajistila důstojné pracovní podmínky, zejména spravedlivé mzdy a platy, bezpečnou práci, pracovní dobu, dovolenou, rovné zacházení, odborný a profesní růst a umožnila jim skloubit jejich pracovní, soukromý a rodinný život.

ČMKOS bude bránit přijetí zákonů, které by umožňovaly propouštění zaměstnance z práce bez uvedení zákonem stanoveného důvodu, popř. přímou i nepřímou diskriminaci. Bude dbát na důslednou realizaci dohod Evropských sociálních partnerů, týkajících se potírání obtěžování nebo vystavování zaměstnanců psychickému či fyzickému násilí a stresu na pracovišti.

ČMKOS s využitím všech svých práv a možností bude účinně obhajovat odborová práva včetně práva kolektivně vyjednávat a uzavírat kolektivní smlouvy za všechny zaměstnance. Bude důrazně vystupovat proti jakýmkoliv snahám omezit právo na informace a zastupování, právo na kolektivní vyjednávání a další odborová práva včetně práva na stávku.

ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené uznávají a váží si všech odborářů, kteří odpovědně vykonávají odborové funkce, byť je tím často ohroženo jejich další setrvávání v zaměstnání. ČMKOS bude důsledně všemi dostupnými prostředky vystupovat proti diskriminaci odborových funkcionářů, kteří hájí oprávněné zájmy zaměstnanců včetně svých členů a vyjednávají za ně výhodnější pracovní, mzdové a sociální podmínky prostřednictvím podnikových kolektivních smluv.

ČMKOS rovněž využije všechny právní možnosti, aby odborové organizace a jejich orgány měly vytvořeny podmínky pro efektivní výkon své činnosti, vyplývající zejména z jejich zákonných oprávnění.

ČMKOS bude usilovat, aby zaměstnanci v obavě ze ztráty zaměstnání nebyli vystavováni tlaku zaměstnavatelů tím, že budou nuceni přistupovat na nevýhodné pracovní podmínky, zejména prostřednictvím agenturního zaměstnávání a dalších prekérních forem práce. Proto bude prosazovat ve spolupráci s odborovými svazy, zaměstnavateli, jejich organizacemi, územní samosprávou a vládou, aby se sociální dialog stal běžnou praxí a součástí pracovního života.

ČMKOS bude podporovat další rozvoj RHSD a bude usilovat také o rozvoj bipartitního sociálního dialogu mezi odborovými a zaměstnavatelskými svazy, jako jedné z nezbytných podmínek pro implementaci dohod evropských sociálních partnerů do národní legislativy a praxe. Je nutné usilovat, aby bipartitní dohody a zejména kolektivní smlouvy na odvětvové a podnikové úrovni sehrály v budoucím období zásadní roli, zejména zajištění účinné kolektivní ochrany zaměstnanců v pracovněprávních vztazích. ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené budou rovněž pokračovat v úsilí o vytvoření podmínek pro uzavírání vyšší kolektivní smlouvy pro zaměstnance veřejné správy a služeb.

ČMKOS bude prosazovat, aby byly přijaty právní předpisy, které vytvoří efektivní podmínky pro zvýšení vymahatelnosti a vynutitelnosti práva, a to jak ve prospěch zaměstnanců při uplatňování jejich oprávněných nároků vyplývajících z pracovněprávních vztahů, tak i kolektivních práv včetně případů insolvence zaměstnavatele.

ČMKOS bude bránit, aby hospodářská krize a její důsledky, zejména zániky zaměstnavatelských subjektů a hromadná propouštění, nebyly zneužívány ke zvyšování tlaku na obcházení úpravy pracovní doby a na flexibilitu zaměstnanců,a to pokud možno bez kolektivního vyjednávání a bez odpovídajících jistot pro zaměstnance.

ČMKOS bude bránit uplatňování flexibilních forem organizace práce a pracovní doby, které nebudou respektovat základní principy bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci, standardy slušné práce a sociálního zabezpečení, zejména ty, které vedou k neopodstatněnému prodlužování pracovní doby, zhoršování podmínek odměňování za vykonanou práci a zkracování doby odpočinku.

