• Zveřejněno: 22.07.2019
 • Autor: Bohumil Čáp

Na plenárním zasedání ve dnech 11. a 12. července 2018 byla přijata následující stanoviska:

 

1.             HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ UNIE, HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOST

 

 

Zpravodaj:     Juan MENDOZA CASTRO (Zaměstnanci – ES)

 

Odkazy:              COM(2018) 134 final – 2018/0060 (COD)

                            COM(2018) 135 final – 2018/0063 (COD)

                            EESC-2018-01109-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

EHSV:

 

 • vítá balíček Komise, který je ústředním prvkem úsilí EU o řešení přetrvávajících problémů týkajících se úvěrů v selhání a má zásadní význam pro dosažení pokroku na cestě k bankovní unii;

 

 • upozorňuje na sociální důsledky finanční krize, co se týče vyloučení, sociální spravedlnosti a překážek pro dokončení vnitřního trhu;

 

 • vyzývá rovněž k odpovědnému poskytování úvěrů ze strany úvěrových institucí;

 

 • souhlasí s uplatňováním povinných obezřetnostních jištění coby preventivním opatřením, aby byly zajištěny dostatečné rezervy k pokrytí úvěrových ztrát v případě budoucích úvěrů v selhání;

 

 • zdůrazňuje však, že univerzální přístup nebere v úvahu přetrvávající rozdíly ve vnitrostátním občanském právu a délku řízení u občanskoprávních soudů;

 

 • vyzdvihuje skutečnost, že harmonogram pro zajištění rezerv pro nové úvěry v selhání může donutit banky, aby je rychle prodaly;

 

 • žádá Komisi, aby zvážila specifickou situaci menších a specializovaných podniků s méně složitou strukturou aktiv;

 

 • požaduje analýzu konkrétních dopadů, která se zaměří na odhad potenciálních dopadů navrhovaného nařízení na banky, poskytování úvěrů domácnostem, malé a střední podniky a růst HDP;

 

 • domnívá se, že by mezinárodní standard účetního výkaznictví č. 9 měl být povinný pro všechny banky EU, aby se zmírnily rozdíly v tvorbě rezerv, které pramení z různých účetních rámců;

 

 • uznává, že Komise přináší odpověď na mnoho problémů roztříštěných sekundárních trhů s úvěry v selhání v EU;

 

 • je však toho názoru, že regulační orgány nesmí podporovat prodej úvěrů v selhání;

 

 • zdůrazňuje, že pokud jde o důsledky převodů úvěrů, je důležité vzít v potaz ochranu spotřebitelů a pracovníků;

 

 • vítá, že je zaručeno právo na spravedlivý proces u vnitrostátního soudu, pokud je ho potřeba a pokud bude uplatňování tohoto postupu, navrženého ve směrnici, omezeno;

 

 • poukazuje na to, že mimosoudní řízení sice může být výhodné pro věřitele, řešení problému úvěrů v selhání však spočívá především v posílení soudních postupů v rámci EU.

 

Kontaktní osoba:        Krisztina Perlaky-Tóth

                        (tel.: 00 32 2 546 97 40 – e-mail: Krisztina.PerlakyToth@eesc.europa.eu)

 

 

Zpravodaj:     Petr ZAHRADNÍK (Zaměstnavatelé – CZ)

 

Odkazy:              COM(2018) 89 final

                            COM(2018) 92 final – 2018/0041 (COD)

                            COM(2018) 96 final – 2018/0044 (COD)

                            COM(2018) 110 final – 2018/0045 (COD)

                            EESC-2018-01533-00-00-AC-TRA

           

Hlavní body:

 

EHSV:

 

 • podporuje systematickou snahu o spuštění všech základních prvků akčního plánu unie kapitálových trhů do roku 2019 a očekává předpokládané přínosy v podobě rozšíření investičních příležitostí a efektivnějšího procesu finančního zprostředkování;

 

 • považuje za důležité, aby byl nalezen vyvážený vztah mezi požadavky na ochranu investora, které představují v této záležitosti hlavní princip, a zajištěním dostatečného prostoru pro invenci tvůrců a distributorů investičních produktů;

 

 • domnívá se, že zásadními regulatorními překážkami přeshraniční distribuce investičních fondů jsou v současnosti marketingové požadavky, regulační poplatky, oznamovací postupy a administrativní požadavky na národní úrovni. Je si však vědom existence dalších překážek, například harmonizace daňových pravidel;

 

 • je toho názoru, že hlavní důvody existujících překážek přeshraniční distribuce investičních fondů nevycházejí primárně z podoby nynějších nařízení, ale především z absence instrukcí ze strany Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA), v důsledku čehož mají jednotlivé národní jurisdikce rozdílná pravidla;

 

 • domnívá se, že k dosažení účinku úspor z rozsahu je třeba omezit projevy „národní kreativity“ při vytváření poplatkových struktur a vydat se cestou jasně definovaných a jednoznačně interpretovatelných národních vyhlášek, jejichž obsah bude v rámci EU konzistentní;

 

 • vítá a podporuje úmysl posílit transparentnost v oblasti regulačních poplatků;

 

 • vítá vytvoření databáze ESMA, nicméně podotýká, že by v této souvislosti nemělo docházet k uvalování dalších oznamovacích požadavků na správce aktiv;

 

 • přiklání se k názoru, aby rozhodnutí o zrušení navrhovaných pravidel pro ukončení nabízení a marketingu investičních fondů bylo nepovinné a záleželo na rozhodnutí správce aktiv;

 

 • doporučuje stanovit podrobnější pravidla, aby bylo zaručeno ověření kvalifikace a způsobilosti osob zajišťujících investiční služby.

 

Kontaktní osoba:        Georgios Meleas

                        (tel.: 00 32 2 546 97 95 – e-mail: georgios.meleas@eesc.europa.eu)

 

 

Zpravodaj:     Daniel MAREELS (Zaměstnavatelé – BE)

 

Odkazy:              COM(2018) 93 final – 2018/0042 (COD)

                            COM(2018) 94 final – 2018/0043 (COD)

                            EESC-2018-01058-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

EHSV:

 

 • vítá návrhy týkající se krytých dluhopisů a vyzývá, aby se s nimi rychle pokročilo s cílem dosáhnout dobrého výsledku, zejména proto, že tyto návrhy přispívají k dosažení cílů vytvoření unie kapitálových trhů a dokončení hospodářské a měnové unie. Kromě toho podporují kryté dluhopisy přeshraniční finanční operace, a tedy také větší sdílení rizik soukromým sektorem;

 

 • vyzývá k tomu, využít příležitosti, aby kryté dluhopisy nalezly obecný přístup a aby pro ně byly vytvořeny trhy v celé Unii;

 

 • vybízí k posílení stávajícího vedoucího postavení EU na globálních trzích s krytými dluhopisy;

