• Zveřejněno: 10.02.2021

 

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 557. hybridním plenárním zasedání ve dnech 27. – 28. ledna 2021:

  • schválil 21 stanovisek;
  • vyslechl prezentaci priorit portugalského předsednictví, kterou přednesl portugalský premiér, pan António Costa;
  • vyslechl prezentaci pracovního programu Evropské komise na rok 2021 a zprávy o strategickém výhledu, kterou přednesl místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a strategický výhled pan Maroš Šefčovič;
  • vedl diskuse o novém paktu o migraci a azylu, které se zúčastnila komisařka pro vnitřní věci, paní Ylva Johansson;
  • vedl diskusi o nové dohodě o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím, které se zúčastnil vedoucí Pracovní skupiny Evropské komise pro vztahy se Spojeným královstvím, pan Michel Barnier;
  • vyslechl prezentaci oficiální mise OSN při orgánech EU: zvláštní zpravodaj OSN pro extrémní chudobu a lidská práva Olivier De Schutter.

 

Schválená stanoviska

 

SOC/649

Nový pakt o migraci a azylu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o novém paktu o migraci a azylu

 

TEN/734

Minimální úroveň výcviku námořníků (kodifikované znění) (kategorie C)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimální úrovni výcviku námořníků (kodifikované znění)

 

TEN/737

Základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě po skončení přechodného období (kategorie C)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v silniční nákladní a osobní dopravě po skončení přechodného období uvedeného v dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

 

TEN/738

Základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období (kategorie C)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě po skončení přechodného období uvedeného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

 

TEN/739

Bezpečnost letectví po skončení přechodného období (kategorie C)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na skončení přechodného období uvedeného v Dohodě o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii

 

TEN/741

Zvláštní a dočasná opatření týkající se osvědčení, licencí a povolení a některých pravidelných kontrol a školení v různých odvětvích dopravy

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní a dočasná opatření s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19, jež se týkají obnovení či prodloužení některých osvědčení, licencí a povolení a odkladu některých pravidelných kontrol a pravidelného školení podle určitých částí právních předpisů v oblasti dopravy na referenční období následující po obdobích, na něž se vztahuje nařízení (EU) 2020/698  

 

NAT/812

Oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie (kategorie C)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2403, pokud jde o oprávnění k rybolovu pro rybářská plavidla Unie ve vodách Spojeného království a rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách Unie

 

NAT/813

Rovnocennost pravidel EU a Spojeného království týkajících se reprodukčního materiálu lesních dřevin (kategorie C)

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/971/ES, pokud jde o rovnocennost reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve Spojeném království s reprodukčním materiálem lesních dřevin vyprodukovaným v Unii

 

NAT/814

Rovnocennost pravidel EU a Spojeného království týkajících se přehlídek porostu a kontrol metod udržování odrůd druhů zemědělských rostlin (kategorie C)

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES a 2005/834/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu a rovnocennost kontrol metod udržování odrůd druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království

 

INT/912

Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2019

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2019

 

INT/923

Společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku

Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku

 

NAT/801

Aktualizovaný akční plán pro strategii pro oblast Atlantského oceánu (sdělení)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nový přístup k námořní strategii pro oblast Atlantského oceánu – 2. akční plán pro oblast Atlantiku Aktualizovaný akční plán pro udržitelnou, odolnou a konkurenceschopnou modrou ekonomiku v oblasti Atlantského oceánu v Evropské unii

 

NAT/803

Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu (sdělení)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zvýšení cílů Evropy v oblasti klimatu do roku 2030 Investice do klimaticky neutrální budoucnosti ve prospěch našich občanů

 

NAT/808

Použití Aarhuské úmluvy – přístup k právní ochraně v záležitostech životního prostředí

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 ze dne 6. září 2006 o použití ustanovení Aarhuské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství

 

NAT/810

Dokumentace úlovků tuňáka obecného

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření programu dokumentace úlovků tuňáka obecného (Thunnus thynnus) a o zrušení nařízení (EU) č. 640/2010

 

TEN/717

Strategie EU pro integraci energetického systému

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Cesta ke klimaticky neutrálnímu hospodářství: Strategie EU pro integraci energetického systému

 

TEN/718

Vodíková strategie (sdělení)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu

 

ECO/538

Hospodářská politika eurozóny 2021

Doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny

 

TEN/740

Návrh týkající se úlevy od pravidel využívání letištních časů z důvodu pandemie COVID-19

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 95/93 s ohledem na dočasnou úlevu od pravidel využívání letištních časů na letištích Společenství z důvodu pandemie COVID-19

 

NAT/811

Akční program pro životní prostředí na období do roku 2030

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o všeobecném akčním programu Unie pro životní prostředí na období do roku 2030

 

REX/526

Udržitelný rozvoj v oblasti Středomoří (informační zpráva)

 

Newsletter leden 2021

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/