• Zveřejněno: 05.08.2022
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 571. hybridním plenárním zasedání ve dnech 13. – 14. července 2022:

  • schválil 21 stanovisek;
  • vedl rozpravu k prioritám českého předsednictví Rady, které se zúčastnil ministr zahraničních věcí České republiky Jan Lipavský;
  • vedl rozpravu k prioritám Evropského výboru regionů, které se zúčastnil předseda Evropského výboru regionů Vasco Alves Cordeiro;
  • vedl v souvislosti s přijetím stanoviska SOC/726 Potírání násilí vůči ženám a stanoviska SOC/731 Genderová rovnost rozpravu k zajištění genderové rovnosti a potírání genderově podmíněného násilí, které se zúčastnila Cristina Fabre, vedoucí týmu pro otázky týkající se genderově podmíněného násilí, Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE);
  • vedl v souvislosti s přijetím stanoviska REX/544 rozpravu k činnosti nové Rady EU–USA pro obchod a technologie – priority pro podniky, pracovníky a spotřebitele a potřebná ochranná opatření, které se zúčastnil ekonom a spisovatel Fredrik Erixon;
  • přijal usnesení Příspěvek Evropského hospodářského a sociálního výboru k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2023.

 

Schválená stanoviska

 

INT/987

Náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu – přínosy jednotného trhu

(průzkumné stanovisko na žádost českého předsednictví)

 

ECO/585

Zdanění přeshraničních pracovníků na dálku a jejich zaměstnavatelů

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/587

Zdanění digitální ekonomiky

(průzkumné stanovisko na žádost českého předsednictví)

 

NAT/845

Revize systémů zeměpisných označení EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zeměpisných označeních Evropské unie pro víno, lihoviny a zemědělské produkty a o režimech jakosti zemědělských produktů, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, (EU) 2017/1001 a (EU) 2019/787 a zrušuje nařízení (EU) č. 1151/2012

 

TEN/780

Bezpečnost dodávek a dostupné ceny energie

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Bezpečnost dodávek a dostupné ceny energie: varianty okamžitých opatření a příprava na příští zimu

 

TEN/786

Směrnice o energetické účinnosti

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady,

kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů, směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

 

TEN/785

Uznávání ukrajinských řidičských průkazů

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na ruskou invazi na Ukrajinu týkající se dokladů řidičů vydaných Ukrajinou v souladu s jejími právními předpisy

 

SOC/735

COVID-19 – zachování připravenosti a reakce EU: výhled do budoucna

 

 

SOC/726

Potírání násilí vůči ženám

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí

 

SOC/731

Genderová rovnost

(průzkumné stanovisko na žádost českého předsednictví)

 

REX/553

Politika v oblasti mládeže v zemích západního Balkánu jakožto součást agendy inovací pro západní Balkán

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

REX/543

Analýza úlohy organizované občanské společnosti v rámci nové dohody mezi EU a Organizací afrických, karibských a tichomořských států (OAKTS), včetně situace v oblasti dohod o hospodářském partnerství v tomto rámci

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/773

Digitální identita, svrchovanost v oblasti údajů a zajištění spravedlivé digitální transformace pro občany v éře informační společnosti

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

CCMI/189

Plán v oblasti bezpečnostních a obranných technologií

 

ECO/593

Centrální depozitáři cenných papírů – přezkum

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 909/2014, pokud jde o disciplínu při vypořádání, přeshraniční poskytování služeb, spolupráci v oblasti dohledu, poskytování bankovních doplňkových služeb a požadavky na centrální depozitáře cenných papírů ze třetích zemí

 

INT/973

Udržitelná správa a řízení společností

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2019/1937

 

NAT/863

Přezkum směrnice o průmyslových emisích a nařízení o evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) a směrnice Rady 1999/31/ES ze dne 26. dubna 1999 o skládkách odpadů

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ohlašování environmentálních údajů průmyslovými zařízeními a o zřízení portálu průmyslových emisí

 

REX/544

Činnost nové Rady EU–USA pro obchod a technologie – priority pro podniky, pracovníky a spotřebitele a potřebná ochranná opatření

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/851

Iniciativa pro udržitelné výrobky, včetně směrnice o ekodesignu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Udržitelné výrobky jako standard

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign udržitelných výrobků a o zrušení směrnice 2009/125/ES

 

CCMI/188

Strategie v oblasti textilních výrobků

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU pro udržitelné a oběhové textilní výrobky

 

INT/968

Posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2005/29/ES a 2011/83/EU, pokud jde o posílení postavení spotřebitelů pro ekologickou transformaci prostřednictvím lepší ochrany před nekalými praktikami a lepších informací

 

Usnesení Příspěvek Evropského hospodářského a sociálního výboru k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2023

 

 

Newsletter červenec 2022

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/