• Zveřejněno: 24.07.2019
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 539. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 12. – 13. prosince 2018

  • schválil 30 stanovisek;
  • vyslechl prezentaci závěrů platformy více zúčastněných stran na vysoké úrovni, vytvořené Komisí,
  • a vedl diskusi na téma Směřování k udržitelné Evropě do roku 2030, které se zúčastnil pan Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise, a předal Cenu pro občanskou společnost.

 

INT/854

Maloobchodní odvětví (sdělení)

 

INT/868

Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2017

 

INT/872

Použití článků 107 a 108 SFEU na určité kategorie horizontální státní podpory

 

INT/873

Označení původu a zeměpisná označení

 

ECO/483

Evropský systém dohledu nad finančním trhem – pozměněný návrh s cílem zamezit praní peněz

 

SOC/607

Evropská pohraniční a pobřežní stráž

 

SOC/609

Předcházení šíření teroristického obsahu on-line

 

SOC/613

Ochrana osobních údajů v souvislosti s volbami do Evropského parlamentu

 

SOC/574

Náklady neexistence imigrace (a neprováděné integrace)

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

SOC/585

Situace romských žen

(průzkumné stanovisko na žádost Evropského parlamentu)

 

SOC/586

Rovnost žen a mužů na evropských trzích práce

(průzkumné stanovisko na žádost Evropského parlamentu)

 

CCMI/159

Faktory konkurenceschopnosti evropského dřevozpracujícího průmyslu

(informační zpráva)

 

CCMI/160

Udržitelné biohospodářství podporující začlenění – nové příležitosti pro evropské hospodářství (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

CCMI/162

Evropský obranný fond

 

CCMI/163

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

 

CCMI/164

Kreativní Evropa

 

NAT/723

Opětovné využívání vody

 

NAT/736

Usnadnění přístupu nestátních subjektů k financování opatření v oblasti klimatu (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/743

Sladění povinností podávání zpráv v oblasti politiky životního prostředí

 

NAT/744

Provádění právních předpisů EU v oblasti ochrany životního prostředí pokud jde o kvalitu ovzduší, vodu a odpady (průzkumné stanovisko)

 

NAT/749

Evropský námořní a rybářský fond

 

NAT/751

Čistý vzduch pro všechny (sdělení)

 

NAT/752

Kontrola rybolovu

 

TEN/676

Minimální úroveň výcviku námořníků

 

TEN/678

EURATOM – Program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu na období 2021–2025

 

TEN/680

VFR a ITER

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí 2007/198/Euratom o založení společného evropského podniku pro ITER a rozvoj energie z jaderné syntézy a o poskytnutí výhod tomuto podniku

 

TEN/681

VFR a vyřazování jaderných zařízení z provozu a radioaktivní odpad

 

REX/501

Mnohostranný soud pro investice

 

REX/507

Nástroj předvstupní pomoci (NPP III)

 

REX/508

Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci

 

 

 

Newsletter prosinec 2018

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/ nebo https://toad.eesc.europa.eu/