• Zveřejněno: 15.07.2016

Stanovisko přijaté na mimořádném jednání Řídícího výboru EOK, v Londýně 11. července 2016.

Evropští odboroví lídři byli dnes společně s TUC pozváni na jednání do Londýna, aby společně diskutovali příští kroky po referendu v UK.
Evropské odborové hnutí je výsledkem vážně znepokojeno, a stejně tak se obává negativních dopadů na pracovní místa a na pracovní podmínky pro britské i evropské zaměstnance.
Je to čas nejistoty, a my musíme pracovat společně na silné, demokratičtější a jiné Evropě. Transformace Evropy z kontinentu válek v kontinent míru byla zásadním výsledkem a úspěchem Evropské unie, budovaným na platformě lidských a sociálních práv, a to musí být uchráněno. Duch mezinárodní solidarity, který je vůdčí silou evropské integrace, musí být posílen, zejména v tomto momentě, kdy je projekt EU zpochybňován.
Okamžitou odpovědností EU a britské vlády v jejich příslušných rolích je zajistit, aby ekonomické turbulence, způsobené hlasováním a jakýmkoliv následným vyjednáváním a rozhodnutím, nemělo za následek ztráty pracovních míst – nyní, a ani v následujících měsících a letech.
Následná vyjednávání o Brexitu by neměla podkopat základy Evropské unie: jednotný trh založený na volném pohybu a společně aplikovaná pravidla, chránící zaměstnance, spotřebitele a životní prostředí; sociální model, který je stále příkladem pro zbytek světa, i když je podkopáván úspornými politikami a škrty. To vše nelze zahodit. Naopak, je nutné to zachovat a tam, kde je to nutné, obnovit. Nelze to aplikovat na některé země a na jiné ne. Odmítáme Evropu „à la carte“, ohrožující sociální práva a práva pracujících a základní principy a svobody Evropské unie. Chceme Evropu, která slouží lidem, nejen ekonomickým zájmům.
Nedovolíme, aby byli zaměstnanci stavěni proti sobě. Odmítáme svalování viny na migranty a vyzýváme národní vlády a EU, aby řešily příčiny obav místních lidí. Potřebujeme aktivity k zastavení podkopávání mezd a zajištění toho, aby zaměstnanci vykonávající stejnou práci na stejném pracovišti dostávali stejný plat, a aby byly respektovány národní systémy pracovněprávních vztahů a kolektivní smlouvy. Zaměstnanci migranti přispívají k ekonomice a trhu práce a odvádějí významné sociální příspěvky a daňové výnosy, které přispívají k větší udržitelnosti našeho sociálního státu.
Je nutné vyslat jasné signály o tom, že rasismus a xenofobie nebudou při práci a ve společnosti tolerovány; a že rasistické útoky před a po referendu v UK a dalších evropských zemích budou zastaveny. Rasismus, xenofobie, populismus a protievropské nálady jsou důsledkem ekonomické krize, špatných politik realizovaných k jejímu řešení, a politiků, obviňujících EU z chyb, za které jsou sami zodpovědní. To vytváří sociální nejistotu, strach a vztek, a to i u některých zaměstnanců. My jako odbory musíme prosazovat mnohem pozitivnější vizi, zejména mezi našimi členy, založenou na důvěryhodných alternativách.
Zavádějící tvrzení o migrantech, mobilních zaměstnancích a volném pohybu byly důležitý faktorem pro výsledek referenda. Opět potvrzujeme, že by neměl být možný přístup na jednotný trh bez aplikování všech čtyř svobod s ním spojených, zejména bez volného pohybu osob a zaměstnanců; bez základních sociálních práv obsažených v Evropské chartě a sociálního acquis EU; a bez férového finančního příspěvku do rozpočtu EU.
EOK opětovně potvrzuje dlouhodobý požadavek, aby sociální práva měla přednost před ekonomickými
Mezi jednotlivými zeměmi i uvnitř jednotlivých zemí stále existují obrovské nerovnosti, postihující
zejména střední a východní Evropu. Je nutné řešit sociální a mzdový dumping a diskriminaci v
