• Zveřejněno: 26.03.2021

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 558. hybridním plenárním zasedání ve dnech 24. – 25. února 2021:

  • schválil 11 stanovisek;
  • vedl diskusi o konferenci o budoucnosti Evropy, které se zúčastnila místopředsedkyně Evropské komise pro demokracii a demografii Dubravka Šuica;
  • vedl diskusi a schválil usnesení k Zapojení organizované občanské společnosti do národních plánů na podporu oživení a odolnosti: co se osvědčilo a co nikoliv?; diskuse se zúčastnil Johannes Hahn, komisař pro rozpočet a správu;
  • Slavnostně předal Ceny EHSV pro občanskou společnost: občanská společnost proti pandemii COVID-19.

 

Schválená stanoviska

 

TEN/723

Renovační vlna pro Evropu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů

Renovační vlna pro Evropu – ekologické budovy, nová pracovní místa, lepší životní úroveň

 

ECO/531

Balíček týkající se spravedlivého a jednoduchého zdanění

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Akční plán pro spravedlivé a jednoduché zdaněni podporující strategii oživení

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Řádná daňová správa v EU i mimo ni

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní

 

ECO/533

Unie kapitálových trhů pro občany a podniky – nový akční plán

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Unie kapitálových trhů pro občany a podniky – nový akční plán

 

TEN/742

Kvalifikace a školení řidičů některých silničních vozidel (kodifikované znění)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu (kodifikované znění)

 

SOC/669

Řízení azylu v rámci nového paktu o migraci a azylu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řízení azylu a migrace a o změně směrnice Rady (ES) 2003/109 a navrhovaného nařízení (EU) XXX/XXX [o Azylovém a migračním fondu]

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o řešení krizových situací a zásahů vyšší moci v oblasti migrace a azylu

 

ECO/534

Strategie v oblasti digitálních financí

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o strategii EU v oblasti digitálních financí

 

ECO/535

Kryptoaktiva a technologie sdíleného registru

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích s kryptoaktivy a o změně směrnice (EU) 2019/1937

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o pilotním režimu pro tržní infrastruktury vedené na technologii sdíleného registru

 

ECO/536

Digitální provozní odolnost

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o digitální provozní odolnosti finančního sektoru a o změně nařízení (ES) č. 1060/2009, (EU) č. 648/2012, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 909/2014

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/43/EC, 2009/65/EC, 2009/138/EU, 2011/61/EU, EU/2013/36, 2014/65/EU, (EU) 2015/2366 a EU/2016/2341

 

ECO/542

Rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří rezerva na vyrovnání se s důsledky brexitu

 

ECO/537

Roční strategie pro udržitelný růst na rok 2021

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Roční strategie pro udržitelný růst 2021

 

SOC/670

Azylové řízení v rámci nového paktu o migraci a azylu

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení společného postupu pro mezinárodní ochranu v Unii a o zrušení směrnice 2013/32/EU.

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích a mění nařízení (ES) č. 767/2008, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240 a (EU) 2019/817

Pozměněný návrh na nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání biometrických údajů za účelem účinného uplatňování nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o řízení azylu a migrace] a nařízení (EU) XXX/XXX [nařízení o znovuusídlování] za účelem identifikace neoprávněně pobývajícího státního příslušníka třetí země nebo osoby bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů s údaji systému Eurodac pro účely vymáhání práva a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1240 a (EU) 2019/818

 

Newsletter únor 2021

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/