• Zveřejněno: 17.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 556. hybridním plenárním zasedání ve dnech 2. – 3. prosince 2020:

  • schválil 12 stanovisek;
  • vedl diskusi u příležitosti Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením, které se zúčastnila paní Sinéad Burke, popularizátorka problematiky zdravotního postižení a ředitelka společnosti Tilting the Lens;
  • vedl diskusi na téma Evropa připravená na digitální věk, které se zúčastnila výkonná místopředsedkyně Evropské komise pro Evropu připravenou na digitální věk Margrethe Vestager.

 

 

Schválená stanoviska

 

SOC/638

Nutnost zaručit osobám se zdravotním postižením reálné právo volit ve volbách do Evropského parlamentu (dodatkové stanovisko)

 

ECO/539

Dočasná opatření související s DPH na očkovací látky proti COVID-19

návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice Rady 2006/112/ES, pokud jde o dočasná opatření v reakci na pandemii COVID-19, která souvisejí s daní z přidané hodnoty na očkovací látky proti COVID-19 a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro pro testování na COVID-19

 

ECO/541

Navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu

návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Komise zmocňuje hlasovat pro navýšení základního kapitálu Evropského investičního fondu

 

TEN/735

Přeshraniční infrastruktura propojující Unii a Spojené království prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých aspektech železniční bezpečnosti a propojenosti s ohledem na přeshraniční infrastrukturu propojující Unii a Spojené království prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu [provizorní překlad]

 

SOC/659

Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

 

NAT/799

Rybolov – provedení opatření IATTC

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu zdrojů platná v oblasti Úmluvy Meziamerické komise pro tropické tuňáky a kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 520/2007

 

TEN/722

Jednotné evropské nebe 2+ (2020)

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/1139, pokud jde o působení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví jako orgánu pro kontrolu výkonnosti v rámci jednotného evropského nebe

pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)

 

 

SOC/636

Směrem ke strategii EU pro posílení zelených dovedností a kompetencí ve prospěch všech (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/913

Průmyslová transformace pro přechod na ekologické a digitální evropské hospodářství

Průmyslová transformace pro přechod na ekologické a digitální evropské hospodářství – regulatorní požadavky a úloha sociálních partnerů a občanské společnosti (průzkumné stanovisko na žádost Evropského parlamentu)

 

INT/914

Přeshraniční platby / kodifikované znění

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přeshraničních platbách v Unii (kodifikované znění)

 

SOC/643

Zásady poskytování veřejných služeb přispívající ke stabilitě demokratického řádu (průzkumné stanovisko na žádost německého předsednictví)

 

SOC/658

Protidrogová agenda a akční plán EU na období 2021–2025

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Protidrogová agenda a akční plán EU na období 2021–2025

 

 

 

Newsletter prosinec 2020

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/