• Zveřejněno: 28.01.2019
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor si na svém 535. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 23. – 24. května 2018

  • připomněl 60. výročí založení EHSV; v této slavnostní části vystoupili s projevem pan Luca Jahier, předseda EHSV, pan Herman Van Rompuy, bývalý předseda Evropské rady, paní Darja Isaksson, zakladatelka společností pro digitální inovace a členka národní rady pro inovace švédského premiéra poté následovala debata, které se zúčastnil pan Antonio Tajani, předseda Evropského parlamentu pan Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, pan Karl-Heinz Lambertz, předseda Evropského výboru regionů, pan Roger Briesch, bývalý předseda Výboru a předseda Sdružení bývalých členů, jménem přítomných bývalých předsedů a členů Výboru: pan Tom Jenkins, paní Anne-Marie Sigmund, pan Dimitris Dimitriadis, pan Staffan Nilsson, pan Henri Malosse a pan Georges Dasssis. V panelové diskusi dále vystoupili pan Fabian Zuleeg, generální ředitel EPC (Centrum pro evropskou politiku), paní Katja Lehto-Komulainen, zástupkyně generálního tajemníka EOK (Evropská konfederace odborových svazů), pan Jeremy Wates, generální tajemník Evropského úřadu pro životní prostředí (Bureau Environnemental Européen, EEB).
  • EHSV rovněž schválil 13 stanovisek.

 

INT/785

Podniky sociální ekonomiky, hnací síla integrace migrantů (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

INT/826

Balíček týkající se zboží

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Balíček týkající se zboží: Posilování důvěry v jednotný trh

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (EU) č. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES, 2009/48/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

 

NAT/720

Provázanost mezi právními předpisy v oblasti chemických látek, výrobků a odpadů (sdělení)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o provádění balíčku opatření týkajících se oběhového hospodářství: možnosti, jak řešit otázky na pomezí právních předpisů týkajících se chemických látek, výrobků a odpadů (Text s významem pro EHP)

 

NAT/721

Strategie pro plasty v oběhovém hospodářství (včetně zpracování odpadu z lodí)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístavních zařízeních pro příjem odpadu z lodí, kterou se zrušuje směrnice 2000/59/ES a mění směrnice 2009/16/ES a směrnice 2010/65/EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství

 

NAT/730

Opatření EU ke zlepšení dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí a správy věcí veřejných v této oblasti (sdělení)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Opatření EU ke zlepšení dodržování právních předpisů v oblasti životního prostředí a správy věcí veřejných v této oblasti

 

TEN/659

Vysoce výkonná výpočetní technika

Návrh nařízení Rady, kterým se zřizuje evropský společný podnik pro vysoce výkonnou výpočetní techniku

 

NAT/741

Ustanovení pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři) (kategorie C)

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)

 

ECO/445

Balíček opatření týkajících se reformy DPH (II)

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu

 

INT/844

Hodnocení zdravotnických technologií

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o hodnocení zdravotnických technologií a o změně směrnice 2011/24/EU

 

REX/503

Dohoda o přidružení mezi EU a Mercosurem

(stanovisko z vlastní iniciativy)

 

NAT/727

Budoucnost potravinářství a zemědělství

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Budoucnost potravinářství a zemědělství

 

SOC/573

Rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace)

 

SOC/572

Transparentní a předvídatelné pracovní podmínky

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii

 

 

 

Newsletter květen 2018