 

 • vítá jak zvolený přístup minimální harmonizace založené na vnitrostátních režimech, tak obsah návrhů, jejichž pevné základy položil Evropský parlament, orgány dohledu a další zúčastněné strany;

 

 • vyzdvihuje význam toho, aby prostředky vytvořené krytými dluhopisy byly poté využívány k poskytování dodatečného financování pro vládní instituce podniky a domácnosti;

 

 • vítá, že je v návrhu věnována pozornost tomu, aby se kryté dluhopisy dostaly také do dosahu menších bank;

 

 • bez ohledu na to žádá, aby se dále zkoumalo, jak lze tuto možnost maximálně otevřít;

 

 • navrhuje, aby se dále zvážilo, která opatření jsou nutná a žádoucí, aby se o tuto oblast zajímal i jednotlivý střadatel a spotřebitel;

 

 • doporučuje, aby bylo používání evropské značky pro kryté dluhopisy povinné;

 

 • navrhuje, aby období hodnocení těchto návrhů bylo prodlouženo z tří na pět let.

 

Kontaktní osoba:        Krisztina Perlaky-Tóth

                        (tel.: 00 32 2 546 97 40 – e-mail: Krisztina.PerlakyToth@eesc.europa.eu)

 

 

Zpravodaj:          Petru Sorin DANDEA (Zaměstnanci – RO)

 

Odkazy:              COM(2018) 109 final

                            EESC-2018-01056-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

EHSV:

 

 • podporuje akční plán Komise pro finanční technologie a domnívá se, že rozvoj finančních technologií („FinTech“) může evropským podnikům a jejich zákazníkům přinést řadu výhod;

 

 • domnívá se, že opatření obsažená v akčním plánu, jež se týkají zvyšování kybernetické bezpečnosti a odolnosti finančního odvětví, jsou důležitá, ale musí být doplněna předpisy, které zajistí jednotnost ve vývoji FinTech v EU;

 

 • domnívá se, že pro úroveň regulace týkající se subjektů FinTech musí platit stejné předpisy jako pro finanční odvětví, zejména pokud jde o odolnost, kybernetickou bezpečnost a dohled;

 

 • doporučuje, aby Komise bedlivě sledovala kryptoaktiva a jejich vysoký stupeň volatility, a to ve spolupráci s evropskými orgány dohledu. V takovém případě musejí být na úrovni EU přijata veškerá nezbytná opatření, aby nemohla být nijak a nikdy ohrožena bezpečnost a stabilita finančního a ekonomického systému;

 

 • doporučuje, aby členské státy navrhly a uplatňovaly programy aktivních opatření na trhu práce, které umožní zaměstnancům postiženým zaváděním inovačních technologií ve finančním sektoru co nejdříve získat nové pracovní místo.

 

Kontaktní osoba: Gerald Klec

                            (tel.: 00 32 2 546 99 09 – e-mail: Gerald.Klec@eesc.europa.eu)

 

 

Zpravodaj:          Daniel MAREELS (Zaměstnavatelé – BE)

 

Odkazy:              COM(2018) 99 final – 2018/0047 (COD)

                            COM(2018) 113 final – 2018/0048 (COD)

                            EESC-2018-01108-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

EHSV:

 

 • obzvlášť vítá tyto návrhy na vytvoření podpůrného rámce pro operace skupinového financování prostřednictvím 29. režimu. Výbor také naléhá na to, aby se na této záležitosti v zájmu dosažení dobrého výsledku začalo rychle pracovat, a to zejména nyní, kdy je součástí širšího rámce, na kterém Výboru velmi záleží;

 

 • je rovněž potěšující zjistit, že se věnuje pozornost financování malých, mladých a inovativních podniků. Jako součást jejich eskalátoru financování je pro ně skupinové financování důležité zejména v okamžiku, kdy přecházejí z fáze zahájení činnosti do fáze rozšiřování a nemají vždy k dispozici tradiční financování. Současně se vytvoří více investičních příležitostí pro investory, které budou také lepší;

 

 • vítá skutečnost, že se používají inovativní a moderními technologiemi podporované produkty a řešení, aby tento návrh orientovaný na budoucnost také navazoval na realizaci digitálně jednotného trhu. Současně je přidána také přeshraniční dimenze, která přispívá k efektivní integraci a prohloubení kapitálových trhů. V popředí zájmu musí stát realizace jednoho jediného harmonizovaného trhu v EU se stejnými pravidly jak pro podnikatele, tak pro investory;

 

 • vítá pozornost věnovanou rizikovým aspektům, které jsou spojené s operacemi a trhy skupinového financování, ale současně se domnívá, že – minimálně zpočátku – je třeba věnovat těmto rizikovým aspektům ještě více pozornosti, aby je bylo možné ještě lépe zmapovat nebo je omezit tam, kde je to možné;

 

 • domnívá se, že odhad rizika konkrétních projektů na platformách skupinového financování je v nadměrné míře přenechán trhům a investorům. Výbor považuje za nutné přijmout vhodná opatření, aby bylo možné lépe zmapovat všechna rizika, finanční i nefinanční povahy, nebo je omezit. V konečném důsledku jde o to, aby byli investoři lépe chráněni;

 

 • domnívá se, že úkol Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) se zdá být jasný, což však už nelze úplně říct v případě, kdy se jedná o úlohu vnitrostátních orgánů dohledu. Výbor je toho názoru, že je zde třeba dalšího vyjasnění. EHSV si rovněž klade otázku, zda není třeba podstatnou rolí pověřit vnitrostátní orgány dohledu vzhledem k tomu, že mají blíž k vnitrostátním trhům a lépe znají místní situaci.

 

Kontaktní osoba:        Georgios Meleas

                        (tel.: 00 32 2 546 97 40 – e-mail: Georgios.Meleas@eesc.europa.eu)

 

 

Zpravodajové:    Krister ANDERSSON (Zaměstnavatelé – SE)

                            Petru Sorin DANDEA (Zaměstnanci – RO)

 

Odkazy:              COM(2018) 147 final – 2018/0072 (CNS)

                            COM(2018) 148 final – 2018/0073 (CNS)

                            EESC-2018-01556-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

EHSV:

 

 • vítá, že Komise vyvíjí iniciativy týkající se digitální daně, a dává tak další podnět k mezinárodním diskusím, neboť dává jasný příklad toho, jakým způsobem by bylo možné změnit stávající daňové zásady;

 

 • je pevně přesvědčen, že v konečném důsledku bude třeba za účelem lepšího využití výhod globalizace najít celosvětové řešení, a to za pomoci správy a pravidel na globální úrovni, a proto vítá úzkou spolupráci mezi Komisí, členskými státy a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), jejímž cílem je podpora při hledání mezinárodního řešení;

 

