• Zveřejněno: 05.08.2022
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 560. hybridním plenárním zasedání ve dnech 27. – 28. dubna 2021:

  • schválil 31 stanovisek;
  • schválil Usnesení o příspěvku EHSV k sociálnímu summitu v Portu
  • schválil Usnesení o konferenci o budoucnosti Evropy – Nový příběh pro Evropu
  • vedl diskuse o strategii pro udržitelnou a inteligentní mobilitu, které se zúčastnila evropská komisařka pro dopravu Adina Vălean;
  • vedl diskusi o akčním plánu pro evropský pilíř sociálních práv, sociálním summitu v Portu a připravovaném akčním plánu EU pro sociální ekonomiku, které se zúčastnil evropský komisař pro pracovní místa a sociální práva Nicolas Schmit.

 

Schválená stanoviska

 

ECO/554

Mimořádné osvobození od DPH při dovozu a u určitých dodávekv

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v souvislosti s opatřeními Unie ve veřejném zájmu

 

ECO/543

DPH – svěření nových prováděcích pravomocí Komisi

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o svěření prováděcích pravomocí Komisi k vymezení významu pojmů použitých v určitých ustanoveních dané směrnice

 

ECO/546

Správní spolupráce v oblasti spotřebních daní – elektronické registry

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronických registrů

 

INT/904

Svobodná povolání 4.0

stanovisko z vlastní iniciativy

 

INT/925

Úloha sociální ekonomiky při vytváření pracovních míst a provádění evropského pilíře sociálních práv

(průzkumné stanovisko na žádost portugalského předsednictví)

Úloha sociální ekonomiky při vytváření pracovních míst a provádění evropského pilíře sociálních práv

 

INT/926

Farmaceutická strategie

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Farmaceutická strategie pro Evropu

 

INT/927

Akční plán v oblasti duševního vlastnictví

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Maximální využití inovačního potenciálu EU – Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU

 

INT/928

Akt o digitálních trzích

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o spravedlivých trzích otevřených hospodářské soutěži v digitálním odvětví (akt o digitálních trzích)

 

INT/931

e-CODEX

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o počítačovém systému pro komunikaci v přeshraničních občanských a trestních řízeních (systém e-CODEX) a o změně nařízení (EU) 2018/1726

 

INT/932

Digitalizace soudnictví

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Digitalizace soudnictví v Evropské unii – Soubor příležitostí

 

TEN/726

Strategie pro obnovitelnou energii na moři

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů –⁠ Strategie EU pro využití potenciálu obnovitelné energie na moři pro klimaticky neutrální budoucnost

 

TEN/730

Kybernetická bezpečnost a odolnost kritických subjektů

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v Unii a o zrušení směrnice (EU) 2016/1148 a návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o posílení odolnosti kritických subjektů

 

TEN/731

Akční plán pro média a audiovizuální odvětví

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropská média v digitální dekádě – Akční plán na podporu oživení a transformace

 

NAT/807

Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek – K životnímu prostředí bez toxických látek

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie pro udržitelnost v oblasti chemických látek – K životnímu prostředí bez toxických látek

 

NAT/809

Jak provést harmonizaci vstupu doplňků stravy na trh v EU

(průzkumné stanovisko)

Jak provést harmonizaci vstupu doplňků stravy na trh v EU – řešení a osvědčené postupy

 

SOC/665

Vytvoření Evropské zdravotní unie

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vytvoření Evropské zdravotní unie: posílení odolnosti EU vůči přeshraničním zdravotním hrozbám

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 851/2004 o zřízení Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách a o zrušení rozhodnutí č. 1082/2013/EU

 

SOC/674

Strategie evropského justičního vzdělávání na období 2021–2024

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Zajištění spravedlnosti v EU – Strategie evropského justičního vzdělávání na období 2021–2024

 

SOC/683

Digitální zelený certifikát

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro vydávání, ověřování a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, testování a uzdravení za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19 (digitální zelený certifikát)

 

INT/921

Nařízení o evropské správě dat

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské správě dat (akt o správě dat)

 

INT/922

Nový program pro spotřebitele

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Nový program pro spotřebitele – Posílení odolnosti spotřebitele pro udržitelné oživení

 

INT/929

Akt o digitálních službách

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o jednotném trhu digitálních služeb (akt o digitálních službách) a o změně směrnice 2000/31/ES

 

INT/930

Sdělení o strategii kybernetické bezpečnosti

Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Strategie kybernetické bezpečnosti EU pro digitální dekádu

 

INT/950

Zdravotnické technologie / kompromis

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU

 

TEN/729

Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu – nasměrování evropské dopravy do budoucnosti

 

SOC/661

Odborná příprava

Odborná příprava – účinnost systémů pro předvídání dovedností a potřeb trhu práce a pro jejich sladění a úloha sociálních partnerů a jednotlivých zúčastněných stran

 

SOC/663

Podpora dovedností potřebných k vytvoření spravedlivější, soudržnější, udržitelnější, digitálnější a odolnější společnosti

(průzkumné stanovisko na žádost portugalského předsednictví)

Jak prostřednictvím vzdělávání a odborné přípravy podporovat z hlediska celoživotního učení dovednosti, které Evropa potřebuje k vytvoření spravedlivější, soudržnější, udržitelnější, digitálnější a odolnější společnosti

 

SOC/666

Unie rovnosti: Akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie rovnosti: Akční plán EU proti rasismu na období 2020–2025

 

SOC/667

Unie rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020–2025

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Unie rovnosti: strategie pro rovnost LGBTIQ osob na období 2020–2025

 

SOC/668

Akční plán pro integraci a začleňování na období 2021–2027

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán pro integraci a začleňování na období 2021–2027

 

NAT/805

Hodnocení směrnice o udržitelném používání pesticidů

(informační zpráva)

Hodnocení směrnice o udržitelném používání pesticidů

 

NAT/806

Hodnocení dopadu SZP na územní rozvoj venkovských oblastí (informační zpráva)

Hodnocení dopadu SZP na územní rozvoj venkovských oblastí

 

Usnesení o příspěvku EHSV k sociálnímu summitu v Portu

 

Usnesení o konferenci o budoucnosti Evropy – Nový příběh pro Evropu

 

Newsletter duben 2021

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

https://dmsearch.eesc.europa.eu/search/opinion