Proto bude usilovat o zlepšení právní úpravy podmínek výkonu flexibilních forem práce a prosazovat, aby jakékoliv úpravy týkající se flexibility práce byly součástí kolektivního vyjednávání a národního sociálního dialogu. ČMKOS bude odmítat zavádění nedůstojných forem flexibilní práce, které by snižovaly pracovněprávní ochranu zaměstnanců a znemožňovaly slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců.

ČMKOS bude proto sledovat a aktivně ovlivňovat vývoj legislativy Evropské unie, zejména Směrnice o pracovní době, Směrnice o vysílání zaměstnanců a Směrnice o službách na vnitřním trhu, aby při jejich případných revizích nedošlo ke zhoršení postavení zaměstnanců.

2. Právní poradenství a zastupování zaměstnanců

ČMKOS bude poskytovat právní pomoc a poradenství v dohodnutém rozsahu a za podmínek stanovených v zásadách poskytování právní pomoci pro členy odborových organizací, případně pro individuální členy odborových svazů.

Financování této činnosti bude zabezpečeno odborovými svazy na základě ekonomických parametrů poskytnutých služeb. Součástí těchto služeb bude i možnost bezplatného zastoupení před soudem pro členy odborových svazů v rámci stanovených pravidel.

ČMKOS bude i nadále zajišťovat právní poradenství a právní informace členům odborů a veřejnosti prostřednictvím Regionálních poradenských center pro zaměstnance.

3. Spravedlivé mzdy a platy

ČMKOS bude usilovat, aby kupní síla mezd a platů zaměstnanců v zájmu růstu jejich životní úrovně i jako jeden z nástrojů na překonání krize formou zvyšování poptávky rostla a postupně se přibližovala evropskému průměru. K dosažení této úrovně mezd a platů bude ČMKOS pokračovat v praxi doporučování cíle pro sjednávání meziročního nárůstu mezd v kolektivním vyjednávání na základě makroekonomických analýz a odhadů inflace.

V zájmu vyšší právní jistoty zaměstnanců bude ČMKOS podporovat opatření, která povedou k tomu, aby se komplexní pravidla pro odměňování zaměstnanců stala součástí kolektivních smluv. Bude aktivně podporovat opatření směřující k odstranění rozdílů v odměňování mezi ženami a muži včetně kvantifikovaných cílů.

ČMKOS bude usilovat o obnovení pravidelné valorizace minimální mzdy tak, aby se přibližovala relacím dosahovaným v nejvyspělejších státech Evropské unie a aby se tím vytvořily podmínky pro ratifikaci příslušného ustanovení Evropské sociální charty.

V zájmu zvýšení spravedlnosti bude ČMKOS usilovat o zlepšení systému odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy a odstranění nevyhovujících změn, ke kterým došlo po roce 2010.

ČMKOS bude usilovat,aby způsob poskytování mezd v podnikatelské sféře (mzdový předpis) byl součástí kolektivních smluv.

V zájmu zvýšení spravedlnosti bude ČMKOS usilovat o zlepšení systému odměňování zaměstnanců veřejných služeb a správy a odstranění nevyhovujících změn, ke kterým došlo po roce 2010. Problematiku růstu platové úrovně a systému platových tarifů bude ČMKOS prosazovat na pořad jednání RHSD.

4. Profesní a celoživotní vzdělávání

ČMKOS považuje zlepšování vzdělávacího systému v souladu s aktuálními potřebami ekonomiky a trhu práce, rozšiřování celoživotního vzdělávání a zlepšování péče o rozvoj lidských zdrojů za klíčové pro překonání hospodářské krize, zejména vysoké nezaměstnanosti a pro budoucí konkurenceschopnost České republiky. Bude proto usilovat o jejich dostupnost pro všechny zaměstnance i ostatní občany. Bude rovněž podporovat státní i zaměstnavatelské programy a projekty, které umožní zaměstnancům se včas připravit na odborné a kvalifikační požadavky související s jejich prací.

ČMKOS bude prostřednictvím kolektivních smluv a jiných dohod sociálních partnerů v rámci RHSD vyjednávat o zvýšení investic do vzdělávacího systému a do vzdělávání zaměstnanců, o zvýšení počtu účastníků zapojených do programů rekvalifikací a dalšího vzdělávání, zejména technického vzdělávání, a bude požadovat, aby stát zvýšil a rozvíjel rekvalifikační programy tak, aby se staly účinným nástrojem aktivní politiky zaměstnanosti a zlepšovaly zaměstnatelnost uchazečů o zaměstnání i dovednosti a znalosti zaměstnanců.