 • je přesvědčen, že je velmi důležité vypracovat nové zásady pro přisuzování zisku společností jednotlivým zemím EU a pro jeho zdanění, a to v rámci dialogu s obchodními partnery;

 

 • zdůrazňuje, že posouzení dopadů by mělo být doplněno o analýzu toho, jaký dopad bude mít dočasné opatření na investice, začínající podniky, pracovní místa a růst. Posouzení dopadů musí rovněž ukázat, jak návrh ovlivní malé a střední podniky;

 

 • podtrhuje, že dočasné opatření, které Komise navrhuje ke zdanění určitých digitálních služeb, zdaňuje místo zisku společností jejich obrat, a domnívá se, že tento přístup se liší od celosvětového systému daní z příjmu právnických osob, který je založen na zdanění zisků, ale uznává, že digitální společnosti bez jakékoli fyzické přítomnosti nebudou v zemích prodeje podléhat zdanění příjmů právnických osob;

 

 • obává se, že tento přesun zdanění bude výhodný pro větší ekonomiky s velkým množstvím spotřebitelů na úkor menších vývozních ekonomik, a zdůrazňuje, že každé řešení, ať už krátkodobé či dlouhodobé, týkající se zdanění digitálních obchodních modelů musí vést ke spravedlivým a rovným hospodářským výsledkům pro všechny ekonomiky v EU;

 

 • konstatuje, že neexistuje žádné ustanovení o skončení platnosti ani jiný mechanismus, který by zajistil, že dočasné daňové opatření bude odvoláno, jakmile bude nalezeno dlouhodobější řešení, a důrazně vybízí Radu, aby taková pravidla vytvořila, jestliže má být takovéto předběžné opatření zavedeno;

 

 • zdůrazňuje, že návrh na zavedení daně z obratu podnítil intenzivní mezinárodní diskusi, což bylo jedním z účelů této iniciativy. Evropa nyní musí během probíhajících diskusí v rámci OECD dospět ke společnému postoji.

 

Kontaktní osoba:        Jüri Soosaar  

                        (tel.: 00 32 2 546 97 40 – e-mail: Juri.Soosaar@eesc.europa.eu)

 

 

Odkazy:              COM(2018) 261 final – 2018/0124 (CNS)

                            EESC-2018-02930-00-00-AC-TRA

 

Výbor s obsahem návrhu Komise souhlasí a domnívá se, že nevyžaduje žádné připomínky z jeho strany, a proto se rozhodl zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.

 

Kontaktní osoba:        Jüri Soosaar  

                        (tel.: 00 32 2 546 97 40 – e-mail: Juri.Soosaar@eesc.europa.eu)

 

 

Odkazy:              COM(2018) 298 final – 2018/0150 (CNS)

                            EESC-2018-03522-00-00-AC-TRA

 

Výbor s obsahem návrhu Komise souhlasí a domnívá se, že nevyžaduje žádné připomínky z jeho strany, a proto se rozhodl zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.

 

Kontaktní osoba:        Jüri Soosaar  

                        (tel.: 00 32 2 546 97 40 – e-mail: Juri.Soosaar@eesc.europa.eu)

 

2.             JEDNOTNÝ TRH, VÝROBA A SPOTŘEBA

 

 

Zpravodaj:     Daniel MAREELS (Zaměstnavatelé – BE)

 

Odkazy:              COM(2018) 163 final – 2018/0076 (COD)

                            EESC-2018-01993-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

EHSV:

 

 • vítá předložený návrh, díky němuž se sníží poplatky za přeshraniční platby v eurech v členských státech mimo eurozónu;

 

 • požaduje rychlé provedení tohoto návrhu;

 

 • považuje toto prohloubení jednotného trhu a pozitivní ekonomické důsledky, které to s sebou přinese, za důležité;

 

 • vítá skutečnost, že tím bude dosaženo původního záměru jednotné oblasti pro platby v eurech (SEPA), aby všechny platby v eurech v EU byly považovány za platby domácí;

 

 • žádá, aby se věnovalo více pozornosti aspektu poplatků, jimž budou příslušné banky v důsledku tohoto návrhu čelit;

 

 • domnívá se, že nové, dodatečné povinnosti týkající se transparentnosti jsou na místě, protože spotřebitelům umožní zvolit si u těchto operací správnou variantu za přiměřenou cenu;

 

 • poukazuje na to, že to skýtá bezpochyby velkou příležitost k efektivní a jasné komunikaci se všemi občany Unie, aby se ukázalo, že EU přináší všem pozitivní změny a řeší každodenní problémy.

 

Kontaktní osoba:        Claudia Drewes-Wran

                        (tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: claudia.drewes-wran@eesc.europa.eu)

 

 

Zpravodaj:     Gerardo LARGHI (Zaměstnanci – IT)

 

Odkazy:              COM(2018) 137 final – 2018/0065 (COD)

                            EESC-2018-02263-00-00-AC

 

Hlavní body:

 

EHSV:

 

 • vítá návrh, jelikož zvažuje potřeby vývoje technologií s nízkým dopadem na životní prostředí (úroveň Euro 5 u schvalování typu) a reálné schopnosti některých podniků zavést je ve stanovených lhůtách (technologická proveditelnost);

 

 • domnívá se, že předpis bude mít pozitivní dopad na náklady podniků a tím i na náklady spotřebitelů;

 

 • souhlasí s prodloužením pravomoci Komise přijímat akty v přenesené pravomoci o dalších pět let;
 • domnívá se, že je tato podmínka rozhodující pro to, aby mohl být platný předpis včas uzpůsobován neustálému technologickému vývoji a vývoji trhu v daném odvětví;

 

 • doporučuje Komisi, aby co nejdříve zahájila dodatečnou studii energetické spotřeby vozidel kategorií L1e-A a L1e-B, aby se podnikům daného odvětví dostalo jistého regulačního rámce;

 

 • souhlasí s návrhem Komise odložit zavedení emisních limitů úrovně Euro 5 u lehkých čtyřkolek (miniauto – L6e-B), tříkolových mopedů (L2eU), motocyklů trial (L3e-AxT) a enduro (L3e-AxE);

 

 • doporučuje prodloužit tuto výjimku do roku 2024, jak se původně předpokládalo v posouzení dopadu.

 

Kontaktní osoba:        Claudia Drewes-Wran

                        (tel.: 00 32 2 546 80 67 – e-mail: claudia.drewes-wran@eesc.europa.eu)

 

 

Zpravodaj:          David SEARS (Zaměstnavatelé – UK)

 

Odkazy:              COM(2018) 209 final – 2018/0103 (COD)

                            EESC-2018-02235-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

EHSV navrhované nařízení vítá, avšak:

 

 • vidí řadu oblastí, v nichž by se mělo zvážit vyjasnění působnosti a uplatňování nařízení;

 

 • zpochybňuje účinnost zahrnutí takových velmi nesourodých látek do jednoho regulačního režimu. Vypracování právního předpisu je tak velmi obtížné a ještě obtížnější bude předpis uplatňovat;

 

 • doporučuje jiný, látkově specifický přístup.

