• Zveřejněno: 05.08.2022
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 566. hybridním plenárním zasedání ve dnech 19. – 20. ledna 2022:

  • schválil 16 stanovisek;
  • vyslechl prezentaci priorit francouzského předsednictví, které se na dálku zúčastnil státní tajemník pro evropské záležitosti ve francouzské vládě Clément Beaune;
  • vedl diskusi týkající se Evropského roku mládeže 2022, které se zúčastnila zástupkyně programu „Mladí političtí vůdci“ AnneKjær Bathel, generální tajemník Evropského fóra mládeže Joe Elborn a předsedkyně Evropského řídícího výboru pro mládež při Radě Evropy Miriam Teuma.

 

Schválená stanoviska

 

TEN/769

Udržitelný železniční trh s ohledem na pandemii COVID-19 / prodloužení referenčního období

 

INT/945

Umělá inteligence v mikropodnicích a malých a středních podnicích

Rozvoj umělé inteligence v evropských mikropodnicích a malých a středních podnicích

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/960

Výkonnostní normy pro emise CO2 / nové automobily

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2019/631, pokud jde o zpřísnění výkonnostních norem pro emise CO2 pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla v souladu s ambicióznějšími cíli Unie v oblasti klimatu

 

INT/961

Cesta k digitální dekádě

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí politický program 2030 „Cesta k digitální dekádě“

 

SOC/640

EURES – za lepší integraci trhů práce

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/687

Na cestě k novému modelu péče o seniory: poučení z pandemie COVID-19

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/752

NAIADES III

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – NAIADES III: Podpora evropské vnitrozemské vodní dopravy, která obstojí i v budoucnosti

 

INT/947

Strategie pro malé a střední podniky nové generace

Strategie pro malé a střední podniky nové generace – posílení účinného a rychlého provádění

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/964

Průmyslové ekosystémy, strategická autonomie a dobré životní podmínky

Jak přispějí vybrané průmyslové ekosystémy ke strategické autonomii EU a dobrým životním podmínkám jejích občanů?

(průzkumné stanovisko na žádost francouzského předsednictví)

 

INT/965

Inovativní finanční nástroje – podniky se sociálním dopadem

Inovativní finanční nástroje v rámci rozvoje podniků se sociálním dopadem

(průzkumné stanovisko na žádost francouzského předsednictví)

 

ECO/565

Revize směrnice o zdanění energie

Návrh směrnice Rady, kterou se mění struktura rámcových předpisů Unie o zdanění energetických produktů a elektřiny (přepracované znění)

 

ECO/568

Hospodářská politika eurozóny 2022

Doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny

 

NAT/844

Potravinové zabezpečení a udržitelné potravinové systémy

(průzkumné stanovisko na žádost francouzského předsednictví)

 

ECO/567

Přínosy nejvzdálenějších regionů pro Evropskou unii

(průzkumné stanovisko na žádost francouzského předsednictví)

 

SOC/692

Právní stát a fond na podporu oživení

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/703

Sociální dialog jako nástroj bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

(průzkumné stanovisko na žádost francouzského předsednictví)

 

Newsletter leden 2021

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

https://dmsearch.eesc.europa.eu/