• Zveřejněno: 05.08.2022
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 567. hybridním plenárním zasedání ve dnech 23. – 24. února 2022:

  • schválil 18 stanovisek;
  • vedl diskusi na téma Dopad pandemie COVID-19 na základní práva a právní stát napříč EU a budoucnost demokracie v souvislosti se stanoviskem SOC/691 k témuž tématu, které se zúčastnila místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost paní Věra Jourová;
  • vedl diskusi na téma Jak zajistit, aby byl cestovní ruch odolnější, inovativnější a udržitelnější? v souvislosti se stanoviskem INT/949, jíž se zúčastnili paní Martha Schultz, výkonná ředitelka Schultz Group, místopředsedkyně EUROCHAMBRES a místopředsedkyně Rakouské hospodářské komory, pan Alberto Corti, vedoucí odboru cestovního ruchu Všeobecné italské konfederace podniků, odborných profesí a osob samostatně výdělečně činných (Confcommercio-Imprese per l’Italia), paní Kerstin Howald, politická tajemnice Evropské federace odborových svazů v odvětvích potravinářství, zemědělství a turistického ruchu, a paní Claudia Monteiro De Aguiar, poslankyně Evropského parlamentu, zpravodajka k tématu Vytvoření strategie EU pro udržitelný cestovní ruch;
  • vedl diskusi k vojenskému napadení Ukrajiny.
 

Schválená stanoviska

 

TEN/745

Společenské výzvy ekologizace námořní a vnitrozemské vodní dopravy

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/757

Nový evropský Bauhaus

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nový evropský Bauhaus – Estetika, udržitelnost, pospolitost

 

INT/962

Pakt pro výzkum a inovace v Evropě

Doporučení Rady o Paktu pro výzkum a inovace v Evropě

INT/967

Evropské mise

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o evropských misích

 

ECO/558

Zdanění podniků pro 21. století

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Zdanění podniků pro 21. století

 

NAT/832

Minimalizace rizika odlesňování a znehodnocování lesů spojeného s produkty uváděnými na trh v EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dodávání na trh Unie a vývozu z Unie určitých komodit a produktů spojených s odlesňováním a znehodnocováním lesů a o zrušení nařízení (EU) č. 995/2010

 

SOC/702

Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zřízení Úřadu pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví (HERA)

SOC/713

Balíček předpisů týkajících se podpory demokracie a integrity voleb

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací (přepracované znění)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a cílení politické reklamy

 

ECO/578

Bezdaňové prodejny nacházející se na francouzském terminálu tunelu pod Lamanšským průlivem

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2008/118/ES a směrnice (EU) 2020/262 (přepracované znění), pokud jde o bezdaňové prodejny nacházející se na francouzském terminálu tunelu pod Lamanšským průlivem

 

TEN/768

Maximální přípustné rozměry a hmotnosti / silniční vozidla (kodifikované znění) (kategorie C)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se pro určitá silniční vozidla provozovaná v rámci Unie stanoví maximální přípustné rozměry pro vnitrostátní a mezinárodní provoz a maximální přípustné hmotnosti pro mezinárodní provoz (kodifikované znění)

 

SOC/691

Dopad pandemie COVID-19 na základní práva a právní stát napříč EU a budoucnost demokracie

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/569

Roční analýza udržitelného růstu 2022

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance – Roční analýza udržitelného růstu 2022

 

INT/949

Cestovní ruch a doprava / monitorování

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/566

Přezkum směrnice Solventnost II

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/138/ES, pokud jde o proporcionalitu, kvalitu dohledu, vykazování, opatření týkající se dlouhodobých záruk, makroobezřetnostní nástroje, rizika v oblasti udržitelnosti, dohled nad skupinou a přeshraniční dohled

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize pojišťoven a zajišťoven a kterou se mění směrnice 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2009/138/ES, (EU) 2017/1132 a nařízení (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 648/2012

 

NAT/842

Přeprava odpadů – revize pravidel EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přepravě odpadů a o změně nařízení (EU) č. 1257/2013 a (EU) 2020/1056

 

NAT/843

„Fit for 55“: plnění klimatického cíle EU pro rok 2030 na cestě ke klimatické neutralitě

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – „Fit for 55“: plnění klimatického cíle EU pro rok 2030 na cestě ke klimatické neutralitě

TEN/761

Ceny energií

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Řešení nárůstu cen energie: soubor opatření a podpor

 

INT/975

Humánní léčivé přípravky a hodnocené léčivé přípravky / odchylka

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/20/ES a 2001/83/ES, pokud jde o odchylky od některých povinností týkajících se určitých humánních léčivých přípravků dodávaných na trh ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, jakož i na Kypru, v Irsku a na Maltě

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 536/2014, pokud jde o odchylku od některých povinností týkajících se hodnocených léčivých přípravků dodávaných na trh ve Spojeném království s ohledem na Severní Irsko, jakož i na Kypru, v Irsku a na Maltě

 

Newsletter únor 2021

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

https://dmsearch.eesc.europa.eu/