• Zveřejněno: 23.07.2019
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 538. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 17. – 18. října 2018

  • schválil 54 stanovisek;
  • vedl diskusi na téma „Vnější hrozby a výzvy, jimž Evropská unie čelí“, které se zúčastnila paní Federica Mogerini, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Evropské komise;
  • a vedl diskusi v souvislosti se stanoviskem NAT/750, které se zúčastnil pan Christos Stylianides, evropský komisař pro humanitární pomoc a řešení krizí.

 

SOC/590

Nová evropská agenda pro kulturu (sdělení)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová evropská agenda pro kulturu

 

SOC/597

Evropský sociální fond +

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu plus (ESF+)

 

SOC/602

Erasmus

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport a zrušuje nařízení (EU) č. 1288/2013

 

SOC/603

Evropský sbor solidarity (2018)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušuje [nařízení o Evropském sboru solidarity] a nařízení (EU) č. 375/2014

 

CCMI/158

Výzvy a průmyslové změny v odvětví letectví a kosmonautiky v EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/841

Balíček opatření týkajících se evropského práva obchodních společností

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o přeshraniční přeměny, fúze a rozdělení

 

INT/858

Horizont Evropa

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa a stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení zvláštního programu, kterým se provádí rámcový program pro výzkum a inovace Horizont Evropa

 

INT/859

Program pro jednotný trh

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program pro jednotný trh, konkurenceschopnost podniků, včetně malých a středních podniků, a evropskou statistiku a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014, (EU) č. 258/2014, (EU) č. 652/2014 a (EU) 2017/826

 

INT/860

Program Clo

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Clo“ pro spolupráci v oblasti cel

 

INT/861

Evropský kosmický program

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí kosmický program Unie a Agentura Evropské unie pro kosmický program a zrušují nařízení (EU) č. 912/2010, (EU) č. 1285/2013, (EU) č. 377/2014 a rozhodnutí č. 541/2014/EU

 

INT/867

Dokazování a doručování písemností ve věcech občanských a obchodních
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 28. května 2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 o doručování soudních a mimosoudních písemností ve věcech občanských a obchodních v členských státech („doručování písemností“)

 

INT/869

Program EU pro boj proti podvodům

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program EU pro boj proti podvodům

 

INT/870

Finanční podpora vybavení pro celní kontroly

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly

 

ECO/468

Přezkum spotřebních daní v EU

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 92/83/EHS o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů

Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví obecná úprava spotřebních daní (přepracované znění)

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zavedení elektronického systému pro přepravu a sledování zboží podléhajícího spotřební dani (přepracované znění)

Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní, pokud jde o obsah elektronického registru

 

ECO/470

Program Fiscalis na období 2021–2027

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program „Fiscalis“ pro spolupráci v oblasti daní

 

ECO/471

Cenné papíry zajištěné státními dluhopisy v EU (SBBS)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o cenných papírech zajištěných státními dluhopisy

 

ECO/472

Program na podporu reforem

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu reforem

 

ECO/473

Evropská funkce investiční stabilizace

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení evropské funkce investiční stabilizace

 

ECO/474

Program InvestEU

Návrh nařízení Evropského Parlamentu a Rady, kterým se zavádí Program InvestEU

 

TEN/666

Udržitelná mobilita pro Evropu

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropa v pohybu Udržitelná mobilita pro Evropu: bezpečná, propojená a čistá

 

TEN/667

Řízení bezpečnosti silniční infrastruktury

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2008/96/ES o řízení bezpečnosti silniční infrastruktury

 

TEN/668

Prostředí jednotného evropského námořního portálu + elektronické informace o nákladní dopravě
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje prostředí jednotného evropského námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o elektronických informacích o nákladní dopravě

 

TEN/669

Provádění projektů TEN-T

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě

 

TEN/675

Normy CO2 pro nákladní automobily + Hmotnosti a rozměry silničních vozidel
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy CO2 pro nová těžká vozidla

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění směrnice Rady 96/53/ES, pokud jde o lhůtu pro provádění zvláštních pravidel týkajících se maximální délky v případě kabin vykazujících zlepšené aerodynamické vlastnosti, vyšší energetickou účinnost a úroveň bezpečnosti

 

TEN/673

Propojená a automatizovaná mobilita

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Na cestě k automatizované mobilitě: strategie EU pro mobilitu budoucnosti

 

TEN/674

Označování pneumatik

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry a o zrušení nařízení (ES) č. 1222/2009

 

TEN/677

Program Digitální Evropa

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Digitální Evropa na období 2021–2027

 

NAT/742

Plasty na jedno použití

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí

 

REX/515

Rozhodnutí o přidružení zámoří

Návrh rozhodnutí Rady o přidružení zámořských zemí a území k Evropské unii včetně vztahů mezi Evropskou unií na jedné straně a Grónskem a Dánským královstvím na straně druhé („rozhodnutí o přidružení zámoří“)