 

Kontaktní osoba:        Jean-Pierre Faure

                        (tel.: 00 32 2 546 96 15 – e-mail: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)

 

 

Hlavní zpravodaj:     Antonello PEZZINI (Zaměstnavatelé – IT)

 

Odkazy:              COM(2018) 259 final – 2018/0123 (COD)

                            EESC-2018-02825-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

EHSV:

 

 • podporuje navrhovaný právní rámec, což znamená: změny technických předpisů a pravidel celního kodexu Unie (CKU); nápravu technických chyb a opomenutí tak, aby došlo ke sladění kodexu s Komplexní hospodářskou a obchodní dohodou Kanada-EU (CETA); začlenění enkláv obce Campione a teritoriálních vod Luganského jezera do celního území Unie, jak to požaduje zúčastněný členský stát;

 

 • co se týče začlenění „územních enkláv“, doporučuje věnovat zvláštní pozornost tomu, aby byly zároveň provedeny nezbytné změny směrnice 2008/118/ES (směrnice o spotřební dani) a směrnice 2006/112/ES (směrnice o DPH);

 

 • žádá také, aby mu Komise v roce 2021 předala stanovenou zprávu o hodnocení právního rámce CKU v polovině období, aby mohl zhodnotit, zda odpovídá změnám provedeným na základě tohoto nařízení a zda jsou účinné společné digitální systémy, které by měly být k tomuto datu aktivovány.

 

Kontaktní osoba:        Jana Valant

                        (tel.: 00 32 2 546 89 24 – e-mail: Jana.Valant@eesc.europa.eu)

 


 

3.             DOPRAVA, ENERGETIKA, INFRASTRUKTURA A INFORMAČNÍ SPOLEČNOST

 

 

Zpravodaj:          Lutz RIBBE (Různorodá Evropa – DE)

Odkaz:                stanovisko z vlastní iniciativy

                            EESC-2018-00984-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

 • Hlavní myšlenkou tohoto stanoviska je to, že transformace energetiky a přechod na bezuhlíkové, decentralizované a digitalizované zásobování energií přináší obrovské příležitosti, a to především pro strukturálně nerozvinuté a venkovské regiony Evropy. Rozvoj energie z obnovitelných zdrojů může mít značné příznivé dopady na zaměstnanost a lze ho utvářet tak, aby bylo dosaženo zcela nových impulsů pro regionální hospodářství. Existuje tedy potenciál pro vzájemné posilování pozitivních dopadů evropské energetické politiky a politiky soudržnosti. Evropský hospodářský a sociální výbor vyjadřuje politování nad tím, že Komise ani členské státy tento potenciál dosud dostatečně nerozpoznaly, natož aby jej začaly využívat.

 

 • EHSV doporučuje, aby v rámci „regionálních energetických plánů oběhového hospodářství“ byly vypracovány analýzy, které umožní posoudit potenciál energie z obnovitelných zdrojů v jednotlivých regionech s ohledem na specifické podmínky jejich hospodářství. Regionální energetické plány oběhového hospodářství by mohly být základem pro strukturovaný a diferencovaný dialog s místními občany, který je důležitý a) pro udržení či získání jejich vstřícného postoje k energii z obnovitelných zdrojů a b) pro posílení regionálních hospodářských center.

 

Kontaktní osoba:        Kristian Krieger

                        (tel.: 00 32 2 546 8921 – e-mail: Kristian.Krieger@eesc.europa.eu)

 

 

Zpravodajka:      Tellervo KYLÄ-HARAKKA-RUONALA (Zaměstnavatelé – FI)

Odkaz:                stanovisko z vlastní iniciativy

                            EESC-2018-00982-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

 • Doprava je klíčovým prvkem, který umožňuje plnění několika cílů udržitelného rozvoje. Výrazně přispívá k cílům udržitelného rozvoje v oblasti hospodářského rozvoje, průmyslu a malých a středních podniků a také obchodu a investic. Proto také pomáhá plnit cíle udržitelného rozvoje, které se zaměřují na podporu zaměstnanosti a životních podmínek a zmírňování nerovností a vyloučení. Doprava však přináší v oblasti cílů udržitelného rozvoje také řadu výzev, jako je potřeba snížit dopady na klima a životní prostředí, zlepšit dopravní systémy a bezpečnost silničního provozu a řešit obavy týkající se pracovních míst a důstojné práce.

 

 • EHSV vyzývá Komisi, aby vypracovala nový, integrovaný politický rámec pro příští generaci dopravní politiky. Kromě toho vyzývá Komisi, aby posoudila ukazatele cílů udržitelného rozvoje z hlediska dopravy a podpořila rozvoj ukazatelů, které budou relevantní, budou poskytovat realistický a informativní obraz vývoje a budou v souladu s integrovaným přístupem.

 

 • Tvorba politik v EU musí zajišťovat příznivé podmínky, aby mohla doprava plnit potřeby občanů a podniků v oblasti mobility. To v souladu s cíli udržitelného rozvoje vyžaduje značné investice do odpovídající infrastruktury, inovací a řádně fungujících dopravních systémů včetně veřejné dopravy. Digitalizace a robotizace navíc vyžadují řádné řízení příležitostí a výzev. Doprava je záležitostí celé společnosti, a proto je zásadní zapojit do přípravy a provádění dopravní politiky občanskou společnost.

 

Kontaktní osoba:        Erika Paulínová

                        (tel.: 00 32 2 546 8457 – e-mail: Erika.Paulinova@eesc.europa.eu)

 

 

Zpravodaj:          Philippe DE BUCK (Zaměstnavatelé – BE)

Odkazy:              COM(2018) 231 final – 2018/0110 (COD)

                            EESC-2018-02477-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

 • Doména nejvyšší úrovně .eu je doménové jméno Evropské unie a jejích občanů. Přísluší EU a spravuje ji Evropská komise. EHSV podporuje cíle uvedené v Komisí navrhovaném nařízení o provádění a fungování jména domény nejvyšší úrovně .eu a o zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Na straně jedné je účelem návrhu vyřešit zastaralá ustanovení a na straně druhé získat možnost rychleji reagovat na nadcházející vývoj.

 

 • Výbor schvaluje rozšíření podmínek způsobilosti fyzických osob pro získání doménového jména .eu. Místo pobytu v členském státě Evropské unie již není základním předpokladem. Možnost každého státního příslušníka členského státu získat bez ohledu na místo pobytu doménové jméno .eu nejen posílí profil EU, ale také jasně prokáže spřízněnost s EU. EHSV podporuje vytvoření rady se zapojením více zúčastněných stran a přeje si v ní být zastoupen.

