• Zveřejněno: 06.04.2020

Komunikace EOK členským organizacím

 

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

 

dnes ráno (2. 4. 2020) Evropská komise schválila „Návrh nařízení Rady na zřízení evropského nástroje pro dočasnou podporu ke zmírnění rizik nezaměstnanosti ve stavu nouze (SURE) po vypuknutí choroby COVID-19“.

 

Účelem tohoto nástroje je podpora zkrácení pracovní doby a podobných opatření (kurzarbeit) na národní úrovni, aby se zabránilo nezaměstnanosti po propuknutí choroby COVID-19, a mělo by pokrýt všechny země a všechny pracující včetně živnostníků.

 

Tento nástroj bude financován přímo Evropskou komisí, která vydá dluhopisy EU s hodnocením trojité A (AAA) a cílem získat až 100 miliard EUR na základě až 25 miliardových záruk, které členské státy poskytnou podle kvóty (jedná se o formální záruky, nikoli placení skutečnými penězi).

 

100 miliard EUR bude použito na poskytnutí dodatečné finanční pomoci těm členským státům, které mají zavedeny kurzarbeit nebo které jej plánují zavést.

 

Cílem této iniciativy je co nejvíce snížit strukturální nezaměstnanost tím, že si zaměstnanci budou moci udržet pracovní místa a firmy budou moci přežít krizi. Je to výsledek vysokého tlaku, který jsme po obdržení alarmujících zpráv o nárůstu nezaměstnanosti a ztrátách příjmů vyvinuli v posledních dnech na Komisi a členské státy.

 

Iniciativa zavádí dočasný společný dluhový nástroj na základě článku 122 Smlouvy a vychází z mechanismu používaný pro Evropský finanční stabilizační mechanismus (EFSM) v minulé finanční krizi. Tento nástroj byl zřízen v roce 2010 a byl na rozdíl od ESM komunitární a nikoli mezivládní, použitelný pro všech členské státy a bez makroekonomických podmínek.

 

V tomto ohledu bude SURE, pokud jej Rada schválí, testem dluhopisů vydaných na úrovni EU orgánem EU a může představovat první krok k obecnějšímu a strukturálnějšímu společnému dluhovému nástroji.

Po schválení nařízení vydá Komise členským státům pokyny, jak jej uplatňovat. Požádali jsme Komisi, aby zajistila, že:

 • všechny členské státy zavedou zkrácení pracovní doby nebo podobná opatření (kurzarbeit);
 • se tyto opatření budou týkat všech pracujících, odvětví a firem;
 • finance budou vypláceny firmám, které nebudou propouštět;
 • se sociální partneři budou plně podílet na návrhu a provádění programů na národní, odvětvové a podnikové úrovni

Komisi jsme dali také jasně najevo, že zavedení systému SURE by nemělo znamenat, že se upustí od plánu Evropského systému zajištění v nezaměstnanosti. Pro ochranu Evropy před budoucími krizemi je nadále zapotřebí trvalý systém.

 

Vážení kolegové, vážené kolegyně,

 

Chci nyní upozornit na skutečnost, že ministři financí budou požádáni o schválení nařízení k vytvoření nástroje SURE v úterý 7. dubna a Evropská rada ve čtvrtek 9. dubna. Pokud bude nařízení schváleno, měla by být Komise a členské státy schopny jej uvést do provozu v několika týdnech.

 

Článek 122 Smlouvy vyžaduje kvalifikovanou většinu, nikoli jednomyslnost, což usnadňuje schválení, a zdá se, že předsedkyně von der Leyen byla schopna dosáhnout v této věci širokého konsensu. Všechny členské státy však musí přispět k nástroji SURE, a proto je třeba přesvědčit členské státy (premiéry/prezidenty a ministry financí), aby toto nařízení schválili a aby Komisi poskytly požadované záruky.

 


V posledních týdnech jste na základě výzev EOK vyvinuli velký tlak na své vlády a za to vám chceme opravdu poděkovat. Nyní, před schůzkami příštího týdne, je čas se opět spojit s vašimi vládami a přimět je ke schválení SURE a poskytnutí záruky.

 

Děkuji velmi za vaši pomoc.

 

Buďte zdrávi

 

Luca Visentini
 

___________________________________________________________________________________________

VYSVĚTLENÍ HLAVNÍCH RYSŮ „SURE“

Rozsah

 • Fond EU na podporu národních systémů zkrácené pracovní doby a podobných opatření (kurzarbeit), jejichž cílem je zabránit nezaměstnanosti
 • Pokrytí všech pracujících včetně osob samostatně výdělečně činných

Financování a institucionální proces

 • Na základě článku 122 Smlouvy – hlasování kvalifikovanou většinou v Radě
 • Komise získá na trzích až 100 miliard EUR pomocí nástroje podobného Evropskému mechanismu finanční stabilizace (2010) - komunitárního nástroje na vydávání dluhopisy s hodnocením AAA, který pokrývá všechny členské státy bez makroekonomických podmínek.
 • Od členských států se bude požadovat poskytnutí záruk až do výše 25 miliard EUR, podle kvóty (není nutné)
 • Fond bude poskytovat finanční pomoc národním kurzarbeitům nad rámec vlastní finanční kapacity členských států, aniž by zasahoval do jejich fungování.
 • Tato finanční pomoc bude poskytována ve formě půjček s dlouhodobým splácením a nulovými nebo téměř nulovými úrokovými sazbami
 • Záruky poskytnuté členskými státy se nebudou počítat pro schodkové/dluhové cíle obsažené v Paktu o stabilitě a růstu
 • Bude-li schválen příští týden Radou, bude fond funkční do konce dubna
 • Zavedení tohoto dočasného nouzového opatření SURE nebude v budoucnu bránit vytvoření strukturálnějšího Evropského systému zajištění v nezaměstnanosti

Provozní aspekty

 • O financování z nástroje SURE bude moci požádat členský stát, který má zavedený kurzarbeit (nebo podobná opatření)
 • Mezi Komisí a zúčastněným členským státem budou uzavřeny prováděcí dohody (o finančních aspektech)
 • Komise (GŘ EMPL) zřídí pracovní skupinu pro technickou pomoc a vydá potřebné pokyny
 • Tyto pokyny by měly obsahovat (naše žádosti):
  • Doporučení všem členským státům, aby zavedly programy kurzarbeit k zabránění nezaměstnanosti
  • Objasnění toho, jaká „podobná opatření“ budou pro financování zvažována
  • Doporučení členským státům, aby zajistily, že zavedené systémy budou zahrnovat všechny pracující (zaměstnance, nestandardní pracující, OSVČ, nehlášené pracující – ke zvážení), všechna odvětví a všechny firmy všech velikostí
  • Doporučení členským státům, aby byly platby vypláceny pouze firmám, které nebudou propouštět
  • Doporučení členským státům, aby zapojily sociální partnery do návrhu a provádění programů na národní, odvětvové a podnikové úrovni
Přílohy: