• Zveřejněno: 05.08.2022
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 563. hybridním plenárním zasedání ve dnech 22. – 23. září 2021:

  • schválil 23 stanovisek;
  • vedl diskusi diskuse o politice soudržnosti, které se zúčastnila komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreira;
  • vedl diskusi na téma Zajištění svobody a rozmanitosti sdělovacích prostředků v Evropě, které se zúčastnil generální tajemník organizace Reportéři bez hranic Christophe Deloire a generální tajemník Evropské federace novinářů Ricardo Gutiérrez.
 

Schválená stanoviska

 

NAT/829

Některá ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (přepracované znění)

 

NAT/837

Omezení přístupu do vod Unie

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013, pokud jde o omezení přístupu do vod Unie

 

TEN/753

Přeshraniční infrastruktura prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu – prodloužení platnosti

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/2222, pokud jde o přeshraniční infrastrukturu spojující Unii a Spojené království prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu

 

TEN/755

Přijetí rozpočtu Dopravního společenství na rok 2022
Návrh rozhodnutí Rady o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v regionálním řídícím výboru Dopravního společenství, pokud jde o přijetí rozpočtu Dopravního společenství na rok 2022

 

SOC/635

Zajištění svobody a rozmanitosti sdělovacích prostředků v Evropě

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/693

Boj proti obchodování s lidmi

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro boj proti obchodování s lidmi 2021–2025

 

SOC/694

Strategie pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Strategie EU pro dobrovolný návrat a opětovné začlenění

 

SOC/695
Boj proti organizované trestné činnosti

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU pro boj proti organizované trestné činnosti na období 2021–2025

 

SOC/699

Hlavní směry politik zaměstnanosti členských států

Návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

 

INT/919

Zlepšování právní úpravy

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zlepšování právní úpravy: společně v zájmu lepší tvorby právních předpisů

 

INT/938

Nefinanční informace

Směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2013/34/EU, směrnice 2004/109/ES, směrnice 2006/43/ES a nařízení (EU) č. 537/2014, pokud jde o podávání zpráv podniků o udržitelnosti

 

INT/939

Koordinovaný plán v oblasti umělé inteligence

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Podpora evropského přístupu k umělé inteligenci

 

INT/952

Strojní zařízení

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o strojních výrobcích

 

INT/940

Umělá inteligence / nařízení

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizovaná pravidla pro umělou inteligenci (akt o umělé inteligenci) a mění určité legislativní akty Unie

 

NAT/816

Strategické zásady udržitelného rozvoje akvakultury v EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategické zásady pro udržitelnější a konkurenceschopnější akvakulturu v EU na období 2021–2030

 

NAT/817

Nový přístup pro udržitelnou modrou ekonomiku v EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o novém přístupu pro udržitelnou modrou ekonomiku v EU – Přeměna modré ekonomiky EU pro udržitelnou budoucnost

 

ECO/549

Taxonomie EU v oblasti udržitelného financování – změna klimatu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Taxonomie EU, podávání zpráv podniků o udržitelnosti, preference v oblasti udržitelnosti a fiduciární povinnosti: Nasměrování finančních prostředků na Zelenou dohodu pro Evropu

 

SOC/686

Mimořádná opatření na podporu zaměstnanosti a příjmů během krize způsobené pandemií (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/823

Směrem ke spravedlivému potravinovému řetězci
(průzkumné stanovisko na žádost slovinského předsednictví)

 

NAT/818

Akční plán pro podporu ekologické produkce

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o akčním plánu pro podporu ekologické produkce

 

ECO/547

Hodnocení uplatňování e-soudržnosti v programech financovaných z EFRR a Fondu soudržnosti v letech 2014–2020 (informační zpráva)

 

ECO/550

Politika soudržnosti v boji proti nerovnostem – doplňkovost/překrývání s Nástrojem pro oživení a odolnost (stanovisko z vlastní iniciativy)

Úloha politiky soudržnosti v boji proti nerovnostem v novém programovém období po krizi COVID-19. Doplňkovost a možné překrývání se s Nástrojem pro oživení a odolnost a národními plány pro oživení a odolnost

 

SOC/685

Klíčové prvky udržitelné kvalitní práce během oživení a po něm

(průzkumné stanovisko na žádost Rady Evropské unie)

 

Newsletter září 2021

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

https://dmsearch.eesc.europa.eu/search/opinion