 

ECO/480

Předsunutí finančních prostředků na Iniciativu na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o prostředky na hospodářskou, sociální a územní soudržnost, a kterým se opravuje uvedené nařízení, pokud jde o prostředky na cíl Investice pro růst a zaměstnanost

 

SOC/606

Rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (změna)

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ETIAS], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti hraničních kontrol] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA]

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) a mění [nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o Eurodacu]], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o SIS v oblasti prosazování práva], nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o ECRIS-TCN] a nařízení (EU) 2018/XX [nařízení o agentuře eu-LISA]

 

NAT/756

Evropská agentura pro kontrolu rybolovu (kodifikované znění)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro kontrolu rybolovu (kodifikované znění)

 

NAT/747

SZP – legislativní návrhy

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a zrušení nařízení (EU) č. 1306/2013

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1308/2013, kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty, (EU) č. 1151/2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, (EU) č. 251/2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků, (EU) č. 228/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů Unie, a (EU) č. 229/2013, kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři

 

CCMI/161

Průmyslová politika do roku 2030

Strategický vývoj průmyslové politiky do roku 2030 s cílem posílit konkurenceschopnou a diverzifikovanou průmyslovou základnu v Evropě a zaměřit se na dlouhodobou výkonnost v rámci globálních hodnotových řetězců

(průzkumné stanovisko na žádost rakouského předsednictví)

 

ECO/466

Povinnosti institucionálních investorů a správců aktiv v souvislosti s udržitelností
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zveřejňování informací ohledně udržitelných investic a rizik týkajících se udržitelnosti a o změně směrnice (EU) 2016/2341

 

ECO/467

Udržitelné finance: taxonomie a referenční kritéria

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o referenční hodnoty pro nízkouhlíkové investice a investice s pozitivním uhlíkovým dopadem

 

NAT/735

Evropský pakt o financování opatření v oblasti klimatu (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/456

Akční plán udržitelného financování

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán: Financování udržitelného růstu

 

ECO/461

Nařízení o společných ustanoveních 2021–2027

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza

 

ECO/462

Evropský fond pro regionální rozvoj a Fond soudržnosti po roce 2020
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském fondu pro regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti

 

ECO/475

Hospodářská politika eurozóny (2018) (dodatkové stanovisko)

 

TEN/682

Subjekty pověřené inspekcemi lodí a prohlídkami lodí s ohledem na návrh na vystoupení Spojeného království z Unie

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 391/2009 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

 

TEN/683

Úprava sítě TEN-T s ohledem na návrh na vystoupení Spojeného království z Unie
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1316/2013 s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

 

TEN/665

Dostupnost a opakované použití veřejných údajů a údajů financovaných z veřejných prostředků
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opakovaném použití informací veřejného sektoru (přepracované znění) a sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Sdělení „Směrem ke společnému evropskému datovému prostoru“

 

TEN/685

Ukončení sezónních změn času

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se ukončují sezónní změny času a zrušuje směrnice 2000/84/ES

 

SOC/600

Azylový a migrační fond (AMF) a Fond pro integrovanou správu hranic

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Azylový a migrační fond

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje nástroj pro finanční podporu správy hranic a víz

 

NAT/750

Posílení odezvy EU v oblasti civilní ochrany – rescEU

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1313/2013/EU o mechanismu civilní ochrany Unie

 

SOC/593

Posílení ochrany oznamovatelů na úrovni EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Posílení ochrany oznamovatelů na úrovni EU

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie

 

NAT/748

Program pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu pro životní prostředí a oblast klimatu (LIFE) a o zrušení nařízení (EU) č. 1293/2013

 

SOC/588

Balíček předpisů týkajících se vzdělávání

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Budování silnější Evropy: úloha politik týkajících se mládeže, vzdělávání a kultury

Návrh doporučení Rady o podpoře automatického vzájemného uznávání vysokoškolských diplomů a osvědčení o vyšším sekundárním vzdělání a výsledků období studia v zahraničí

Návrh doporučení Rady o vysoce kvalitních systémech předškolního vzdělávání a péče

Návrh doporučení Rady o komplexním přístupu k výuce a studiu jazyků

 

SOC/589

Příští strategie EU pro mládež (sdělení)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Zapojovat, propojovat a posilovat mladé lidi: nová strategie EU pro mládež

 

SOC/598

Rozpočet Unie a právní stát

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně rozpočtu Unie v případě všeobecných nedostatků týkajících se právního státu v členských státech

 

SOC/599

Nový fond pro spravedlnost, práva a hodnoty

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Práva a hodnoty

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí program Spravedlnost

 

SOC/601

Fond pro vnitřní bezpečnost

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost

 

 

 

Newsletter říjen 2018

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/ nebo https://toad.eesc.europa.eu/