 

 • EHSV bere na vědomí, že rejstřík je ustanoven v otevřeném zadávacím řízení, chce však zdůraznit, že vše musí probíhat tak, aby nedošlo k žádnému přerušení provozu domény .eu. Výbor požaduje, aby byl celý proces naprosto transparentní. Veškerá kritéria pro výběr by měla být jasně stanovena v dostatečném předstihu, zejména to, zda rejstřík může, či nemůže být obchodní společností. EHSV chce zdůraznit, že vzhledem k významu internetového identifikátoru pro občany, společnosti a organizace EU by mělo být doménové jméno .eu považováno za službu obecného zájmu. Proto musí být rejstřík neziskovou organizací, která se zabývá pouze provozním řízením doménového jména, a jakýkoli zisk by měl být převeden do rozpočtu EU.

 

Kontaktní osoba:        Maja Radman

                        (tel.: 00 32 2 546 9051 – e-mail: Maja.Radman@eesc.europa.eu)

 


 

4.             ZEMĚDĚLSTVÍ, ROZVOJ VENKOVA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

 

 

Zpravodaj:          Brian Curtis (Zaměstnanci – UK)

 

Odkazy:              COM(2018) 144 final – 2018/0070 (COD)

                            EESC-2018-01688-00-00-AC-TRA

Hlavní body:

 

 • Evropský hospodářský a sociální výbor vítá návrh Komise, jehož cílem je přepracovat znění nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (POP), aby bylo zajištěno jednotné a účinné provádění závazků EU vyplývajících ze Stockholmské úmluvy.

 

 • Výbor poukazuje na to, že používání většiny perzistentních organických znečišťujících látek a jejich uvádění na trh bylo v EU již ukončeno. Avšak vzhledem k mimořádně nebezpečnému vlivu těchto látek na člověka a životní prostředí je nezbytné zakázat jejich výrobu a omezit pro ně výjimky tak, aby platily pouze v případě zvláštního použití. Z tohoto důvodu EHSV vybízí Komisi, aby v souladu s přístupem předběžné opatrnosti a s Deklarací z Rio de Janeira o životním prostředí a rozvoji stanovila přísnější kontrolní opatření.

 

 • EHSV schvaluje návrh přenést úkoly z Komise na agenturu ECHA s cílem vytvořit vhodnější podmínky pro poskytování správní, vědecké a technické podpory pro provádění. Výbor však upozorňuje, že je nutné stanovit spolehlivou pracovní metodu s účastí Komise, agentury ECHA, členských států a zúčastněných stran.

 

 • EHSV doporučuje používat akty v přenesené pravomoci v náležitých a omezených případech, aby byl zachován otevřený dialog se všemi zúčastněnými stranami, přičemž zvláštní důraz je třeba klást na povědomí veřejnosti a transparentnost.

 

 • EHSV vybízí EU, aby se postavila do čela celosvětového boje proti perzistentním organickým znečišťujícím látkám. EU by se při své činnosti v této oblasti měla zaměřit na harmonizaci strategií a právních předpisů jednotlivých států ohledně sledování a kontroly těchto látek. Výbor se obzvláště domnívá, že by EU měla podporovat udržitelnost a dodržování ustanovení o POP v bilaterálních i multilaterálních obchodních dohodách.

 

 • Výbor podporuje návrh na uspořádání rozsáhlé osvětové kampaně o perzistentních organických znečišťujících látkách na úrovni EU v rámci udržitelného rozvoje. EHSV se domnívá, že užitečným nástrojem pro podniky a spotřebitele by mohla být otevřená databáze POP.

 

 • EHSV podotýká, že by pro všechny evropské pracovníky, jejichž práce s těmito látkami přímo nebo nepřímo souvisí, měly být povinné a dostupné školicí kurzy o POP. Zejména doporučuje, aby iniciativy v oblasti vzdělávání a školení byly harmonizovány a považovány za součást téže strategie v souladu s přístupem založeným na celoživotním učení.

 

Kontaktní osoba:        Conrad Ganslandt

                        (tel.: 00 32 2 546 82 75 – e-mail: Conrad.Ganslandt@eesc.europa.eu )

 

 

Zpravodaj:          Cillian Lohan (Různorodá Evropa – IE)

Spoluzpravodajka:    Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala (Zaměstnavatelé – FI)

 

Odkazy:              COM(2018) 29 final

                            EESC-2018-00464-00-00-AC-TRA

Hlavní body:

 

·      EHSV vítá sdělení o sledování implementace oběhového hospodářství (COM(2018) 29 final) a považuje ho za důležitý krok navazující na akční plán pro oběhové hospodářství, jak doporučil ve stanovisku Balíček opatření týkajících se oběhového hospodářství[1]. Toto sdělení je dobrým výchozím bodem, chybí v něm však některé důležité a nezbytné ukazatele:

 

 • ekodesign
 • vývoj (nových) podnikatelských modelů
 • ekonomika sdílení
 • sociální ukazatele
 • údaje o emisích

 

·      EHSV poukazuje na to, že ačkoli je poradní institucí orgánů EU, nebyl během procesu konzultace k vývoji těchto ukazatelů konzultován.

 

·      Oběhové hospodářství má vazbu na nízkouhlíkové hospodářství a na cíle udržitelného rozvoje, a monitorovací ukazatele by tuto skutečnost měly odrážet. Sledování musí přestat být přehnaně zaměřené na odpad.

 

·      Definice „odvětví oběhového hospodářství“ je úzká a měla by být dále rozvedena, jelikož ovlivňuje několik ukazatelů.

 

·      Nedostatek údajů v určité oblasti by neměl být důvodem pro vyloučení. Mělo by se výslovně určit, jaké údaje chybí, a k jejich získání by se měly vypracovat příslušné strategie. Pokud se budeme i nadále omezovat na tradiční staré údaje, nebudeme přesně měřit přechod na nový ekonomický model.

 

·      V politikách a předpisech jsou rozpory, které pro podniky představují překážky v přechodu k modelu oběhového hospodářství. Mapování těchto rozporuplností by mělo být součástí rámce pro monitorování.

 

·      Měl by existovat samostatný ukazatel pro sledování toho, jak se využívají veřejné prostředky. Investice, které byly realizovány specificky do iniciativ v oblasti oběhového hospodářství, by měly automaticky provázet příslušné údaje, které by mohly být použity pro vývoj tohoto ukazatele. Je rovněž důležité sledovat „utracené peníze“ a „investované peníze“.

 

·      Jako prostředek zaručení účasti aktivních zainteresovaných stran na tomto poli by se měla využívat Evropská platforma zainteresovaných stran pro oběhové hospodářství a měla by se sestavit a zavést komunikační strategie s konkrétními cíli, díky níž se toho dosáhne.

 

·      Mělo by se měřit zvyšování povědomí a vzdělávání spotřebitelů a uživatelů, aby se zaručilo lepší pochopení úlohy spotřebitelů v oběhovém hospodářství a v toku materiálů. Měla by se stimulovat a měřit infrastrukturní podpora, jež umožňuje spotřebitelům zlepšit jejich chování, pokud jde o účinné využívání zdrojů, a činnosti, které podporují přechod od „spotřebitele“ k „uživateli“.

 

Kontaktní osoba:        Laura Broomfield

                        (tel.: 00 32 2 546 82 58 – e-mail: Laura.Broomfield@eesc.europa.eu)

 

 

Zpravodaj:          Gabriel Sarró Iparraguirre (Různorodá Evropa – ES)

 

Odkazy:              COM(2018) 115 final – 2018/0050 (COD)

                            EESC-2018-01373-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

 • EHSV souhlasí s Komisí, že je vhodné přijmout víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři, který stanoví opatření, jež by měla změnit nadměrný odlov většiny populací žijících při dně, pro něž jsou k dispozici údaje. V této souvislosti je Výbor přesvědčen, že pro rybolov pomocí vlečných sítí je vhodné uplatňovat režim intenzity rybolovu na základě dnů rybolovu a jednotek pro správu, a je potěšen tím, že v případě neúčinnosti režimu intenzity rybolovu bude možné zavést systém celkových přípustných odlovů (TAC).

 

 • V této souvislosti a s ohledem na datum přijetí a vstupu v platnost tohoto návrhu (ne dříve než v polovině roku 2019) bude obtížné dosáhnout do roku 2020 maximálního udržitelného výnosu pro všechny populace. Výbor nicméně podporuje mezinárodní angažovanost EU ve věci dosažení maximálního udržitelného výnosu do roku 2020, který má v rámci víceletého plánu ústřední význam, zejména pokud jde o druhy, které jsou nejčastěji nadměrně loveny a u nichž nejvíce hrozí biologické vyčerpání stavu. Bylo by tedy vhodné, aby bylo možné dosáhnout maximálního udržitelného výnosu u všech populací ve lhůtě, která by byla realističtější a přiměřenější.

 

 • EHSV si je sice vědom regionálních specifik rybolovných činností, má však za to, že specifický charakter Středozemního moře vyžaduje, aby se v rybolovu začala provádět reforma, a doporučuje spolunormotvůrcům, aby podpořili vhodný systém řízení, který zaručí rovné podmínky pro jednotlivé evropské přímořské regiony a umožní středomořskému regionu, aby v plném rozsahu dosáhl cílů společné rybářské politiky.

 

 • Výbor si je vědom toho, že se v posledních letech výrazně snížil počet rybářských plavidel, vyjadřuje však politování nad tím, že se v rámci tohoto úsilí v odvětví rybolovu nepodařilo snížit skutečnou úmrtnost způsobenou rybolovem u nejdůležitějších populací, především z důvodu nadměrné strukturální kapacity některých částí loďstva (zejména plavidel lovících pomocí vlečných sítí) a větší účinnosti rybolovných činností díky modernizaci motorů, zařízení a technologií používaných při rybolovu.

 

 • EHSV uznává, že vzhledem k výrazně nadměrnému odlovu v tomto regionu je nezbytné zavést zvláštní časoprostorová opatření pro omezení rybolovu vlečnými sítěmi, které jsou hlavním zařízením používaným při rybolovných činnostech, na které se tento plán vztahuje, a to s cílem podstatně snížit jeho dopad (v případě nutnosti v souladu s vědeckými zprávami) na nežádoucí úlovky druhů žijících při dně, zejména nedospělých ryb, a na důležitá rybí stanoviště (oblasti tření a dorůstání ryb).

 

 • EHSV doporučuje spolunormotvůrcům, aby zrušili zákaz použití vlečných sítí do izobáty 100 m každý rok od 1. května do 31. července.

 

Kontaktní osoba:        Arturo Iniguez

                        (tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: Arturo.Iniguez@eesc.europa.eu)

 

 

Zpravodaj:          Gerardo Larghi (Zaměstnanci – IT)

 

Odkazy:              COM(2017) 753 final – 2017/0332 (COD)

                            EESC-2018-01285-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

 • Evropský hospodářský a sociální výbor vítá návrh Komise, jehož cílem je aktualizovat směrnici o pitné vodě, a do velké míry souhlasí s jeho strukturou, cíli a opatřeními. Výbor s uspokojením zdůrazňuje, že je to poprvé, kdy legislativní postup zahájený z iniciativy evropských občanů dospěje k závěru a přitom zohledňuje přání veřejnosti. Výbor rovněž upozorňuje na skutečnost, že více než 99 % pitné vody v EU odpovídá požadavkům směrnice 98/82/ES.

 

 • EHSV v souladu se svými předchozími stanovisky lituje, že návrh směrnice výslovně nestanoví uznání všeobecného práva na přístup k pitné vodě a k hygienickým službám, jak požaduje iniciativa Right2Water a stanoví cíle udržitelného rozvoje OSN.

 

 • EHSV se domnívá, že schůdnou možností by mohl být model Světové zdravotnické organizace (WHO) založený na minimálních množstvích vody na osobu a den. V této oblasti je třeba zaujmout holistický přístup, který zohlední předpisy v oblasti udržitelnosti a oběhového hospodářství a ekologický, ekonomický a sociální rozměr. EHSV podporuje zavedení opatření, podle nichž mají členské státy usnadnit přístup k pitné vodě pro zranitelné osoby nebo osoby žijící v zeměpisně izolovaných oblastech nebo znevýhodněných či okrajových venkovských oblastech. Konkrétní provádění těchto opatření by však mělo být v souladu se zásadou subsidiarity podmíněno dohodou s členskými státy.

 

 • EHSV vítá přijetí zásady předběžné opatrnosti a zásady „znečišťovatel platí“ a souhlasí s pořádáním informačních kampaní, jejichž cílem je širší a uvědomělejší používání vody z veřejných zdrojů, přičemž doporučuje používat při těchto kampaních veškeré dostupné nástroje, nikoli pouze ty internetové.

 

 • EHSV uznává, že součástí směrnice jsou významné novinky v oblasti monitorování a transparentnosti informací. Za účelem posílení povědomí uživatelů o významu spotřeby vody z kohoutku se však doporučuje, aby poskytované informace byly jasné a srozumitelné. EHSV zdůrazňuje významnou úlohu malých a středních podniků v oblasti distribuce vody. Aby malé a střední podniky nebyly vystaveny byrokratické zátěži, musí být jejich úloha přiměřená.

 

 • EHSV je znepokojen skutečností, že by předpokládané větší náklady na kontroly a na modernizaci a přizpůsobení distribuční sítě platným předpisům dopadly na konečné uživatele a nebyly místo toho rozděleny i mezi veřejné orgány a dodavatele.

 

 • EHSV doufá, že pro občany s nižšími příjmy nebo pro občany žijící pod hranicí chudoby, jakož i pro obyvatele znevýhodněných venkovských oblastí zavedou členské státy uzpůsobené sazby poplatků za vodu. Výbor zároveň doporučuje, aby se přijala opatření, která by odrazovala od nepřiměřeného užívání vody, a podpořilo se tím správné chování. Totéž by mělo platit i pro používání vody v průmyslu a v zemědělství.

 

 

 

Kontaktní osoba:        Conrad Ganslandt

                        (tel.: 00 32 2 546 82 75 – e-mail: Conrad.Ganslandt@eesc.europa.eu )

 

 

Odkazy:              COM(2018) 229 final – 2018/0109 (COD)

                            EESC-2018-02879-00-00-AC-TRA

 

Výbor s obsahem návrhu Komise souhlasí a domnívá se, že nevyžaduje žádné připomínky z jeho strany, a proto se rozhodl zaujmout k navrhovanému znění příznivé stanovisko.

 

Kontaktní osoba:        Arturo Iniguez

                        (tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: Arturo.Iniguez@eesc.europa.eu)

 

 

Odkazy:              COM(2017) 643 final – 2017/0297 (COD)

                            EESC-2018-02319-00-00-AC-TRA

 

Vzhledem k tomu, že se již Výbor vyjádřil k obsahu původního návrhu ve svém stanovisku Rovnocennost přehlídek porostu – osiva vyprodukovaná v Brazílii a v Moldavsku (odkaz: EESC-2018-00043-00-00-AC-TRA) přijatém dne 14. února 2018, rozhodl se nevypracovat k tomuto tématu nové stanovisko, ale odkázat na svůj postoj vyjádřený ve výše uvedeném dokumentu.

 

 

Kontaktní osoba:        Arturo Iniguez

                        (tel.: 00 32 2 546 87 68 – e-mail: Arturo.Iniguez@eesc.europa.eu)

 


 

5.             ZAMĚSTNANOST, SOCIÁLNÍ VĚCI, OBČANSTVÍ

 

 

Zpravodajka:      Franca SALIS-MADINIER (Zaměstnanci – FR)

Spoluzpravodaj: Ulrich SAMM (Zaměstnavatelé – DE)

 

Odkaz:                průzkumné stanovisko na žádost rakouského předsednictví

                            EESC-2018-01730-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

EHSV:

 

 • podporuje spravedlivou digitální transformaci, jež se opírá o dodržování evropských hodnot, které prosazují plnou zaměstnanost, pokrok v sociální oblasti, vysokou míru ochrany a zmírnění chudoby a nerovností;

 

 • požaduje, aby nesmírné možnosti, které s sebou nové technologie nesou, byly ku prospěchu všem – pracovníkům, občanům i podnikům. Tento vývoj nesmí mít pro nikoho negativní důsledky. Politiky musí být přednostně zaměřeny na posílení situací jednotlivců, aby všichni občané získali kvalitní dovednosti;

 

 • domnívá se, že prioritním úkolem je aktualizace dovedností evropských pracovníků, a to zejména těch, jimž jejich úroveň kvalifikace a zastaralé dovednosti nedovolují zastávat nová pracovní místa nebo ta, která se v důsledku technologií změní;

 

 • dodatečné zdroje mohou spočívat ve větší produktivitě, kterou s sebou nese digitalizace. EHSV doporučuje, aby byl na úrovni jednotlivých odvětví a podniků uspořádán sociální dialog týkající se rozdělování přidané hodnoty s cílem dohodnout se na způsobu jejího využití;

 

 • co se týče umělé inteligence, EHSV podtrhuje, že neprůhlednost fungování algoritmů a způsob, jakým provádějí rozhodnutí, která unikají lidské kontrole, představují pro EU obrovské výzvy a zároveň vyvolávají zásadní otázky ohledně toho, v jaké společnosti chceme žít. Přístup, kdy má člověk nad strojem kontrolu, je zásadní;

 

 • podporuje všeobecné strategické rámce pro umělou inteligenci, které EU poskytují konkurenční výhodu, a prosazuje rozvoj sociálně odpovědné a veřejně prospěšné umělé inteligence;

 

 • zdůrazňuje, že EU musí podporovat novou oblast výzkumu, kterou je kognitivní ergonomie, jejímž cílem je přijetí opatření podporujících využívání inteligentních technologií, které je orientované na člověka.

 

Kontaktní osoba:        Triin Aasmaa

                        (tel.: 0032 2 546 9524 – e-mail: triin.aasmaa@eesc.europa.eu)

 

 

Zpravodajka:          Gunta ANČA (Různorodá Evropa – LV)

 

Odkaz:                     průzkumné stanovisko na žádost Evropského parlamentu

EESC-2018-01639-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

Toto stanovisko vyzývá EU a všechny její členské státy:

 

 • aby se řídily Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením[2], doporučeními týkajícími se žen a dívek se zdravotním postižením, která EU obdržela v roce 2015, a obecnou připomínkou č. 3 Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením k článku 6 uvedené úmluvy;

 

 • aby začlenily hledisko zdravotního postižení do svých nadcházejících strategií, politik a programů v oblasti rovnosti žen a mužů a genderové hledisko do svých strategií týkajících se zdravotně postižených, včetně budoucí evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením na období 2020–2030 a evropského pilíře sociálních práv[3];

 

 • zavedly strukturovaný dialog se samostatnou rozpočtovou položkou, která zajistí smysluplné konzultace a účasti osob se zdravotním postižením, včetně žen a dívek se zdravotním postižením;

 

 • využívaly nástroje financování EU k prosazování přístupnosti a zákazu diskriminace, pokud jde o ženy a dívky se zdravotním postižením;

 

 • přistoupily k Úmluvě Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (Istanbulská úmluva);

 

 • přijaly veškerá opatření k zajištění toho, aby ženy a dívky se zdravotním postižením měly rovný přístup ke speciálním zdravotnickým službám pro osoby se zdravotním postižením a k přístupným obecným službám[4].

 

Kontaktní osoba:        Valeria Atzori

                        (tel.: 00 32 2 546 87 74 – e-mail: valeria.atzori@eesc.europa.eu)

 

 

Hlavní zpravodaj:   Jorge PEGADO LIZ (Různorodá Evropa – PT)

 

Odkazy:                   COM(2018) 212 final – 2018/0104 (COD)

EESC-2018-02986-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

EHSV:

 

 • velmi kladně hodnotí předmětnou iniciativu, již považuje za potřebnou a naléhavou, souhlasí s jejím právním základem, který je pro omezený rámec návrhu vhodný, a s volbou právního nástroje, potvrzuje, že návrh respektuje zásady subsidiarity a proporcionality a základní práva;

 

 • souhlasí s povinným zahrnutím zobrazení obličeje držitele a dvou otisků prstů v interoperabilních formátech a rovněž s povinnou oddělitelností biometrických údajů od jiných údajů, které budou průkazy případně obsahovat;

 

 • je toho názoru, že Evropská komise nezdůvodňuje svoji legislativní volbu úplně a nepředkládá důvody, které jí bránily v předložení návrhu založeného na širší legislativní harmonizaci, díky níž by se vytvořil skutečný jednotný systém dokladů totožnosti;

 

 • uvítal by, kdyby byla Komise rovněž analyzovala možnost vytvoření evropského průkazu totožnosti, který by dal evropským občanům právo volit jeho prostřednictvím, i když by se pro to musel využít jiný právní základ;

 

 • obává se, že náklady na soulad nových průkazů budou přeneseny na občany, a to v nestanovené, nepřizpůsobené a nepřiměřené výši, jelikož ta plně závisí na administrativě členských států;

 

 • vzhledem k potřebě a naléhavé povaze tohoto nařízení doporučuje zkrátit všechny lhůty stanovené pro jeho vstup v platnost a budoucí související činnost.

 

Kontaktní osoba:        Triin Aasmaa

                        (tel.: 00 32 2 546 95 24 – e-mail: triin.aasmaa@eesc.europa.eu)

 

 

Hlavní zpravodaj:   Victor ALISTAR (Různorodá Evropa – RO)

 

Odkazy:                   COM(2018) 213 final

EESC-2018-02736-00-00-AC-TRA

 

Hlavní body:

 

 • EHSV konstatuje, že návrh směrnice usiluje o vytvoření přidané hodnoty prostřednictvím harmonizovaného přístupu, jenž posiluje vnitrostátní i přeshraniční spolupráci při finančních vyšetřováních závažných trestných činů a terorismu.

 

 • Výbor se však domnívá, že by navrhovaná směrnice měla stanovit lepší rovnováhu mezi základními právy jednotlivce a potřebou lepšího prosazování práva při potírání a postihování trestné činnosti.

 

 • Výbor má za to, že je nezbytné, aby se tato směrnice omezila výhradně na odhalování trestných činů a jejich postihování, a nikoliv aby se v zásadě využívala pro příliš obecné účely prevence.

 

 • EHSV předkládá řadu konkrétních doporučení, mj. aby byla přezkoumána definice v čl. 2 písm. e) „informace v oblasti prosazování práva“ a písm. l) „závažné trestné činy“, s cílem zajistit jasnost, předvídatelnost a přiměřenost pravidel zřizování mechanismů pro přístup k finančním údajům občanů Unie.

 

 • EHSV rovněž vyzývá Komisi, aby v rámci prevence omezila účel přístupu k údajům v národním centralizovaném registru bankovních účtů na trestné činy, které ohrožují kolektivní a individuální bezpečnost evropských občanů, tedy na terorismus, obchodování s lidmi a pašování drog, a v rámci odhalování, vyšetřování či stíhání nebo zpětného získávání výnosů z trestných činů na všechny závažné trestné činy.

 

Kontaktní osoba:        Ana Dumitrache

                        (tel.: 00 32 2 546 81 31 – e-mail: ana.dumitrache@eesc.europa.eu)

 

 

Hlavní zpravodaj:   Christian BÄUMLER (Zaměstnanci – DE)

 

Odkazy:                   EESC-2018-02737-00-00-AC-TRA

                                 COM(2018) 225 final – 2018/0108 (COD)

 

Hlavní body:

 

EHSV:

 

 • podporuje skutečnost, že se prostřednictvím nařízení (COM(2018) 225) zavádějí závazné evropské nástroje pro zajištění a přístup k údajům pro trestní vyšetřování a řízení. Zdůrazňuje, že je nutné dodržovat základní práva a zásady stanovené Listinou základních práv a ústavami členských států;

 

 • má za to, že stávající rozdíly v mechanismech pro spolupráci jednotlivých členských států, pokud jde o získávání důkazů, jež se nacházejí v jiné zemi, dávají vzniknout právní nejistotě a mohly by ohrozit ochranu základních práv;

 

 • podporuje v tomto ohledu zavedení jednotných evropských norem, a to vzhledem ke skutečnosti, že se stávající podmínky pro přístup k údajům v trestním řízení a to, kdo tento přístup uděluje, na vnitrostátní úrovni liší;

 

 • vítá, že evropský předávací příkaz má být používán pouze u závažnějších forem trestných činů, domnívá se však, že by určující zásadou měla být spíše dolní hranice trestu v délce tří měsíců než horní hranice v délce tří let;

 

 • podporuje skutečnost, že předávací i uchovávací příkazy musí vydat nebo potvrdit justiční orgán. Vyjadřuje však pochybnosti ohledně toho, že v případě údajů o účastníkovi nebo přístupu může povolení vydat také státní zástupce, a doporučuje, aby získávání osobních údajů podléhalo výhradě souhlasu soudce;

 

 • podporuje to, že má adresát možnost napadnout zákonnost, nezbytnost nebo přiměřenost předávacího příkazu;

 

 • vítá skutečnost, že návrh odkazuje na záruky, které stanoví acquis EU, a to zejména s ohledem na problémy, jež by mohly vyvstat, kdyby třetí země zavedly reciproční povinnosti pro poskytovatele služeb z EU, které by nebyly v souladu se základními právy EU;

 

 • vítá skutečnost, že Komise pracuje na nových pravidlech, která mají policejním a justičním orgánům usnadnit přístup k elektronickým důkazům;

 

 • souhlasí s tím, že návrh zahrnuje ustanovení o vzájemně si odporujících povinnostech, jež dává poskytovatelům služeb možnost nahlásit rozporuplné povinnosti, jimž čelí, a iniciovat tak soudní přezkum;

 

 • podporuje to, že na základě této směrnice (COM(2018) 226) by poskytovatelé služeb měli povinnost jmenovat v Unii právního zástupce, který by se postaral o opatření v návaznosti na vydaná rozhodnutí. Domnívá se, že by to poskytovatelům služeb usnadnilo tato rozhodnutí plnit a zároveň by tak bylo vyjasněno, kdo se bude zabývat příkazy ohledně shromažďování údajů pro trestní řízení.

 

Kontaktní osoba:        Sabrina Borg

                        (tel.: 00 32 2 546 9727 – e-mail: sabrina.borg@eesc.europa.eu)

 

_____________

 

 

[1]           Úř. věst. C 264, 20.7.2016, s. 98.

[2]           Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením.

[3]           Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením (UNCRPD), Závěrečné připomínky k první zprávě EU, OSN (článek 6 CRPD/C/EU/CO/1).

[4]           2. manifest práv žen a dívek se zdravotním postižením v EU, Evropské fórum zdravotně postižených, 2011, s. 18 a 34.