• Zveřejněno: 05.08.2022
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 570. hybridním plenárním zasedání ve dnech 15. – 16. června 2022:

  • schválil 13 stanovisek a 1 hodnotící zprávu;
  • vedl rozpravu k digitálním právům a zásadám v souvislosti se stanovisky EHSV INT/976–988 a INT/978, které se zúčastnil prof. Andrea Renda, vedoucí výzkumný pracovník, vedoucí oddělení pro globální správu, regulaci, inovace a digitální ekonomiku, Centrum pro evropská politická studia;
  • vedl rozpravu k výsledkům Konference o budoucnosti Evropy a navazujícím opatřením, které se zúčastnila Dubravka Šuica, místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii;
  • vedl rozpravu k situaci na Ukrajině a přijetí usnesení EHSV Ukrajina – od pomoci k obnově – návrhy evropské občanské společnosti, které se zúčastnili Jeho Excelence Vsevolod Čentsov, velvyslanec a vedoucí Mise Ukrajiny při Evropské unii, Marta Barabdij z Promote Ukraine a Marija Korolčuk, zástupkyně Community Organised Relief Effort (CORE) a Funky Citizens;
  • přijal usnesení Ukrajina – od pomoci k obnově – návrhy evropské občanské společnosti.

 

Schválená stanoviska

 

SOC/714

(hodnoticí zpráva)

Hodnocení ex post EaSI – včetně konečného hodnocení evropského nástroje mikrofinancování Progress

Hodnocení ex post programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), včetně konečného hodnocení evropského nástroje mikrofinancování Progress (EPMF)

 

REX/557

Provádění a prosazování dohody o vystoupení Spojeného království

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla pro výkon práv Unie za účelem provedení a prosazování Dohody o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii a Dohody o obchodu a spolupráci mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii na jedné straně a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska na straně druhé

 

INT/984

Evropský akt o čipech

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akt o čipech pro Evropu

 

INT/985

Evropský ekosystém polovodičů

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec opatření pro posílení evropského ekosystému polovodičů (akt o čipech)

 

INT/986

Společný podnik pro čipy

Nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2021/2085, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa, pokud jde o společný podnik pro čipy

 

NAT/847

Revize nařízení o F-plynech

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o fluorovaných skleníkových plynech, o změně směrnice (EU) 2019/1937 a o zrušení nařízení (EU) č. 517/2014

 

NAT/850
Ochrana tuňáků v Atlantiku (ICCAT)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2107, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT), a nařízení (EU).../2022, kterým se zavádí víceletý plán řízení populace tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři

 

CCMI/187

Oživení evropského nábytkářského průmyslu směrem k inovativnímu, zelenému a oběhovému hospodářství

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/976

Zásady pro digitální dekádu

INT/988

Digitální práva a zásady (průzkumné stanovisko)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropském prohlášení o digitálních právech a zásadách pro digitální dekádu

 

INT/978

Akt o datech

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o harmonizovaných pravidlech pro spravedlivý přístup k datům a jejich využívání (Akt o datech)

 

REX/554

Účelové využívání migrantů

Společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Reakce na státem podporované zneužívání migrantů na vnějších hranicích EU jako politického nástroje

 

NAT/848

Revize nařízení o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a zrušení nařízení (ES) č. 1005/2009

 

Přijetí usnesení EHSV: Ukrajina – od pomoci k obnově – návrhy evropské občanské společnosti

 

NAT/872

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova / Ukrajina

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zvláštní opatření na poskytnutí výjimečné dočasné podpory v rámci Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) v reakci na dopad ruské invaze na Ukrajinu

 

 

Newsletter červen 2022

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/