ciálních práv a práv pracujících prostřednictvím budování sociální dimenze EU, která bude výhodná
pro všechny, a nejen pro některé země nebo některé skupiny ve společnosti. Je nutné bez narušování
dobře fungujících národních praktik prosazovat pozitivní konvergenci směrem vzhůru a další integraci
oblasti práv a systémů sociální ochrany.
Vztek a deziluze voličů – včetně pracujících – celé Evropě je široce rozšířena
nespokojenost a je naléhavě nutné dodat udržitelný růst, kvalitní pracovní místa a naději do budoucna.
Úsporná opatření a fiskální kompakt mají za následek ztráty pracovních míst, rizikovou zaměstnanost,
horší pracovní podmínky a škrty ve mzdách, i brutální škrty ve veřejných službách a sociální ochraně.
rozčarování z evropského projektu mezi některými skupinami populace, které by jej jinak
podporovaly. Evropské odborové hnutí požaduje ukončení úsporných politik.
Cenou ekonomické integrace při absenci adekvátní sociální ochrany je narůstající nerovnost, nejistota
marginalizace občanů EU. Genderové nerovnosti a nerovnosti mladých a propast mezi trhem práce a
společností zadržují ekonomiku a sociální progres.
Evropa potřebuje významný program investic do infrastruktury a bydlení, přebudování veřejných
služeb, tvorby kvalitních pracovních míst, řízení udržitelného růstu, posílení konkurenceschopnosti,
výzkumu a inovací, a řešení hlavních výzev včetně nerovnosti, klimatických změn, stárnoucí populace
Evropští zaměstnanci potřebují růst platů, aby se rozběhlo ekonomické oživení a vyřešily
Mzdy a pracovní podmínky se musí zlepšit; musí být garantováno právo na kolektivní vyjednávání o
férovém podílu na zisku a o posílení participace zaměstnanců a tam, kde je to nutné, musí být
EOK a její členské organizace včetně TUC budou i nadále pracovat společně v solidaritě pro lepší
Evropu. Naším cílem je zajistit Evropu, založenou na sociální spravedlnosti, kde jsou zájmy všech
pracujících řádně chráněny: zaměstnanců v Británii i v bez ohledu na to, zda žijí a pracují ve své
jiném členském státě EU.
EOK bude i nadále pracovat na pozitivních výstupech vyjednávání pro pracující lidi. EOK a TUC
požadují, aby byly odbory plně zapojeny do vyjednávání na obou stranách, a žádají Evropskou komisi,
Evropským parlamentem zaujala ve vyjednávání vůdčí roli.
Nemělo by dojít k sunutí nebo odročení aktivit k vytvoření férovější a rovnější Evropy, k vytvoření
většího počtu a lepších pracovních míst, k vyvážení ekonomického řízení se silnými a progresivními
fiskálními politikami. Naopak, v těchto iniciativách, konkrétně pokud jde o revizi směrnice o vysílání
zaměstnanců, evropský pilíř sociálních práv, posílení sociálního dialogu a participaci odborů a
zaměstnavatelů v evropském rozhodování o ekonomice a sociální politice je nutné pokročit s větší
urgentností a angažovaností.
sázce. Bez opětovného propojení se svými občany, bez Evropy pro všechny lidi, Evropy sociálního progresu budeme čelit narůstajícímu protievropskému hnutí a hlasům. Čas pro pozitivní změnu a reformu Evropské unie je teď. EU musí být znovuspuštěna s reformami, které podpoří transparentnost, demokracii, rovnost a důstojnou práci a životní úroveň pro všechny – ženy a muže, mladší i starší, migranty, mobilní nebo rodilé zaměstnance.
EOK a její členské organizace jsou přesvědčeny, že je nutná lepší a soudržnější Evropská unie, založená
na spolupráci, solidaritě a vizi lepší a udržitelnější budoucnosti s cílem řešit společné úkoly ve velmi
btížných časech. V tom musí všichni aktéři nést svoji zodpovědnost a sehrát svoji úlohu. My, evropské
odborové hnutí, jsme připraveni sehrát svoji roli v debatě o budoucnosti Evropy a konstruktivně přispět
cestě kupředu.

Přílohy: