• Zveřejněno: 23.07.2019
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 537. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 19. – 20. září 2018

  • schválil 45 stanovisek;
  • vedl diskusi o novém víceletém finančním rámci,
    které se zúčastnil evropský komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger;
  • vedl diskusi o o balíčku opatření v oblasti mobility III a o Nástroji pro propojení Evropy, které se zúčastnila evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulc;
  • a vedl diskusi o evropské občanské iniciativě „Minority SafePack“.

 

SOC/581

Přístup k sociální ochraně

návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně

 

SOC/582

Kodex Unie o vízech

sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Přizpůsobení společné vízové politiky novým výzvám

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

 

NAT/732

Transparentnost vědeckých hodnocení a správa EFSA

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směrnice 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí], nařízení (ES) č. 1829/2003 [o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech], nařízení (ES) č. 1831/2003 [o doplňkových látkách], nařízení (ES) č. 2065/2003 [o kouřových aromatech], nařízení (ES) č. 1935/2004 [o materiálech určených pro styk s potravinami], nařízení (ES) č. 1331/2008 [o jednotném povolovacím řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a potravinářská aromata], nařízení (ES) č. 1107/2009 [o přípravcích na ochranu rostlin] a nařízení (EU) 2015/2283 [o nových potravinách]

 

NAT/734

Zlepšení potravinového řetězce

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci

 

NAT/740

Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách (změna)

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139, kterým se zavádí víceletý plán pro Baltské moře, a o zrušení nařízení (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

 

NAT/745

Víceletý plán obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení (ES) č. 1967/2006 a (EU) 2017/2107

 

INT/845

Umělá inteligence: předvídání jejího vlivu na práci s cílem zajistit spravedlivý přechod (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/846

Důvěra, respektování soukromí a bezpečnost spotřebitelů a podniků na internetu věcí (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/848

Dopad subsidiarity a gold-platingu na hospodářství a zaměstnanost (průzkumné stanovisko na žádost rakouského předsednictví)

 

INT/851

Umělá inteligence a robotika

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Umělá inteligence pro Evropu

 

INT/852

Digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o usnadnění digitální transformace v oblasti zdravotnictví a péče na jednotném digitálním trhu; posílení postavení občanů a budování zdravější společnosti

 

INT/855

Obnovená evropská agenda pro výzkum a inovace

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Obnovená evropská agenda pro výzkum a inovace – příležitost Evropy utvářet svoji budoucnost – Příspěvek Evropské komise k neformálnímu setkání vedoucích představitelů EU k tématu inovací v Sofii dne 16. května 2018

 

INT/856

Malé kótované společnosti

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU) 2017/1129, pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků

 

INT/857

Pojištění občanskoprávní odpovědnosti – motorová vozidla

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/103/ES ze dne 16. září 2009 o pojištění občanskoprávní odpovědnosti z provozu motorových vozidel a kontrole povinnosti uzavřít pro případ takové odpovědnosti pojištění

 

INT/863

Bezpečnost vozidel – ochrana nechráněných účastníků silničního provozu

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a nechráněných účastníků silničního provozu, kterým se mění nařízení (EU) 2018/... a zrušují nařízení (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009

 

INT/864

Schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se doplňují právní předpisy EU o schvalování typu s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

 

INT/866

Schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 167/2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly

 

TEN/662

Spravedlnost a transparentnost pro uživatele internetových zprostředkovatelských služeb a internetových vyhledávačů

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb

 

ECO/464

Nařízení o evropské územní spolupráci 2021–2027

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zvláštních ustanoveních týkajících se cíle Evropská územní spolupráce (Interreg) podporovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj a nástrojů financování vnější činnosti

 

ECO/465

Nařízení o přeshraničním mechanismu na období 2021–2027

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o mechanismu řešení právních a správních překážek v přeshraničním kontextu

 

ECO/478

Program Pericles IV

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se na období let 2021 až 2027 zřizuje program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání („program Pericles IV“)

 

NAT/738

Příspěvek evropských venkovských oblastí k Evropskému roku kulturního dědictví 2018 zajišťující udržitelnost a soudržnost městských a venkovských oblastí (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/739

Biohospodářství – příspěvek k dosažení cílů EU v oblasti klimatu a energetiky a cílů OSN týkajících se udržitelného rozvoje (průzkumné stanovisko na žádost rakouského předsednictví)

 

NAT/737

Vhodnější ukazatele k hodnocení cílů udržitelného rozvoje – příspěvek občanské společnosti (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

ECO/460

Víceletý finanční rámec na období po roce 2020

návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EHS, Euratom) č. 1553/89 o konečné jednotné úpravě vybírání vlastních zdrojů vycházejících z daně z přidané hodnoty

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Moderní rozpočet pro Unii, která chrání, posiluje a brání Víceletý finanční rámec na období 2021–2027

návrh nařízení Rady, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2021–2027

návrh nařízení Rady o metodách a postupu pro poskytování vlastních zdrojů ze společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, ze systému Evropské unie pro obchodování s emisemi a z plastových obalových odpadů, které nejsou recyklovány, a o opatřeních ke krytí hotovostních nároků

návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unie

návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unie

 

ECO/456

Udržitelné financování (sdělení)

 

SOC/591

Ochrana zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci

 

TEN/672

Nástroj pro propojení Evropy

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014

 

TEN/664

Iniciativa zabývající se výzvami pro online platformy, pokud jde o šíření dezinformací

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Boj proti dezinformacím na internetu: evropský přístup

 

SOC/604

Vízový informační systém (VIS)

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV

 

INT/853

Nová politika pro spotřebitele

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES

návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993, směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele

 

INT/865

Dodatková ochranná osvědčení pro léčivé přípravky

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 469/2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky

 

SOC/580

Evropský orgán pro pracovní záležitosti

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti

 

SOC/587

Propast v digitálních dovednostech žen a mužů (průzkumné stanovisko na žádost Evropského parlamentu)

 

SOC/592

Posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním návrh doporučení Rady o posílení spolupráce v boji proti nemocem, jimž lze předcházet očkováním

 

 

Newsletter září 2018

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/ nebo https://toad.eesc.europa.eu/