• Zveřejněno: 24.07.2019
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 542. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 20. – 21. března 2019 schválil 17 stanovisek; vedl diskuse o:

  • budoucnosti Evropy v souvislosti s přijetím stanovisek Naslouchat občanům Evropy v zájmu udržitelné budoucnosti (Sibiu a ještě dále) a Budoucnost EU: přínos pro občany a respektování evropských hodnot;
  • evropské občanské iniciativě Stop extremismu“, jíž se zúčastnili pánové Sebastian Reimer a Michael Laubsch z organizačního výboru evropské občanské iniciativy „Stop extremismu“;
  • budoucnosti Evropy, jíž se zúčastnil pan Patrick Bernasconi, předseda Hospodářské, sociální a environmentální rady Francie.

 

 

INT/878

Evropská normalizace na rok 2019

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Roční pracovní program Unie pro oblast evropské normalizace na rok 2019

 

INT/879

Harmonizované normy

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Harmonizované normy: zvýšení transparentnosti a právní jistoty pro plně fungující jednotný trh

 

SOC/617

Zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (změna)

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o zdroje na zvláštní příděl pro Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí

 

SOC/605

Odolná demokracie díky silné a různorodé občanské společnosti (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/554

Skutečná práva osob se zdravotním postižením volit ve volbách do Evropského parlamentu (informační zpráva)

 

Skupina ad hoc

Naslouchat občanům Evropy v zájmu udržitelné budoucnosti (Sibiu a ještě dále)

 

SC/052

Budoucnost EU: přínos pro občany a respektování evropských hodnot (průzkumné stanovisko na žádost rumunského předsednictví)

 

TEN/687

Akční plán proti dezinformacím

společné sdělení Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán proti dezinformacím

 

REX/504

Stezka bílé holubice – návrh globální strategie budování míru pod vedením EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

REX/505

Propojení Evropy a Asie – základní prvky strategie EU

společné sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance Propojení Evropy a Asie – základní prvky strategie EU

 

SOC/575

Pracovní příležitosti pro ekonomicky neaktivní osoby (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

REX/506

Vzdělávání a odborná příprava v evropsko-středomořském regionu (informační zpráva)

 

ECO/484

Budoucnost politiky soudržnosti v období po roce 2020 (průzkumné stanovisko na žádost rumunského předsednictví)

 

SOC/576

Podpůrné systémy vzdělávání k zamezení nesouladu mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi – jakého přechodu je zapotřebí? (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/612

Vzdělávání o Evropské unii (průzkumné stanovisko na žádost rumunského předsednictví)

 

INT/874

Digitální gramotnost v oblasti zdraví (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/754

Vytváření uceleného rámce EU pro endokrinní disruptory

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytváření uceleného rámce Evropské unie pro endokrinní disruptory

 

Newsletter únor 2019