• Zveřejněno: 05.08.2022
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 565. hybridním plenárním zasedání ve dnech 8. – 9. prosince 2021:

  • schválil 36 stanovisek;
  • vedl diskusi na téma Priority EU pro oživení a provádění pracovního programu Evropské komise na rok 2022, jíž se zúčastnili předsedkyně Evropské komise Ursula Von der Leyen a místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled Maroš Šefčovič;
  • vedl diskusi na témata udržitelné financování a boj proti praní peněz (v souvislosti se stanovisky ECO/559, ECO/560 a ECO/555), jíž se zúčastnila komisařka pro finanční služby, finanční stabilitu a unii kapitálových trhů Mairead McGuinness;
  • vedl diskusi na téma balíček „Fit for 55“ – Budování odolného a udržitelného rámce pro budoucnost EU (v souvislosti se stanovisky TEN/749, TEN/748, TEN/750 a TEN/759), jíž se zúčastnila komisařka pro energetiku Kadri Simson;
  • slavnostně předal Cenu EHSV pro občanskou společnost.

 

Schválená stanoviska

 

NAT/852

Přezkum pravidel EU týkajících se mezních hodnot koncentrací perzistentních organických znečišťujících látek v odpadech

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění přílohy IV a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách

 

CCMI/182

(stanovisko z vlastní iniciativy)

Nestandardní zaměstnání a platformová družstva

Nestandardní zaměstnání a platformová družstva v rámci digitální transformace průmyslu

 

INT/959

Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2020

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2020

 

INT/966

Rádiová zařízení

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh

 

NAT/831

Nová Lesní strategie EU do roku 2030

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Nová Lesní strategie EU do roku 2030

 

NAT/833

Revize systému EU pro obchodování s emisemi (ETS) včetně námořní dopravy a rezervy tržní stability

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v Unii, rozhodnutí (EU) 2015/1814 o vytvoření a uplatňování rezervy tržní stability pro systém Unie pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a nařízení (EU) 2015/757

návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2015/1814 v souvislosti s množstvím povolenek, jež má být umístěno do rezervy tržní stability pro systém EU pro obchodování emisemi skleníkových plynů do roku 2030

 

NAT/835

Nařízení o „sdílení úsilí“

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/842 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody

 

TEN/751

Iniciativa FuelEU Maritime

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o využívání obnovitelných a nízkouhlíkových paliv v námořní dopravě a o změně směrnice 2009/16/ES

 

ECO/552

(stanovisko z vlastní iniciativy)

Úloha daní z příjmů právnických osob v rámci správy a řízení společnosti

 

ECO/559

Obnovená strategie udržitelného financování           

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie financování přechodu k udržitelnému hospodářství

 

ECO/560

Standard EU pro zelené dluhopisy

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech

 

ECO/555

Balíček legislativních opatření proti praní peněz

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Orgán pro boj proti praní peněz a financování terorismu a mění nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 1094/2010 a (EU) č. 1095/2010
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků a některých kryptoaktiv (přepracované znění)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o mechanismech, které mají členské státy zavést za účelem předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, a o zrušení směrnice (EU) 2015/849

 

ECO/551

(stanovisko z vlastní iniciativy)

Opatření nad rámec HDP v zájmu úspěšného oživení a udržitelné a odolné ekonomiky EU

 

INT/970

Zdravotnické prostředky in vitro / přechodná ustanovení

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/746, pokud jde o přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a odklad použitelnosti požadavků v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci zdravotnických zařízení

REX/538

(informační zpráva)

Obchodní vztahy mezi EU a jejími partnery v oblasti jižního Středomoří a jejich možný dopad na udržitelný rozvojv

 

TEN/756

Revize systému EU pro obchodování s emisemi v oblasti letectví

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o příspěvek letecké dopravy k cíli Unie snížit emise v celém hospodářství a o řádné zavedení celosvětového tržního opatření

 

SOC/688

(stanovisko z vlastní iniciativy)

Dobrovolníci – občané budující budoucnost Evropy

 

SOC/689

Důstojná práce pro mladé lidi a začlenění osob NEET prostřednictvím národních plánů pro oživení

Jak mladým lidem zaručit důstojnou práci a zajistit začlenění osob NEET prostřednictvím řádného vypracování národních plánů pro oživení

 

SOC/700

Vyjít z pandemie silnější

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – První poučení z pandemie COVID-19

 

SOC/706

Evropský rok mládeže 2022

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o Evropském roce mládeže 2022

 

NAT/834

Mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus uhlíkového vyrovnání na hranicích

 

NAT/836

Zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/841, pokud jde o oblast působnosti, zjednodušení pravidel souladu, stanovení cílů členských států pro rok 2030 a závazek ke společnému dosažení klimatické neutrality v odvětví využívání půdy, lesnictví a zemědělství do roku 2035, a nařízení (EU) 2018/1999, pokud jde o zlepšení monitorování, vykazování, sledování pokroku a přezkum

 

CCMI/183

(stanovisko z vlastní iniciativy)

Jak může plán EU na podporu oživení přispět k sociálně přijatelné dekarbonizaci a digitalizaci odvětví náročných na zdroje a energii

 

CCMI/184

(stanovisko z vlastní iniciativy)

Předjímání strukturálních a odvětvových změn a nové pojetí průmyslové kultury

Předjímání strukturálních a odvětvových změn a nové pojetí průmyslové kultury – vytyčení nových mezí v oblasti oživení a odolnosti v různých částech Evropy

 

INT/946

(stanovisko z vlastní iniciativy)

Digitální transformace / maloobchod

Digitální transformace: příležitosti pro maloobchodní podniky a výhody pro evropské spotřebitele

INT/955

Pokyny / kodex zásad boje proti dezinformacím

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pokyny Evropské komise k posílení kodexu zásad boje proti dezinformacím

 

REX/534

(stanovisko z vlastní iniciativy)

Silné transatlantické partnerství

Silné transatlantické partnerství založené na společných hodnotách demokracie a právního státu za účelem překonávání celosvětových výzev a zachování mezinárodního řádu

 

REX/546

Omezení dopravců v Bělorusku

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních proti dopravcům, kteří usnadňují nebo provozují obchodování s lidmi nebo převaděčství migrantů v souvislosti s nedovoleným vstupem na území Evropské unie (neoficiální překlad)

 

TEN/748

Přezkum směrnice o obnovitelných zdrojích energie

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652

 

TEN/759

Sociální fond pro klimatická opatření

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Sociální fond pro klimatická opatření

 

TEN/749

Přezkum směrnice o energetické účinnosti

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti (přepracované znění)

 

TEN/750

Nařízení o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategický plán zavádění nastiňující soubor doplňkových opatření na podporu rychlého zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

 

NAT/821

(stanovisko z vlastní iniciativy)

Sladění strategií a provozních činností potravinářských podniků s cíli udržitelného rozvoje v zájmu udržitelného oživení v období po pandemii COVID-19

 

NAT/824

(informační zpráva)

Ochrana životního prostředí jako předpoklad dodržování základních práv

 

NAT/825

(informační zpráva)

Přínosy extenzivního chovu hospodářských zvířat a organických hnojiv v kontextu Zelené dohody pro Evropu

             

ECO/570

Změna nařízení o kapitálových požadavcích, pokud jde o řešení krize (návrh „daisy chain“)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013 a směrnice 2014/59/EU, pokud jde o obezřetnostní přístup ke skupinám globálních systémově významných institucí se strategií řešení krize ve více subjektech a metodiku nepřímého upisování nástrojů způsobilých pro splnění minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky

 

Newsletter prosinec 2021

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

https://dmsearch.eesc.europa.eu/