• Zveřejněno: 04.07.2014

Brusel, 2. července 2014

 

Vážený člene Evropského parlamentu,

Gratuluji Vám ke zvolení a přeji úspěšný a uspokojující mandát.

EOK je pevně oddána Evropské unii, evropskému sociálnímu modelu a demokracii na úrovni EU, zejména prostřednictvím Evropského parlamentu.

Nový Evropský parlament začíná svoji práci v době, která je pro Evropu zásadní. Euro možná bylo zachráněno, ale krize zdaleka překonána není. Je zde více než 25 miliónů nezaměstnaných; 7,5 miliónů mladých lidí nemá ani vzdělání, ani školení, ani práci. Riskujeme ztracenou generaci.

Výsledky evropských voleb demonstrují narůstající distanci mezi zaměstnanci a občany a institucemi U a jejími lídry. Dávají jasný signál, že úsporné politiky posledních pěti let selhaly a voliče nepřesvědčily.

Agentura OSN, mezinárodní organizace práce, ve své Celosvětové zprávě o sociální ochraně 2014/15 uvádí, že „chudoba a sociální vyloučení nyní postihuje 123 miliónů lidí v Evropské unii, 24 procent populace, z nichž mnoho dětí, žen, starších osob a osob s postižením. Náklady přizpůsobení byly přeneseny na populaci, která se vyrovnává s menším počtem pracovních míst a nižšími příjmy již více než pět let. Stlačené příjmy domácností vedou k nižší domácí spotřebě a nižší poptávce, což zpomaluje oživení. Výdobytky evropského sociálního modelu, který dramaticky redukoval chudobu v období po druhé světové válce, byly erodovány krátkodobými reformami přizpůsobení.“

EO vyzývá Evropskou unii k přijetí nových politik jako priority pro zvládnutí krize a znovunastolení důvěry v Evropskou unii a v mainstreamu demokratických politik.

EOK vyzývá nový Evropský parlament, aby učinil vše, co je v jeho silách, k dosažení následujícího:

 • Revitalizovaná strategie zaměstnanosti jako nejvyšší priorita EU: ambiciózní evropský investiční plán pro tvorbu kvalitních pracovních míst a dát průmysl zpět do práce. Evropské a národní financování, veřejné i soukromé, je nutné pro průmyslové inovace, výzkum a vývoj, vzdělávání, školení, zdraví, a spravedlivý přechod k udržitelnému rozvoji, a rovněž Garance pro mladé. Společně s investičním plánem potřebuje Evropa novou průmyslovou politiku k restartování ekonomiky.

 • Konec úspornosti. Je nutné konsolidovat veřejné finance, ale nikoliv odbouráváním sociální ochrany a sociálních benefitů. Změna specifických ekonomických doporučení pro jednotlivé země Evropské komise je urgentní a zásadní.

 • Férovější fiskální politika. Nová závazná opatření jsou nutná pro zvládnutí daňových úniků a podvodů. EU rovněž musí posílit boj proti nedeklarované práci. 

 • Garance, že ekonomické svobody nemají přednost před základními sociálními právy. Hlavním cílem EU by mělo být zlepšování životních a pracovních podmínek občanů, závazek, který by měl být v „protokolu o sociálním progresu“ jako příloha smluv.

 • Přehodnocení Refit. Zdraví a bezpečnost a další benefity práv zaměstnanců, a ne břímě, ekonomika, a měl by být odstraněn ze škrtání Komise “červené pásky“

 • Ukončení rizikové práce a nízkých platů. Měl by být zaveden minimální sociální příjem na základě společných evropských principů.

 • Sociální dialog a kolektivní vyjednávání. Sociální dialog je zásadní pro nejúspěšnější ekonomiky Evropy a je třeba jej prosazovat v celé Evropě, ne demontovat ze strany Trojky nebo podkopávat ekonomickými doporučeními Komise.

 • Rámcová směrnice o restrukturalizaci

 • Další aktivity k implementaci směrnice o rovných platech
 • Rovnoprávné zacházení s migranty jako s ostatními zaměstnanci. Konkrétně
  • Rámcová směrnice k harmonizaci různých definic a pravidel pro stejné zacházení, které nyní máme v několika směrnicích EU, abychom dosáhli plného stejného rovnoprávného zacházení pro všechny
  • Aktivity ke zlepšení integrace národností ze třetích zemí na trhu práce EU a v občanské společnosti
  • Více koordinace a solidarity v politice EU pro řešení příchodů přes externí hranice a selektivní regularizace nedokumentovaných migrantů

 • Ambiciózní evropská strategie zdraví, bezpečnosti a hygieny při práci je nutná, protože je třeba zabránit dalšímu oslabování směrnice o pracovní době.

 • Kvalitní veřejné služby a služby veřejného zájmu. EU by měla stanovit nové a ambiciózní cíle v oblasti péče o děti, a přijmout cíle pro péči o starší občany, požadovat, aby Evropská komise přišla s směrnicí o volnu pro pečující.

 • Obchodní smlouvy, které jsou vyjednávané otevřeně a ve veřejném zájmu, podporují práva zaměstnanců a nepodkopávají veřejné služby nebo právo na legislativu.

Tyto aktivity, pokud budou implementovány, znovu nastolí veřejnou důvěru v Evropu a její instituce a ukáží občanům, že Evropská unie pracuje ve prospěch všech.

Naléhavě Vás žádám o podporu těchto návrhů a jejich využití při posuzování politik a návrhů ze strany Evropské komise a Rady.

 

S úctou,

 

Bernardette Ségol

Generální tajemnice

 

 

 

cmkos_import