• Zveřejněno: 17.12.2020

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 555. hybridním plenárním zasedání ve dnech 27. – 29. října 2020:

 • ustavil své XVI. funkční období
 • zvolil svoji 33. předsedkyni, 2 místopředsedy, předsednictvo a předsedy jednotlivých sekcí EHSV.
 • Plenární shromáždění poté schválilo na návrh nového předsednictva složení specializovaných sekcí, Poradní komise pro průmyslové změny, středisek pro sledování a delegací Výboru, smíšených poradních výborů a kontaktních skupin; zvoleni byli rovněž další členové předsednictev specializovaných sekcí a tři kvestoři a auditoři
 • Vedl diskusi na téma Oživení pro budoucnost Evropy – úloha Evropského hospodářského a sociálního výboru, které se zúčastnili:
  • David Maria Sassoli, předseda Evropského parlamentu
  • Charles Michel, předseda Evropské rady (videopříspěvek)
  • Ursula Von Der Leyen, předsedkyně Evropské komise (videopříspěvek)
  • Apostolos Tzitzikostas, předseda Evropského výboru regionů
  • Geert Pauwels, výkonný ředitel společnosti Lineas (soukromý provozovatel železniční nákladní dopravy)
  • Luca Visentini, generální tajemník Evropské konfederace odborových svazů (EOK)
  • Jeremy Wates, generální tajemník Evropského úřadu pro životní prostředí (EEB
  • Stefano Mallia, předseda skupiny I 
  • Oliver Röpke, předseda skupiny II
  • Seamus Boland, předseda skupiny III
  • Giulia Barbucci, místopředsedkyně EHSV pro rozpočet
  • Cillian Lohan, místopředseda EHSV pro komunikaci
  • Christa Schweng, předsedkyně EHSV
 • schválil 17 stanovisek.

 

Nově zvolení vedoucí představitelé EHSV

 

Předsedkyně:              Christa Schweng

Místopředsedové:       Giulia Barbucci, místopředsedkyně EHSV pro rozpočet

                                     Cillian Lohan, místopředseda EHSV pro komunikaci

 

Předsedové sekcí:

ECO                Stefano Palmieri

Hospodářská a měnová unie, hospodářská a měnová soudržnost

 

INT                 Alain Coheur

Jednotný trh, výroba a spotřeba

 

NAT                Peter Schmidt

Zemědělství, rozvoj venkova, životní prostředí

 

TEN                Baiba Miltoviča

Doprava, energetika, infrastruktura a informační společnost

 

SOC               Aurel Laurenţiu Plosceanu

Zaměstnanost, sociální věci, občanství

 

REX                Dimitris Dimitriadis

Vnější vztahy

 

CCMI               Pietro Francesco De Lotto

Poradní komise pro průmyslové změny

 

Zástupci ČR v EHSV

Skupina I - Zaměstnavatelé

Jana Hartman Radová

Alena Mastantuono

David Sventek

Marie Zvolská

 

Skupina II - Zaměstnanci 

Bohumír Dufek

Hana Popelková

Dana Sakařová

Lucie Studničná

 

Skupina III - Různé zájmy

Zuzana Brzobohatá

Lukáš Curylo 

Jarmila Dúbravská

 

Schválená stanoviska

 

ECO/532

DPH – identifikace osob povinných k dani v Severním Irsku

návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním Irsku

 

NAT/798

Mechanismus civilní ochrany Unie

návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

 

NAT/800

Ekologická produkce a datum použitelnosti

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci, pokud jde o jeho datum použitelnosti a některá další data uvedená v daném nařízení

 

NAT/802

Kanárské ostrovy – prodloužení platnosti celních kvót uplatňovaných u produktů rybolovu

návrh nařízení Rady o otevření a správě autonomních celních kvót Unie pro dovoz některých produktů rybolovu na Kanárské ostrovy na období 2021–2027

 

NAT/804

Dosažení klimatické neutrality

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)

 

SOC/637

Aktualizovaná agenda dovedností

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropská agenda dovedností pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost a

návrh doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě pro udržitelnou konkurenceschopnost, sociální spravedlnost a odolnost

 

SOC/647

Posílení záruk pro mladé lidi

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Podpora zaměstnanosti mladých lidí: most k pracovním místům pro příští generaci a návrh doporučení Rady o mostu k pracovním místům – posílení záruk pro mladé lidi a o nahrazení doporučení Rady ze dne 22. dubna 2013 o zavedení záruk pro mladé lidi

SOC/652

Strategie v oblasti práv obětí

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Strategie EU v oblasti práv obětí (2020–2025)

 

ECO/520

Strategie pro udržitelný růst na rok 2020 (dodatkové stanovisko)

 

ECO/521

Hospodářská politika eurozóny 2020 (dodatkové stanovisko)

 

SOC/641

Integrace migrantů a cílové úrovně znalosti jazyka (průzkumné stanovisko)

 

SOC/642

Řízení rozmanitosti v členských státech EU (průzkumné stanovisko)

 

SOC/644

Sociální dialog pro dosažení hospodářské udržitelnosti a odolnosti ekonomik (průzkumné stanovisko)

 

INT/915

Vozidla kategorie L – COVID-19

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 168/2013, pokud jde o zvláštní opatření pro vozidla kategorie L‑ z výběhu série v reakci na rozšíření onemocnění COVID-19

 

ECO/529

Změny finančního nařízení za účelem usnadnění hospodářského oživení po pandemii COVID-19

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU, pokud jde o požadavky na informace, řízení produktů a limity pozic s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19; návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/1129, pokud jde o prospekt EU pro oživení a cílené změny pro finanční zprostředkovatele, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19; návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/2402, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci, s cílem napomoci oživení po pandemii COVID-19; a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o úpravy rámce pro sekuritizaci na podporu hospodářského oživení v reakci na pandemii COVID-19.

 

ECO/530

Změna nařízení o referenčních hodnotách

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o vynětí některých referenčních hodnot směnných kurzů třetích zemí a stanovení náhradních referenčních hodnot za některé ukončované referenční hodnoty

 

TEN/721

Boj proti pohlavnímu zneužívání dětí prostřednictvím internetu

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dočasné odchylce od některých ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES, pokud jde o používání technologií poskytovateli interpersonálních komunikačních služeb nezávislých na číslech ke zpracování osobních a jiných údajů pro účely boje proti pohlavnímu zneužívání dětí na internetu

 

 

Newsletter říjen 2020

 

Zvláštní vydání newsletteru k novému vedení EHSV

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/