• Zveřejněno: 05.08.2022
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 561. hybridním plenárním zasedání ve dnech 9. – 10. června 2021:

  • schválil 17 stanovisek;
  • vedl diskusi a schválil usnesení k příspěvku EHSV k pracovnímu programu Evropské komise na rok 2022;
  • vedl diskusi o Zelené dohodě pro Evropu (v souvislosti se stanoviskem INT/903 Zelenou dohodu nelze realizovat bez sociální dohody), které se zúčastnil výkonný místopředseda Evropské komise pro Zelenou dohodu pro Evropu, pan Frans Timmermans;
  • vedl diskusi na téma Právní stát, nová strategie uplatňování Listiny základních práv a evropský akční plán pro demokracii (v souvislosti se stanovisky SOC/671 a SOC/672), které se zúčastnil evropský komisař pro spravedlnost, pan Didier Reynders.

 

 

Schválená stanoviska

 

NAT/826

Stanovení opatření pro řízení, zachování a kontrolu platných v oblasti působnosti Komise pro tuňáky Indického oceánu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti působnosti Komise pro tuňáky Indického oceánu (IOTC) a se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007

 

NAT/827

Kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/625, pokud jde o úřední kontroly zvířat a produktů živočišného původu vyvážených ze třetích zemí do Unie s cílem zajistit dodržování zákazu určitých použití antimikrobik

 

NAT/828

Stanovení opatření pro zachování a řízení zdrojů použitelná v oblasti úmluvy o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro zachování a řízení zdrojů použitelná v oblasti úmluvy o rybolovu v západním a středním Tichém oceánu a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 520/2007

 

INT/937

Evropské partnerství / metrologie

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o účasti Unie na Evropském partnerství v oblasti metrologie, realizovaném společně několika členskými státy

 

SOC/673

Posílení mandátu Europolu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794, pokud jde o spolupráci Europolu se soukromými subjekty, zpracování osobních údajů Europolem na podporu vyšetřování trestné činnosti a úlohu Europolu v oblasti výzkumu a inovací

 

SOC/676

Protiteroristická agenda pro EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii bezpečnostní unie EU
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Protiteroristická agenda pro EU: předvídání, prevence, ochrana a reakce

 

TEN/728

Hodnocení – bílá kniha o dopravě z roku 2011

Pracovní dokument útvarů Komise – Hodnocení bílé knihy „Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje“

 

INT/903

Zelenou dohodu nelze realizovat bez sociální dohody (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/675

Hodnocení směrnice o boji proti terorismu (informační zpráva)

 

SOC/678

Závazná opatření v oblasti transparentnosti odměňování

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se posiluje uplatňování zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci prostřednictvím transparentnosti odměňování a mechanismů prosazování

 

SOC/677

Evropský plán boje proti rakovině

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Evropský plán boje proti rakovině

 

INT/953

Emise nesilničních mobilních strojů / dopady krize COVID-19

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1628, pokud jde o přechodná ustanovení ohledně určitých strojů vybavených přechodnými motory o výkonu v rozsahu 56 kW až 130 kW a nad 300 kW, s cílem řešit dopad krize COVID-19

 

INT/902

Na cestě k zadávání veřejných zakázek v souladu s principy oběhového hospodářství
(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/936

Společné podniky / Horizont Evropa

Návrh nařízení Rady, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa

 

ECO/544

Evropský hospodářský a finanční systém: podpora otevřenosti, síly a odolnosti

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropský hospodářský a finanční systém: podpora otevřenosti, síly a odolnosti

 

SOC/671

Nová strategie uplatňování Listiny základních práv

 

SOC/672

Evropský akční plán pro demokracii

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o evropském akčním plánu pro demokracii

 

Newsletter červen 2021

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

https://dmsearch.eesc.europa.eu/search/opinion