• Zveřejněno: 05.08.2022
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 569. hybridním plenárním zasedání ve dnech 18. – 19. května 2022:

  • schválil 26 stanovisek;
  • vedl diskusi o oživení a odolnosti, v souvislosti s přijetím usnesení Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů pro oživení a odolnost – jak ho můžeme zlepšit?, za přítomnosti místopředsedy Evropské komise pro hospodářství ve prospěch lidí, které se zúčastnil Valdis Dombrovskis;
  • přijal usnesení Evropského hospodářského a sociálního výboru Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů na podporu oživení a odolnosti – jak ho můžeme zlepšit? – na základě konzultací v členských státech
  • vedl diskusi k evropským reakcím, jejichž cílem je posílení ekonomiky a společnosti v současném geopolitickém kontextu, za přítomnosti předsedy Evropské rady Charlese Michela;
  • vedl diskusi související s přijetím stanoviska ECO/561 k návrhu rozhodnutí o vlastních zdrojích o nové generaci vlastních zdrojů pro rozpočet EU;
  • vedl v souvislosti s přijetím stanovisek INT/971 „Politika hospodářské soutěže připravená na nové výzvy“ a INT/981 „Státní podpora / zdravotní a sociální služby“ diskusi o přezkumu politiky hospodářské soutěže připravené na nové výzvy.

 

Schválená stanoviska

 

ECO/594

Navýšení předběžného financování ze zdrojů REACT-EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o zvýšené předběžné financování ze zdrojů REACT-EU

 

NAT/869

Evropský námořní a rybářský fond / Ukrajina

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadů vojenské agrese Ruska vůči Ukrajině na rybolovné činnosti a zmírnění dopadů narušení trhu způsobeného touto vojenskou agresí na dodavatelský řetězec produktů rybolovu a akvakultury

 

INT/991

Akty v přenesené pravomoci / prodloužení zmocnění

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o prodloužení zmocnění Komise přijímat akty v přenesené pravomoci

 

SOC/696

Organizace občanské společnosti jakožto ochránkyně společného blaha v procesu oživení a rekonstrukce společnosti a ekonomik v EU po pandemii COVID-19

(stanovisko z vlastní iniciativy)

Organizace občanské společnosti jakožto ochránkyně společného blaha v procesu oživení a rekonstrukce společnosti a ekonomik v EU po pandemii COVID-19

 

SOC/708

Balíček opatření týkajících se učení a zaměstnatelnosti

Návrh doporučení Rady o evropském přístupu k mikrocertifikátům pro celoživotní učení a zaměstnatelnost

Návrh doporučení Rady o individuálních vzdělávacích účtech

 

SOC/710

Balíček opatření týkajících se bezpečnostní unie / schengenský balíček

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o výměně informací mezi donucovacími orgány členských států a o zrušení rámcového rozhodnutí Rady 2006/960/SVV

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o automatizované výměně údajů pro policejní spolupráci („Prüm II“), kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/615/SVV a 2008/616/SVV a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726, 2019/817 a 2019/818

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení situací účelového využívání migrantů v oblasti migrace a azylu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, kterým se stanoví kodex Unie o pravidlech upravujících přeshraniční pohyb osob

 

SOC/712

Návrh na rozšíření seznamu trestných činů EU o všechny formy trestných činů z nenávisti a nenávistných verbálních projevů

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Inkluzivnější a bezpečnější Evropa: rozšíření seznamu trestných činů EU o nenávistné verbální projevy a trestné činy z nenávisti

 

SOC/716

Agentura Evropské unie pro drogy

 

TEN/766

Nový rámec EU pro městskou mobilitu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nový rámec EU pro městskou mobilitu

 

TEN/777

Vylepšené požadavky na stabilitu osobních lodí typu ro-ro

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/25/ES, pokud jde o začlenění vylepšených požadavků na stabilitu a jejich sladění s požadavky na stabilitu stanovenými Mezinárodní námořní organizací

 

INT/972

Akční plán pro sociální ekonomiku

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rozvoj hospodářství ve prospěch lidí: akční plán pro sociální ekonomiku

 

INT/977 / INT/983

Strategie pro normalizaci / Nařízení o normalizaci

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU pro normalizaci Stanovování celosvětových norem na podporu odolného, zeleného a digitálního jednotného trhu EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1025/2012, pokud jde o rozhodnutí evropských normalizačních organizací týkající se evropských norem a produktů evropské normalizace

 

TEN/778

REPowerEU: společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – REPowerEU: společná evropská akce pro cenově dostupnější, bezpečnější a udržitelnější energii

 

TEN/779

Politika EU v oblasti skladování plynu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám

 

ECO/561

Návrh rozhodnutí o vlastních zdrojích

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová generace vlastních zdrojů pro rozpočet EU, návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) 2020/2093, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027, návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU, Euratom) 2020/2053 o systému vlastních zdrojů Evropské unie

 

ECO/579

Osmá zpráva o soudržnosti

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů k osmé zprávě o soudržnosti: Soudržnost v Evropě do roku 2050

 

INT/971

Politika hospodářské soutěže připravená na nové výzvy

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Politika hospodářské soutěže připravená na nové výzvy

 

INT/981

Státní podpora / zdravotní a sociální služby (stanovisko z vlastní iniciativy)

Uplatňování pravidel státní podpory v oblasti zdravotních a sociálních služeb obecného hospodářského zájmu v období po pandemii – Připomínky a návrhy k hodnocení provedenému Komisí za účelem pozměnění legislativního balíčku z roku 2012

 

REX/545

Podpora nezávislých sdělovacích prostředků v Bělorusku

(informační zpráva)

 

REX/547

Global Gateway

JOIN(2021) 30 final

 

NAT/846

Udržitelné uhlíkové cykly

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Udržitelné uhlíkové cykly

 

CCMI/186

Obalový průmysl

Obalový průmysl – bezpečné, cenově dostupné a ekologické obaly (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/711

Digitalizace přeshraniční justiční spolupráce

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitalizaci justiční spolupráce a přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních občanských, obchodních a trestních věcech a o změně některých aktů v oblasti justiční spolupráce

 

TEN/762

Revize třetího energetického balíčku týkajícího se odvětví zemního plynu a opatření ke snížení emisí methanu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o snižování emisí metanu v odvětví energetiky a o změně nařízení (EU) 2019/942

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s plyny z obnovitelných zdrojů, se zemním plynem a s vodíkem (přepracované znění)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem, s plyny z obnovitelných zdrojů a s vodíkem

 

TEN/767

Stav energetické unie v roce 2021

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o stavu energetické unie 2021 – příspěvky k realizaci Zelené dohody pro Evropu a oživení Unie (podle nařízení (EU) 2018/1999 o správě energetické unie a opatření v oblasti klimatu)

 

Usnesení EHSV

Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů na podporu oživení a odolnosti – jak ho můžeme zlepšit? – na základě konzultací v členských státech

 

Newsletter květen 2021

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/