• Zveřejněno: 25.11.2022
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 572. hybridním plenárním zasedání ve dnech 21. – 22. září 2022:

  • schválil 28 stanovisek;
  • vedl rozpravu o úloze organizované občanské společnosti a měst, pokud jde o odolnost a oživení v kontextu asymetrických šoků a nepředvídaných krizí za účasti náměstka MMR ČR Radima Sršně;
  • vedl rozpravu o zajištění účinných a přístupných unijních politik v oblasti zdraví a péče připravených na budoucí výzvy za účasti Margaritise Schinase, místopředsedy Evropské komise pro podporu evropského způsobu života;
  • vedl rozpravu k tématu Malé a střední podniky v Evropě – výzvy a vyhlídky za účasti Davida Clarinvala, místopředsedy vlády a ministra pro střední třídy, osoby samostatně výdělečně činné, malé a střední podniky, zemědělství, institucionální reformy a demokratickou obnovu (Belgie), Isabelle Schömann, konfederální tajemnice Evropské konfederace odborových svazů (EOK) a Véronique Willems, generální tajemnice organizace SMEunited;
  • vedl rozpravu k důstojná práce na celém světě – pořádané v souvislosti se stanoviskem SOC/727 – za účasti Heinze Wernera Kollera, regionálního ředitele – Regionální kancelář MOP pro Evropu a Střední Asii.

 

 

Schválená stanoviska

 

ECO/577

Hodnocení Evropského fondu pro strategické investice 2.0

(hodnoticí zpráva)

 

TEN/772 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Společné vytváření služeb obecného zájmu jakožto příspěvek k posílení participativní demokracie v EU

 

TEN/775

Balíček týkající se vesmíru

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program Unie pro bezpečnou konektivitu na období 2023–2027

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Přístup EU k řízení kosmického provozu – Příspěvek EU k řešení globální výzvy

 

TEN/782

Plán REPowerEU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Plán REPowerEU

a

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2021/241, pokud jde o kapitoly REPowerEU v plánech pro oživení a odolnost, a mění nařízení (EU) 2021/1060, nařízení (EU) 2021/2115, směrnice 2003/87/ES a rozhodnutí (EU) 2015/1814

 

INT/992

Ochrana zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/1753 a rozhodnutí Rady (EU) 2019/1754

 

INT/993

Balíček opatření týkajících se boje proti pohlavnímu zneužívání dětí

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro předcházení pohlavnímu zneužívání dětí a boj proti němu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Digitální dekáda pro děti a mládež: nová Evropská strategie pro lepší internet pro děti (BIK+)

 

INT/994

Smlouvy o finančních službách

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2011/83/EU o smlouvách o finančních službách uzavřených na dálku a zrušuje směrnice 2002/65/ES

 

CCMI/190 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Úloha technologií pohlcování uhlíku při dekarbonizaci evropského průmyslu

 

REX/550

Geopolitický dopad transformace energetiky

 

TEN/776

Význam jaderné energie pro stabilitu cen energie v EU

(průzkumné stanovisko na žádost českého předsednictví Rady EU)

 

NAT/859 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Transformace energetiky a digitální transformace ve venkovských oblastech

 

NAT/864

Sociální dialog v souvislosti s ekologickou transformací

(průzkumné stanovisko na žádost českého předsednictví Rady EU)

 

CCMI/200

Posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím zadávání veřejných zakázek

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví akt o posílení evropského obranného průmyslu prostřednictvím kolaborativního zadávání veřejných zakázek

 

TEN/787

Dočasná úleva od pravidel využívání letištních časů z důvodu pandemie COVID-19

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93, pokud jde o dočasnou úlevu od pravidel využívání letištních časů na letištích Společenství z důvodu pandemie COVID-19

 

ECO/588

Tematická partnerství v rámci Lublaňské dohody

(průzkumné stanovisko na žádost českého předsednictví)

 

ECO/596

FAST – CARE

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) 2021/1060, pokud jde o dodatečnou flexibilitu pro řešení důsledků vojenské agrese Ruské federace

FAST (flexibilní pomoc územím) – CARE

 

ECO/583 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Fond pro přizpůsobování se změně klimatu financovaný v rámci soudržnosti a nástroje Next Generation EU

SOC/717

Boj proti energetické chudobě a odolnost EU – výzvy v hospodářském a sociálním ohledu

(průzkumné stanovisko na žádost českého předsednictví)

 

SOC/728 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Ověřování dopadu předpisů EU na mladé lidi

 

INT/982 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Převody podniků jakožto faktor podporující udržitelné oživení a růst v odvětví malých a středních podniků

 

INT/979 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Malé a střední podniky, podniky sociální ekonomiky, řemesla a svobodná povolání / „Fit for 55“

 

SOC/737

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

 

SOC/720 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Strategie v oblasti pracovních sil ve zdravotnictví a zdravotní péče pro budoucnost Evropy

 

INT/990

Evropský prostor pro zdravotní data

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Evropský prostor pro zdravotní data: využití síly zdravotních dat ve prospěch lidí, pacientů a inovací

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropském prostoru pro zdravotní data

 

ECO/581 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Sociální taxonomie – výzvy a příležitosti

 

ECO/591 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Kryptoaktiva – výzvy a příležitosti

 

SOC/727

Důstojná práce na celém světě

 

TEN/771 (stanovisko z vlastní iniciativy)

Veřejné investice do energetické infrastruktury jako součást řešení klimatických otázek

 

 

Newsletter EHSV září 2022

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/