• Zveřejněno: 30.11.2022

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 573. hybridním plenárním zasedání ve dnech 26. – 27. října 2022:

  • schválil 31 stanovisek;
  • přijal usnesení na téma Zažehnání existenční hrozby díky společnému úsilím: sociální partneři a občanská společnost za provádění ambiciózních opatření v oblasti klimatu – které se zúčastnila Pegah Moulana, koordinátorka zodpovědná za propagaci v organizaci Youth and Environment Europe;
  • vedl rozpravu o obnovené dohodě o spolupráci mezi Evropskou komisí a Evropským hospodářským a sociálním výborem a vedl rozpravu o pracovním programu Evropské komise na rok 2023 za účasti Maroše Šefčoviče, místopředsedy Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled;
  • vedl rozpravu o zlepšení účasti žen na podnikání a zaměstnanosti: problematika genderu a intersekcionality – pořádanou v souvislosti s Týdnem genderové rovnosti v Evropském parlamentu a s přijetím stanoviska Posílení rovnosti v EU (SOC/724) a stanoviska Rodinní příslušníci pečující o osoby se zdravotním postižením a starší osoby (SOC/730) – které se zúčastnila Evelyn Regner, místopředsedkyně Evropského parlamentu;
  • vedl rozpravu Strategická vize pro transformaci energetiky v zájmu dosažení strategické autonomie EU – pořádanou v souvislosti s přijetím stanoviska TEN/770 – které se zúčastnil prof. Leonardo Meeus.

 

 

Schválená stanoviska

 

TEN/789

Nařízení, kterým se zrušuje nařízení č. 1108/70 a nařízení (ES) č. 851/2006

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1108/70 o zavedení účetního systému pro výdaje na infrastrukturu železniční, silniční a vnitrozemské vodní dopravy a nařízení Komise (ES) č. 851/2006, kterým se stanoví obsah jednotlivých položek účtové osnovy uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 1108/70

 

TEN/790

Rozhodnutí o zrušení směrnice 89/629/EHS

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zrušení směrnice Rady 89/629/EHS

 

TEN/783

Rychlejší zavádění obnovitelných zdrojů energie

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU pro solární energii

Doporučení Komise o urychlení postupů udělování povolení pro projekty v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a usnadnění smluv o nákupu elektřiny

 

TEN/774

Význam veřejné dopravy z hlediska ekologického oživení Evropy

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/729

Zajištění silné evropské solidarity ve vztahu k pacientům se vzácnými onemocněními

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/733

Legální migrace – balíček opatření týkajících se přilákání kvalifikovaných a talentovaných pracovníků

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právním postavení státních příslušníků třetích zemí, kteří jsou dlouhodobě pobývajícími rezidenty (přepracované znění)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě (přepracované znění)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Přilákání kvalifikovaných a talentovaných pracovníků do EU

 

SOC/736

Digitalizace postupu udělování víz

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (ES) č. 810/2009 a (EU) 2017/2226, nařízení Rady (ES) č. 1683/95, (ES) č. 333/2002, (ES) č. 693/2003 a (ES) č. 694/2003 a Úmluva k provedení Schengenské dohody, pokud jde o digitalizaci postupu udělování víz

 

ECO/580

Digitální euro

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/582

Rekapitalizace podniků v EU – inovativní prostředek k dosažení trvalého a inkluzivního oživení

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/595

Úleva ke snížení zvýhodnění dluhu oproti vlastnímu kapitálu

Návrh směrnice Rady o stanovení pravidel týkajících se úlevy ke snížení zvýhodnění dluhu oproti vlastnímu kapitálu a o omezení odpočitatelnosti úroků pro účely daně z příjmu právnických osob

 

NAT/870

Přechod na zemědělskou datovou síť pro udržitelnost zemědělských podniků (FSDN)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009, pokud jde o přechod ze zemědělské účetní datové sítě na zemědělskou datovou síť pro udržitelnost zemědělských podniků (FSDN)

 

INT/980

Digitální suverenita – pilíř digitalizace a růstu

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

REX/551

Mnohostranný rozhodčí soud pro spory mezi investorem a státem

(stanovisko z vlastní iniciativy)

Mnohostranný rozhodčí soud pro spory mezi investorem a státem – zhodnocení procesu Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo a jeho výsledků s ohledem na doporučení občanské společnosti

 

TEN/784

Trhy s energií

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Krátkodobé intervence na trhu s energií a dlouhodobé zlepšení uspořádání trhu s elektřinou – postup

 

TEN/770

Strategická vize pro transformaci energetiky v zájmu dosažení strategické autonomie EU

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/781

Trasy solidarity mezi EU a Ukrajinou

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán pro trasy solidarity mezi EU a Ukrajinou, které mají usnadnit ukrajinský vývoz zemědělských produktů a dvoustranný obchod s EU

 

SOC/724

Posílení rovnosti v EU

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/730

Úloha rodinných příslušníků poskytujících péči osobám se zdravotním postižením a starším osobám: mohutný nárůst těchto případů během pandemie

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/734

Iniciativa v oblasti boje proti zneužívání soudních sporů proti novinářům a obráncům práv

 

SOC/719

Posílení mobility pracovníků na podporu hospodářského oživení

(Stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/989

Připravenost na mimořádné situace

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

REX/564

Provedení cílených změn v evropském nástroji sousedství

Zvláštní ustanovení pro programy spolupráce na období 2014–2020 podporované evropským nástrojem sousedství a v rámci cíle Evropská územní spolupráce v návaznosti na narušení provádění programů

 

REX/548

Kulturní diplomacie jakožto nástroj rozvíjení vnějších vztahů EU – nová partnerství a úloha organizací občanské společnosti

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/589

Další úvahy k tématu Roční analýza udržitelného růstu 2022

(stanovisko z vlastní iniciativy)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance – Roční analýza udržitelného růstu 2022

 

ECO/590

Dodatečné úvahy týkající se hospodářské politiky eurozóny 2022

(stanovisko z vlastní iniciativy)

Dodatečné úvahy týkající se hospodářské politiky eurozóny 2022 – Doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny

 

NAT/856

Vypracování udržitelné strategie EU pro rostlinné bílkoviny a oleje

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/857

Vytvoření rámce pro označování udržitelnosti potravin, který spotřebitelům umožní vybírat si udržitelné potraviny

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/740

Standardy jakosti a bezpečnosti látek lidského původu

Standardy jakosti a bezpečnosti látek lidského původu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady o standardech jakosti a bezpečnosti látek lidského původu určených k použití u člověka a o zrušení směrnic 2002/98/ES a 2004/23/ES

 

TEN/788

Pozměněná revize nařízení o TEN-T a nařízení o koridorech pro železniční nákladní dopravu

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, o změně nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) č. 1315/2013

 

CCMI/194

Centrum pro digitální inovace a malé a střední podniky

(stanovisko z vlastní iniciativy)

Centrum pro digitální inovace jakožto nástroj na podporu ekologické a digitální transformace průmyslových malých a středních podniků – přehled nejdůležitějších zkušeností

 

CCMI/197

Harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

 

Newsletter EHSV říjen 2022

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/