ČMKOS bude proto prosazovat a podporovat systémy profesního i celoživotního vzdělávání, zejména odborného profesního vzdělávání a přípravy, které poskytnou lepší příležitost dalšího uplatnění podle potřeb praxe všem, bez ohledu na pohlaví, věk, etnický původ či národnost a počáteční vzdělání. Dále bude usilovat o vznik efektivního systému dalšího vzdělávání v ČR, jehož součástí bude vícezdrojové financování celoživotního vzdělávání, a o vznik tripartitní Rady pro rozvoj lidských zdrojů.Současně bude prosazovat udržení struktury vzdělávacích oborů v odborném vzdělávání na školách tak, aby navazovaly na požadavky trhu práce a usilovat o průběžné navyšování finančního ohodnocení všech zaměstnanců ve školství.

ČMKOS se bude podílet na celostátní i regionální úrovni na projektech a programech v oblasti rozvoje lidských zdrojů a bude je koordinovat, zejména bude zabezpečovat přípravu, realizaci a koordinaci projektů financovaných z Evropského sociálního fondu pro oblast rozvoje lidských zdrojů; jejich prostřednictvím bude zajišťovat též vzdělávání ve prospěch odborových svazů.

           

5. Daně

ČMKOS bude usilovat, aby změny v oblasti daní zajistily, že daňový systém bude spravedlivý ke všem daňovým poplatníkům, hospodářsky efektivní, napomůže k obnově hospodářského růstu i sociálního rozvoje a k dlouhodobé udržitelnosti rovnováhy veřejných financí. K zajištění odolnosti systému vůči daňovým únikům a šedé ekonomice bude ČMKOS usilovat o posílení koordinované kontrolní činností příslušných státních orgánů.

ČMKOS proto bude podporovat změny vedoucí k posílení srozumitelnosti, spravedlnosti a zjednodušení daňové soustavy jako celku, tím i k posílení plnění daňových povinností daňovými subjekty. Současně bude usilovat o zajištění potřebné úrovně míry zdanění a přiměřené solidarity tak, aby se na daňovém inkasu spravedlivě a vyváženě podíleli všichni poplatníci včetně osob samostatně výdělečně činných a byl vytvořen dostatek zdrojů pro financování státu respektujícího principy Evropského sociálního modelu.

ČMKOS požaduje návrat ke zdanění odvozenému z hrubých mezd snížených o povinné pojistné placené zaměstnancem na sociální a zdravotní pojištění při odpovídajícím přepočtu sazby a slev a na znovuzavedení daňové progrese do systému daně z příjmů fyzických osob.

ČMKOS odmítá návrh na zavedení jednotného inkasního místa, které s ohledem na svou nepřipravenost ohrozí řádný výběr daní a pojistného a ohrozí tak stabilitu veřejných rozpočtů.

ČMKOS odmítá návrhy na zrušení daňového zvýhodnění vybraných sociálních plnění a plnění nahrazujících zaměstnanecké výdaje poskytovaných zaměstnancům jejich zaměstnavateli, zejména zvýhodněného stravování, příspěvků na vzdělávání či dopravu do zaměstnání.

 

II. ČMKOS a bezpečná práce a zdraví zaměstnanců

Působení odborů v oblasti bezpečnosti práce představuje významnou preventivní funkci a přispívá k ochraně života a zdraví zaměstnanců zejména tím, že je pomáhá chránit před pracovními úrazy a nemocemi z povolání a jejich zdravotními i sociálními následky.

ČMKOS bude proto důrazně usilovat o to, aby zaměstnavatelé vytvářeli svým zaměstnancům příznivé, bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Bude sledovat vliv pracovních podmínek i životního prostředí na bezpečnost a zdraví zaměstnanců. Důraz bude ČMKOS klást především na prevenci a včasné rozpoznání negativních jevů, zejména na zavedení pracovnělékařské péče u každého zaměstnavatele. Bude prosazovat znovuzavedení poskytování náhrady mzdy v době prvních tří dnů pracovní neschopnosti.

ČMKOS bude spolupracovat se Státním úřadem inspekce práce, s Českým báňským úřadem, orgány ochrany veřejného zdraví a s Českou školní inspekcí na vytipování rizikových oblastí pro směrování kontrolní činnosti s cílem účinněji zlepšovat nevyhovující pracovní prostředí. Důležitým cílem této činnosti bude rovněž snížení úrazovosti, počtu pracovních úrazů, zejména počtu smrtelných úrazů na pracovištích. Své náměty a návrhy pro zlepšení v oblasti BOZP bude předkládat svými zástupci na jednání Rady vlády pro BOZP, v jejich Stálých výborech a v Pracovním týmu RHSD pro BOZP.

ČMKOS bude prosazovat využití prostředků z přebytku stávajícího zákonného pojištění zaměstnavatelů pro oblast prevence a pracovní rehabilitace a bude usilovat o přijetí zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců na nekomerčním principu, který by vytvářel ucelený systém úrazové prevence a pracovní rehabilitace včetně jejího financování.

ČMKOS bude usilovat o vydání právní úpravy bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů, která by vymezila jasná pravidla ochrany zdraví těchto skupin osob.

ČMKOS bude usilovat o trvalou finanční spoluúčast státu při úhradě výdajů spojených s odborovou kontrolou nad stavem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

 

III. ČMKOS a slaďování pracovního, rodinného a soukromého života zaměstnanců

ČMKOS bude podporovat opatření, která umožní lepší slaďovaní pracovního, rodinného a soukromého života zaměstnanců, která umožní jejich zapojení do celoživotního vzdělávání, účasti na veřejném životě a v případě potřeby pečovat o děti a další členy rodiny v důstojných podmínkách.

ČMKOS bude navrhovat přijetí účinných opatření, která povedou ke zlepšení sociální a ekonomické situace rodin s dětmi včetně dostatečné výše sociálních dávek.

Bude usilovat o dostupné a kvalitní veřejné služby pro rodiny včetně zařízení pro děti a pro osoby závislé na pomoci druhých.

ČMKOS a odborové svazy v ní sdružené budou prosazovat, aby kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouvy obsahovaly opatření, která povedou ke slaďování profesního, rodinného a soukromého života a k vytváření prorodinného prostředí u zaměstnavatelů. V rámci toho budou usilovat o prohlubování ochrany zaměstnanců s povinnostmi k rodině před propouštěním, o vhodnou úpravu jejich pracovní doby či formy pracovního vztahu, o poskytování pracovního volna podle jejich potřeb a o zlepšení dostupnosti dopravy do a ze zaměstnání.

Ke zlepšení možnosti snadnějšího návratu zaměstnanců s povinnostmi k rodině bude ČMKOS podporovat opatření vedoucí k realizaci Akčního rámce Evropských sociálních partnerů v oblasti rovnosti mužů a žen. Bude rovněž podporovat státní i zaměstnavatelské programy a projekty, které umožní zaměstnancům se včas připravit na odborné a kvalifikační požadavky související s jejich prací a požadavky trhu práce. 

 

IV. ČMKOS a mladí

ČMKOS si je vědoma, že mladí absolventi škol, uchazeči o zaměstnání a jejich rodiny jsou zejména dnes ve velké míře ohroženi prekérními formami práce a diskriminací na trhu práce. ČMKOS bude usilovat o změnu tohoto nežádoucího trendu.

ČMKOS si jako jednu ze svých priorit uvědomuje nutnost oslovování mladých zaměstnanců, případně mladých lidí, kteří se na vstup do zaměstnání připravují, a posilování členské základny odborů prostřednictvím získávání nových členů z jejich řad.

ČMKOS bude ve spolupráci s odborovými svazy a za koordinace Rady mladých ČMKOS podnikat kroky ke zvýšení povědomí mladých lidí o odborech a o jejich činnosti mezi mladými lidmi a k zlepšení image odborů. K tomu bude ČMKOS využívat vhodné prostředky, zejména svoji webovou stránku, webový portál, audiovizuální média a komunitní sítě.

ČMKOS bude v souladu s Rámcem akcí evropských sociálních partnerů na podporu zaměstnávání mladých prosazovat růst zaměstnanosti a absolventů škol a mladých lidí obecně. V zájmu podpory mladé generace při zakládání rodin bude ČMKOS navrhovat opatření, která zlepší postavení mladých lidí na trhu práce při prvním vstupu do zaměstnání. Bude rovněž podporovat taková opatření vlády a Parlamentu ČR, která povedou k výstavbě cenově dostupných bytů pro bydlení mladých rodin.

ČMKOS bude věnovat zvýšenou pozornost pracovním a sociálním podmínkám mladých zaměstnanců. Aktivně se bude zasazovat zejména o jejich rovný přístup k zaměstnání a rovné podmínky výkonu práce. Zejména bude ČMKOS důrazně vystupovat proti mzdové a platové diskriminaci mladých zaměstnanců.

V neposlední řadě se bude ČMKOS intenzivně věnovat oblasti vzdělávání mladých lidí, a to jak v podobě přípravy na budoucí povolání, tak i v podobě kvalifikačního a profesního růstu mladých zaměstnanců. 

 

V. ČMKOS a sociální ochrana zaměstnance

Zachování evropského sociálního modelu a jeho uplatnění v České republice pokládá ČMKOS  za základ dobrého fungování společnosti a za nástroj k ochraně občanů před propadem do chudoby a zachování sociální soudržnosti. ČMKOS proto bude všemi dostupnými prostředky prosazovat spravedlnost, rovnost, lidskou důstojnost, spoluúčast na rozhodování, přiměřenost sociálních dávek, důchodů, dávek v nemoci, finanční udržitelnost sociálních systémů a odpovídající míru solidarity při rozdělování společenských prostředků.

ČMKOS odmítá současnou destrukci systémů sociálního a důchodového pojištění a jejich privatizaci realizovanou pravicovými vládami v uplynulých letech. Pouze uchování systému solidárního sociálního pojištění zabezpečí spolehlivou ochranu obyvatelstva při nemoci, v nezaměstnanosti a ve stáří a je garancí ochrany před chudobou (včetně tzv. „pracující chudoby“) a sociálním vyloučením. 

ČMKOS odmítá redukci výše pojistného odváděného zaměstnanci a zaměstnavateli na financování systémů sociálního pojištění, které garantuje zachování sociální soudržnosti.  ČMKOS proto bude bránit dalšímu snižování povinných odvodů do pojistných systémů či realizaci návrhů, aby jediným plátcem pojistného byli pouze zaměstnanci, ale naopak bude podporovat opatření vedoucí k jejich dlouhodobé finanční udržitelnosti.

ČMKOS odmítá přijímání jakýchkoliv opatření, která by vedla ke zvyšování míry chudoby a k sociálnímu vyloučení; zaměří se v této souvislosti na problémy vyplývající ze zvyšujícího se zadlužování domácností, pomůže zvyšovat informovanost zaměstnanců a jejich rodin o rizicích půjček a řešení důsledků jejich nesplácení a na vytvoření právních podmínek pro účinné potírání lichvy včetně podmínek pro zvyšování finanční gramotnosti. Bude usilovat o vytvoření podmínek pro zajištění sociálního bydlení v odůvodněných případech.

ČMKOS bude usilovat o zajištění kvality a cenové i místní dostupnosti sociálních služeb a o opětovné zavedení pravidelné valorizace životního a existenčního minima.

           

VI. ČMKOS a zaměstnanec na trhu práce

ČMKOS považuje úsilí o snížení vysoké míry nezaměstnanosti způsobené hospodářskou krizí a restriktivní politikou pravicových vlád a úsilí o plnou zaměstnanost a zajištění z ní vyplývajících sociálních a právních jistot zaměstnanců za prioritní smysl a cíl své práce v nadcházejícím období. Bude podporovat hospodářskou a sociální politiku orientovanou na vytváření nových pracovních míst a lepší finanční zabezpečení lidí, kteří jsou propouštěni nebo jsou ve zkráceném pracovním režimu (např. prostřednictvím schémat zkrácené práce). V souladu s cíli a prostředky schválenými v rámci akcí evropských sociálních partnerů na podporu zaměstnávání mladých lidí bude usilovat o vytvoření podmínek pro větší zapojení mladých lidí a dalších zranitelných skupin na trhu práce (osob ve věku blízkém důchodovému věku, menšin, migrantů atd.).

Cílem je dosáhnout zlepšení postavení žen na pracovním trhu i na pracovištích v zájmu vytvoření produktivnějšího, inovativnějšího a stimulujícího pracovního prostředí, lepšího ekonomického výkonu a odstraňování segregace a stereotypů v dělbě práce mezi muži a ženami.

ČMKOS bude požadovat plné obnovení akceschopnosti Úřadu práce České republiky v oblasti zaměstnanosti, podstatné navýšení zdrojů na pasivní i aktivní politiku zaměstnanosti, zvýšení dosavadní úrovně podpor v nezaměstnanosti, podporovat budování rozvinuté sítě moderních služeb zaměstnanosti, uplatňování efektivních forem podpory tvorby nových pracovních míst se zaměřením na zvlášť ohrožené skupiny na trhu práce, a k tomu bude prosazovat další podstatné rozšíření programů aktivní politiky zaměstnanosti.

ČMKOS bude podporovat orientaci české ekonomiky na plné využití vysoce kvalifikované práce, opřené o celoživotní vzdělávání a směřující k rozvoji vědy a techniky a moderních technologií tak, aby se ČR postupně stávala ekonomicky a sociálně rovnocennou zemí nejvyspělejším zemím Evropské unie.

ČMKOS bude prosazovat zapojení sociálních partnerů do rozhodovacích procesů a zvyšovat účast odborů na programech pro podporu zaměstnatelnosti obyvatelstva. ČMKOS podpoří v zájmu ochrany před sociálním dumpingem regulaci migrace směřující k odstranění či omezení nelegálního zaměstnávání jak cizinců, tak českých občanů a posílení kontrolních mechanismů v této oblasti. Současně bude podporovat dodržování práv migrantů, důstojné a rovné zacházení s nimi.

 

VII. ČMKOS a zaměstnanec v ekonomice

 

1. Růst životní úrovně

ČMKOS bude usilovat o to, aby výsledky hospodářské činnosti plně sloužily lidským potřebám a společenským cílům tak, aby na základě spravedlivého rozdělování vytvořených hodnot zajistily dlouhodobý růst životní úrovně.

ČMKOS bude prosazovat taková opatření, která podpoří hospodářský růst cestou inovací a zvyšováním konkurenční způsobilosti ekonomiky, která budou směřovat ke snižování nezaměstnanosti, k vyšší zaměstnanosti a růstu reálných příjmů obyvatelstva. Bude přitom dbát, aby další integrace našeho hospodářství do globální světové ekonomiky neohrozila dosaženou úroveň sociální ochrany, zejména pokrytí mandatorních sociálních výdajů.

ČMKOS bude dbát, aby při případné další privatizaci zbývajícího státního majetku byl brán zřetel na přijetí opatření zmírňujících sociální dopady, zejména takových, která nezhorší situaci na trhu práce. ČMKOS bude usilovat o to, aby výnosy z privatizace přednostně sloužily k zachování a rozvoji sociálních systémů, zlepšení dostupnosti, kvality a ceny služeb veřejného zájmu a zvyšování životní úrovně obyvatelstva.

Pro realizaci těchto cílů bude ČMKOS aktivně působit především v rámci RHSD a Regionálních RHSD, zejména prostřednictvím Regionálních rad odborových svazů. ČMKOS a odborové svazy budou spolupracovat na všech úrovních se zaměstnavateli, s hospodářskými subjekty, spolky, se zákonodárnými sbory, samosprávou, s vládou a politickými subjekty, které prosazují principy demokracie, svobody a humanismu. Za významné v této oblasti považuje ČMKOS aktivní účast svých zástupců v rezortních pracovních skupinách pro strukturální opatření a v poradních orgánech státní správy, samosprávy a regulačních orgánech.

ČMKOS bude požadovat, aby stát a jeho složky účinně postupovaly proti hospodářské kriminalitě, zejména proti korupci a klientelismu, podvodům v oblasti daní a odvodů, poškozování či zvýhodňování věřitelů.

