• Zveřejněno: 05.08.2022
 • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 568. hybridním plenárním zasedání ve dnech 23. – 24. března 2022:

 • schválil 27 stanovisek;
 • vedl diskusi o usnesení Válka na Ukrajině a její hospodářský, sociální a environmentální dopad, které se zúčastnili:
 • Ylva Johansson, komisařka pro vnitřní věci,
 • Anatolij Kinach, předseda ukrajinské Národní tripartitní sociální a hospodářské rady,
 • Alexander Šubin, předseda ukrajinské platformy občanské společnosti,
 • Gennadij Čižikov, předseda Ukrajinské obchodní a průmyslové komory,
 • zástupce Ukrajinského národního shromáždění osob se zdravotním postižením a
 • Michail Chodorkovskij, zakladatel nadace Open Russia;
 • vedl diskusi o iniciativě Nový evropský Bauhaus, které se zúčastnila komisařka pro inovace, výzkum, kulturu, vzdělávání a mládež Marija Gabriel;
 • vyslechl prezentaci evropské občanské iniciativy Zachraňme včely i farmáře! Začněme se zemědělstvím, které je šetrné ke včelám a nenarušuje zdravé životní prostředí, kterou přednesl zástupce této evropské občanské iniciativy Helmut Burtscher-Schaden, PhD, biochemik, organizace GLOBAL 2000 – Friends of the Earth Austria;
 • přijal revidovaný jednací řád Evropského hospodářského a sociálního výboru.

 

Schválená stanoviska

 

NAT/861

Rovnocennost osiva vyprodukovaného v Bolívii

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o dobu jeho použitelnosti a o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Bolívii u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Bolívii

 

NAT/866

Balení a označení na obalu veterinárních léčivých přípravků — přechodná ustanovení

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví přechodná pravidla pro balení a označení na obalu veterinárních léčivých přípravků registrovaných v souladu se směrnicí 2001/82/ES a nařízením (ES) č. 726/2004

 

ECO/586

Prodloužení doby použitelnosti mechanismu přenesení daňové povinnosti a mechanismu rychlé reakce

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o prodloužení doby použitelnosti volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH

 

SOC/732

Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013 a nařízení (EU) č. 223/2014, pokud jde o Akce soudržnosti pro uprchlíky v Evropě (CARE)

 

ECO/572

Boj proti využívání krycích subjektů

Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro předcházení zneužívání krycích subjektů pro daňové účely a kterou se mění směrnice 2011/16/EU

 

ECO/573

Minimální efektivní zdanění podniků

Návrh směrnice Rady o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin v Unii

 

ECO/574

Jednotné evropské přístupové místo

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje jednotné evropské přístupové místo poskytující centralizovaný přístup k veřejně dostupným informacím o finančních službách, kapitálových trzích a udržitelnosti

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění některé směrnice, pokud jde o zřízení a fungování jednotného evropského přístupového místa

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění některá nařízení, pokud jde o zřízení a fungování jednotného evropského přístupového místa

 

ECO/576

Přezkum nařízení o trzích finančních nástrojů (MiFIR) (konsolidované obchodní informace)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014, pokud jde o zvýšení transparentnosti údajů o trhu, odstranění překážek vzniku konsolidovaných obchodních informací, optimalizaci obchodních povinností a zákaz přijímání plateb za předávání pokynů zákazníků

 

SOC/707

Převaděčství migrantů

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Obnovený Akční plán EU proti převaděčství migrantů na období 2021–2025

 

REX/536

Nový rámec pro dohody o volném obchodu, dohody o hospodářském partnerství a dohody o investicích, který zaručí skutečné zapojení organizací občanské společnosti a sociálních partnerů a zajistí informovanost veřejnosti

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/853

Zlepšení trestněprávní ochrany životního prostředí

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávní ochraně životního prostředí a o nahrazení směrnice 2008/99/ES

 

NAT/839

Dlouhodobá vize EU pro venkovské oblasti

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Dlouhodobá vize pro venkovské oblasti EU – na cestě k posílenému, propojenému, odolnému a prosperujícímu venkovu do roku 2040

 

TEN/760

Jaké jsou nutné předpoklady společenského přijetí energetické a nízkouhlíkové transformace?

(průzkumné stanovisko na žádost francouzského předsednictví Rady EU)

 

TEN/763

Revize směrnice o energetické náročnosti budov

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované znění)

 

 

TEN/764

Revize nařízení o TEN-T a nařízení o koridorech pro železniční nákladní dopravu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě, o změně nařízení (EU) 2021/1153 a nařízení (EU) č. 913/2010 a o zrušení nařízení (EU) č. 1315/2013

 

TEN/765

Revize směrnice o inteligentních dopravních systémech

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy

 

SOC/709

Balíček opatření týkajících se pracovních podmínek – práce prostřednictvím platforem

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Lepší pracovní podmínky pro silnější sociální Evropu: plné využití přínosů digitalizace ve prospěch budoucnosti práce

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení pracovních podmínek při práci prostřednictvím platforem

 

SOC/715

Balíček týkající se vysokoškolského vzdělávání

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o Evropské strategii pro univerzity

Návrh doporučení Rady o budování mostů pro účinnou evropskou spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání

 

INT/958

Strategický výhled

Sdělení komise Evropskému parlamentu a Radě Zpráva o strategickém výhledu z roku 2021 Schopnost a svoboda EU jednat

 

NAT/838

Nová Strategie EU pro půdu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro půdu do roku 2030 Využití přínosů zdravé půdy pro lidi, potraviny, přírodu a klima

 

ECO/571

Bankovní balíček 2021

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/36/EU, pokud jde o pravomoci dohledu, sankce, pobočky ze třetích zemí a environmentální, sociální a správní rizika, a směrnice 2014/59/EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o požadavky týkající se úvěrového rizika, rizika úvěrové úpravy v ocenění, operačního rizika, tržního rizika a minimální výstupní úrovně

 

SOC/704

Strategie EU pro boj proti antisemitismu a podporu židovského života

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro boj proti antisemitismu a podporu židovského života (2021–2030)

 

SOC/705

Sankce vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uplatňování směrnice 2009/52/ES ze dne 18. června 2009 o minimálních normách pro sankce a opatření vůči zaměstnavatelům neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí

 

ECO/575

Přezkum nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic (ELTIF)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2015/760, pokud jde o rozsah způsobilých aktiv a investic, požadavky na složení portfolia a rozložení rizika, peněžité zápůjčky a další pravidla pro fondy a pokud jde o požadavky na udělování povolení, investiční politiky a podmínky provozování činnosti evropských fondů dlouhodobých investic

 

NAT/865

Ochranná a donucovací opatření – NAFO

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/833, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

 

REX/542

Zlepšení schopnosti EU reagovat na mimořádné události mimo její území

(průzkumné stanovisko na žádost francouzského předsednictví Rady EU)

 

SOC/690

Opatření EU pro období po pandemii COVID-19: lepší oživení pomocí sportu

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

 

Newsletter březen 2021

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

https://dmsearch.eesc.europa.eu/