• Zveřejněno: 07.08.2014

Logo OS SOOZ uzavřené dohody ze dne 6. 8. 2014 mezi zástupci vládní koalice a představiteli pravicové opozice vyplývá, že dochází k výraznému odklonu jak od původního zákona o státní službě, který je schválený a dosud nenabyl účinnosti (zákon č. 218/2002 Sb.), tak i od komplexního pozměňovacího návrhu, předloženého skupinou poslanců v roce 2014 (sněmovní tisk 71/8).

Jedná se zejména o to, že nebude zachováno Generální ředitelství státní služby v současné, či upravené podobě. Náš názor a postoj je jednoznačný a konzistentní. Generální ředitelství státní služby v navržené podobě, event. jako součást Úřadu vlády ČR se zachováním jeho kompetencí, jsme vždy považovali za potřebné, pokud má být zachována proklamovaná depolitizace státní správy, jednotná systemizace, jednotný systém odměňování a stabilizace výkonu státní správy.

Nemůžeme souhlasit se zrušením Generálního ředitelství státní služby a jeho kompetence převést na Ministerstvo vnitra ČR a Ministerstvo financí ČR. Pokud bude garantem zákona MV ČR, pak si musíme položit otázku, na základě jakých kompetencí by měl být záměr realizován. MV ČR nemá s výkonem státní správy přímou souvislost. Úsek pro veřejnou správu a legislativu má v kompetenci pouze na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, gesci nad územním členěním státu, koordinační úlohu v oblasti výkonu veřejné správy svěřené orgánům územní samosprávy a koordinační úlohu pro informační a komunikační technologie. Rovněž převedení některých kompetencí do rezortu MF ČR (např. rozhodování o systemizaci a odměňování), je naprosto nepřijatelné na základě dosavadních zkušeností.

Převedení kompetencí na jakékoliv ministerstvo či ministerstva zapříčiní vznik „superministerstva“ a jednoznačně popře proklamovanou depolitizaci státní správy. Právě prostřednictvím těchto „superministerstev“ budou i ostatní pod politickým vlivem, byť nepřímým.

V neposlední řadě dochází k hrubému porušení dohod v rámci RHSD (tripartita), kde byl postoj ke služebnímu zákonu opakovaně sociálními partnery projednáván a na žádném jednání nezazněly hlasy a požadavky na takto významné změny v návrhu služebního zákona. Dohody sociálních partnerů koaliční vláda jednostranně mění, což může narušit sociální stabilitu a smír!

Vzhledem k těmto skutečnostem je současný posun v „politických“ jednáních z pohledu ochrany zájmů zaměstnanců, na které se bude služební zákon vztahovat, naprosto nepřijatelný a navíc porušuje významným způsobem jak dosavadní výsledky jednání, tak i postoj vládní koalice k dosud projednaným závěrům a dohodám, uzavřeným v průběhu jednání o komplexním pozměňovacím návrhu.

Vedení Odborového svazu státních orgánů a organizací jednoznačně odmítá politické „handly“ u návrhu tak závažného právního předpisu, který ovlivní životy tisícům státních úředníků, kteří právě na základě rozhodnutí politické reprezentace plní úkoly státní správy a tato rozhodnutí realizují v praxi!!!

V Praze dne 7. srpna 2014.
 
Ing. Jan Rovenský, v. r.
předseda
 
Bc. Pavel Bednář, v. r.
1. místopředseda
 
Petr Vydra, v. r.
2. místopředseda
 
cmkos_import