2. Veřejné služby

ČMKOS bude usilovat o zachování současného rozsahu veřejných služeb, bude prosazovat jejich dostupnost, rozvoj a vyšší kvalitu tak, aby odpovídaly především potřebám občanů. Bude požadovat, aby stát garantoval veřejné služby ve všech regionech České republiky ve stejné kvalitě a dostupnosti.

ČMKOS bude usilovat o to, aby se celkový podíl veřejných výdajů k hrubému domácímu produktu na veřejnou správu a služby postupně zvyšoval a aby se přiblížil k výši těchto výdajů v nejvyspělejších zemích Evropské unie.

ČMKOS bude prosazovat zachování optimální sítě škol a školských zařízení, sítě zdravotnických a sociálních služeb včetně sociálního bydlení. Bude podporovat a prosazovat zlepšení dopravní obslužnosti s cílem snižování nezaměstnanosti a zlepšení mobility pracovní síly.

ČMKOS bude usilovat o zachování zdravotnictví a sociální péče jako kvalitní a dostupné veřejné služby a bude bránit krokům, které povedou k privatizaci dalších zdravotnických zařízení, zvyšování plateb obyvatelstva v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a ke snižování jejích standardů.

 

VIII. ČMKOS a důchody

ČMKOS dlouhodobě prosazuje takovou podobu důchodového systému, která zabezpečí dostatečnou úroveň důchodů a umožní zachování důstojného a aktivního života ve stáří, při invaliditě i ve složité sociální situaci způsobené ztrátou živitele rodiny. Odmítá vyvedení části pojistného z průběžně financovaného důchodového pojištění do soukromého důchodového spoření spravovaného penzijními společnostmi, zavedeného předchozí pravicovou koaliční vládou, a s ním spojené přenesení rizik investování důchodových úspor na občany. Proto se bude zasazovat za ukončení II. pilíře a o převedení úspor z důchodového spoření do doplňkového penzijního spoření.

Bude usilovat o zachování dlouhodobé finanční udržitelnosti průběžného důchodového pojištění, které představuje díky zachování přiměřené míry solidarity základ zabezpečení zaměstnanců a jejich rodin ve stáří, při invaliditě či ztrátě živitele. Bude podporovat prohloubení principu zásluhovosti zvýšením vazby výše celkového důchodu na zaplaceném pojistném a příspěvcích prostřednictvím doplňkového penzijního připojištění. Bude usilovat o odstranění nerovného postavení zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných při úhradě pojistného na důchodové pojištění. Bude odmítat časově neomezené postupné zvyšování věku pro získání nároku na plný starobní důchod.

Za přiměřené zabezpečení ve stáří považuje ČMKOS takovou úroveň důchodů, kdy celkový příjem důchodce bude dosahovat v průměru alespoň 70 % předdůchodových příjmů s tím, že u zaměstnanců s nejnižšími příjmy jim bude stát garantovat minimální důchod.

ČMKOS bude usilovat, aby se při pravidelných valorizacích již dále nesnižovala kupní síla vyplácených důchodů. Bude požadovat, aby po obnovení ekonomického růstu se také důchodci přiměřeně podíleli na ekonomické prosperitě země.

ČMKOS bude iniciativně prosazovat širší zapojení zaměstnavatelů do všech systémů, které slouží vytváření doplňkových důchodových příjmů zaměstnanců, a usilovat o rozvoj těchto systémů. Bude přitom usilovat o zavedení zaměstnaneckého doplňkového penzijního spoření s povinnými příspěvky zaměstnavatelů na předdůchody zaměstnanců vykonávajících fyzicky namáhavé, popř. zdraví škodlivé či rizikové práce.

ČMKOS bude usilovat, aby instituty umožňující předčasný odchod do starobního důchodu byly dostatečně flexibilní a umožnily zaměstnancům v obtížných životních situacích předčasný odchod do starobního důchodu bez propadu jejich životní úrovně ve srovnání s těmi, kteří odcházejí do důchodu při dosažení obecného důchodového věku.

 

IX. ČMKOS a propagace odborové činnosti

České odbory mají za sebou jedno z nejtěžších období. Poprvé od roku 1990 čelily těm nejasociálnějším reformám, které prohloubily ekonomickou krizi v ČR s velmi negativními dopady do životní úrovně a pracovních podmínek zaměstnanců.  Mají za sebou etapu s nejvyšším počtem celostátních protestních akcí, vlastních kampaní a intenzivní komunikace s veřejností. V této těžké osudové zkoušce odbory obstály a měly by v následujícím období navázat a zúročit formy komunikace s veřejností, které se osvědčily, vedly k získávání důvěry veřejnosti. Vnímání důležitosti odborů se pozitivně promítlo v průzkumech veřejného mínění.

Klíčovými problémy a tématy, které bude vhodné řešit s pomocí širší publicity veřejnoprávních médií a ostatních sdělovacích prostředků, bude zejména nezaměstnanost, prekarizace práce, nárůst tzv. „working poor“ (pracující chudoby). ČMKOS a odborové svazy by měly sehrát strategickou roli v ovlivňování veřejného mínění a komunikaci o těchto problémech v médiích. K tomu budou využívat profesionální mediální servis ČMKOS v úzké spolupráci s odborovými svazy.

Hlavním prostředkem interní komunikace ČMKOS s členskou základnou i nadále budou měsíčník Sondy Revue, aktuální zpravodajský portál e-sondy a webové stránky ČMKOS.

ČMKOS bude k propagaci a interní komunikaci využívat více tzv. nová internetová média, která umožní lepší strategické využití obsahu Sondy Revue propojením a společným rozvojem webových stránek ČMKOS, facebookového profilu ČMKOS, zpravodajského portálu e-sondy, a You Tube, což je nyní nezbytné pro zlepšení vnímání role a práce odborů zejména u mladé generace.

ČMKOS v následujícím období připraví novou strategii interní komunikace. 

 

X. ČMKOS a síla mezinárodní solidarity odborářů

ČMKOS si je vědoma, že důsledky celosvětové hospodářské, finanční a sociální krize budou nadále ovlivňovat celkové postavení našich, evropských i světových odborů. Proto budou muset stále solidárně čelit dalším možným pokusům oslabit odborová práva, postavit zaměstnance a odbory z různých zemí proti sobě a přenést na ně další náklady způsobené krizí.

ČMKOS proto bude s ostatními členy Evropské odborové konfederace i nadále aktivně působit zejména proti snahám snižovat úroveň sociálních a pracovních práv v prostoru Evropské unie včetně snižování významu a role sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání. V tomto směru bude koordinovat i práci svých zástupců v těch strukturách Evropské unie, kde působí sociální partneři, i v Evropském hospodářském a sociálním výboru. Bude spolupracovat s poslanci Evropského parlamentu, jimž je blízké zaměření programu ČMKOS, a využívat i své dobré vzájemné vztahy zejména s odbory sousedních, ale i dalších zemí, a to na všech úrovních.

ČMKOS bude dále usilovat o co nejúčinnější uplatnění svého vlivu v institucionálním systému, jímž se Česká republika podílí na vývoji v Evropské unii, a o využití všech dostupných možností, které poskytuje Evropská unie v rámci svých společných programů, iniciativ a fondů.                                                                                      

ČMKOS podpoří jako člen Mezinárodní odborové konfederace a Poradního odborového výboru při Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj společné iniciativy světových odborů a EOK zaměřené na sociálně únosné překonání současné krize a přebudování evropského a mezinárodního finančního systému tak, aby sloužil potřebám reálné ekonomiky a sociálního rozvoje.

ČMKOS bude usilovat o to, aby Mezinárodní organizace práce, jako jediná tripartitní instituce v rámci OSN usilující o prosazení důstojné práce pro všechny, byla v procesu pokračující globalizace financí, obchodu a trhů práce konzultována a její úmluvy řádně naplňovány nejen v národním měřítku, ale aby k nim bylo v oblasti základních pracovních standardů a lidských práv přihlíženo i v činnosti dalších světových institucí.

V případě potřeby využije ČMKOS všech možností, jež jí dává členství v přeshraničních regionálních, evropských a světových odborech, zastoupení v Mezinárodní organizaci práce a mechanismy dalších evropských či mezinárodních institucí, k ochraně odborových a dalších práv zaměstnanců v České republice.

Přílohy: