• Zveřejněno: 05.08.2022
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 564. hybridním plenárním zasedání ve dnech 20. – 21. října 2021:

  • schválil 30 stanovisek;
  • vedl diskusi na téma Budoucnost obchodní politiky EU v měnícím se globálním kontextu, jíž se zúčastnil Jean-Marie Paugam, zástupce generálního ředitele Světové obchodní organizace;
  • vedl diskusi na téma Dlouhodobá strategie pro venkovské oblasti, jíž se zúčastnil Janusz Wojciechowski, komisař pro zemědělství;
  • vedl diskusi na téma Nová průmyslová strategie, jíž se zúčastnil Padmashree Gehl Sampath, Berkman Klein Fellow, Harvardská univerzita.

 

Schválená stanoviska

REX/535

Obchod a udržitelný rozvoj příští generace – přezkum patnáctibodového akčního plánu (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/758

Jednotné postupy kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí (kodifikované znění)

 

NAT/840

Ochrana tuňáka jižního

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení zdrojů na ochranu tuňáka jižního

 

ECO/563

Strukturované retailové investiční produkty a pojistné produkty s investiční složkou – rozšíření přechodného opatření

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1286/2014, pokud jde o rozšíření přechodného opatření pro správcovské společnosti, investiční společnosti a osoby, které poskytují poradenství týkající se podílových jednotek subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) a jiných subjektů než SKIPCP nebo tyto podílové jednotky prodávají

 

ECO/564

Sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi SKIPCP

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o používání sdělení klíčových informací správcovskými společnostmi subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP)

 

INT/941

Globální přístup k výzkumu a inovacím

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Globální přístup k výzkumu a inovacím – Evropská strategie mezinárodní spolupráce v měnícím se světě

 

INT/944

Udržitelné a sociální cíle / mikropodniky a malé a střední podniky (stanovisko z vlastní iniciativy)

Sladění ambiciózních udržitelných a sociálních cílů s prostředím příznivým pro mikropodniky a malé a střední podniky

 

INT/951

Elektronická identifikace

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 910/2014, pokud jde o zřízení rámce pro evropskou digitální identitu

 

INT/954

Zahraniční subvence narušující vnitřní trh

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh

 

INT/957

Směrnice o bezpečnosti výrobků / revize

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecné bezpečnosti výrobků, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 a o zrušení směrnice Rady 87/357/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/E

 

SOC/697

Sdělení o strategii pro budoucnost schengenského prostoru a změna nařízení o vytvoření schengenského hodnotícího mechanismu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „Strategie pro zajištění plně funkčního a odolného schengenského prostoru“

Návrh nařízení Rady o vytvoření a fungování hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení nařízení (EU) č. 1053/2013

 

CCMI/181

Automobilové ekosystémy (stanovisko z vlastní iniciativy)

Strategie EU v oblasti mobility a průmyslové hodnotové řetězce EU: Ekosystémový přístup v automobilovém průmyslu

 

TEN/744

Iniciativa ReFuelEU Aviation

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zajištění rovných podmínek pro udržitelnou leteckou dopravu

 

TEN/754

Oznámení týkající se programu kompenzace a snižování emisí oxidu uhličitého v mezinárodním civilním letectví (CORSIA)

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice 2003/87/ES, pokud jde o oznámení kompenzace v souvislosti s celosvětovým tržním opatřením pro provozovatele letadel se sídlem v Unii

 

TEN/746

Společenský a ekologický dopad ekosystému 5G (stanovisko z vlastní iniciativy)

Společenský a ekologický dopad ekosystému 5G

 

SOC/698

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období 2021–2027 – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v měnícím se světě práce

 

ECO/553

Přepracování fiskálního rámce EU v zájmu udržitelného oživení a spravedlivé transformace (stanovisko z vlastní iniciativy)

Přepracování fiskálního rámce EU v zájmu udržitelného oživení a spravedlivé transformace

 

ECO/556

Roční strategie pro udržitelný růst 2021 (dodatkové stanovisko)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance – Roční strategie pro udržitelný růst 2021

 

ECO/557

Hospodářská politika eurozóny 2021 (dodatkové stanovisko)

Doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny

 

SOC/701

Smíšené učení

Návrh doporučení Rady o smíšeném učení v zájmu vysoce kvalitního a inkluzivního primárního a sekundárního vzdělávání

 

INT/948

Reklama / moderní a odpovědná spotřeba (stanovisko z vlastní iniciativy)

Reklama za účelem moderní a odpovědné spotřeby

 

NAT/822

Strategická autonomie a potravinové zabezpečení a udržitelnost (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/830

Akční plán EU: „Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy“

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Cesta ke zdravé planetě pro všechny – Akční plán EU: „Vstříc nulovému znečištění ovzduší, vod a půdy“

 

INT/963

Dočasné pozastavení všeobecných cel / Kanárské ostrovy

Návrh nařízení Rady o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy

 

INT/956

Smlouvy o spotřebitelském úvěru

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o spotřebitelských úvěrech

 

NAT/820

Na cestě k ucelené strategii pro udržitelný rozvoj venkova a měst (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/935

Aktualizace nové průmyslové strategie

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Aktualizace nové průmyslové strategie 2020: budování silnějšího jednotného trhu pro oživení Evropy

 

CCMI/185

Průmyslová strategie (doplňující stanovisko k INT/935)

Aktualizace nové průmyslové strategie – Dopady na průmyslový ekosystém ve zdravotnictví

 

CCMI/180

Evropský sklářský průmysl (stanovisko z vlastní iniciativy)

Evropský sklářský průmysl na rozcestí – jak zajistit ekologizaci a energetickou účinnost tohoto odvětví a zároveň zvýšit jeho konkurenceschopnost a zachovat kvalitní pracovní místa

 

SOC/639

Evropský statut sdružení a nevládních organizací

Vytvoření evropského statutu sdružení a nevládních organizací se zahrnutím přesné definice nevládní organizace nebo evropského sdružení

 

 

Newsletter říjen 2021

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

https://dmsearch.eesc.europa.eu/