• Zveřejněno: 26.05.2015

ČMKOS chce od počátku konstruktivním způsobem přispět do diskuse o vyjednávané smlouvě o TTIP a využívá k tomu všech příležitostí. Je však od zahájení znepokojena celým procesem (nemožnost diskuse o mandátu pro vyjednávání smlouvy na úrovni ČR i EU), zpočátku malou transparentností, nemožností seznámit se s příslušnými texty apod. Považuje navíc tuto diskusi za jednostrannou, nevyváženou, opomíjející většinu našich základních obav. Optimistický přístup České republiky a argumentace ve prospěch smlouvy zatím nejsou podloženy žádnými seriózními dopadovými analýzami na oblast případného růstu, zaměstnanosti, sociálních standardů, lidských a pracovních práv.

 
Otázky připravené pro diskusi na kulatém stole k TTIP jsou zajímavé, ovšem diskusi nijak nerozšiřují například o aspekty geopolitického dopadu, sociálního dopadu, jistých deregulačních tendencí.
 
Odpovědi na otázky v části jedna snad musely být předpokladem pro zahájení vyjednávání, pokud ne, nemá smysl jakoukoliv smlouvu tohoto typu dojednávat, má-li přinést spíše negativní výsledky.
 
Otázky v druhé části měly být prodiskutovány se zástupci firem rovněž před stanovením mandátu ČR i EU pro vyjednávání. Pokud nemá být TTIP příležitostí ani pro firmy…
 
Otázka komunikační strategie na národní úrovni má stejná úskalí jako celý proces. Ze strany MPO je vynakládáno veškeré úsilí o šíření informací, komunikaci i sdělování výsledků po jednotlivých kolech vyjednávání. Z tohoto pohledu a vzhledem k pravděpodobně nízkému rozpočtu na tyto aktivity více asi být uděláno nemůže. Hlavním problémem je, že dotčenými subjekty jsou všichni občané ČR – ti všichni na rozdíl od firem, kterým má smlouva přinést výhody – ponesou případné negativní dopady. Na ně zacílenou kampaň nelze vysledovat nikde. Obecná akceptace případné podepsané smlouvy je tak velmi ohrožena.
 
Dosavadní diskuse se nezaobírá vytržením TTIP ze systému a prostředí ostatních globálních smluv a dohod a dopady, které by její uzavření na tyto systémy mělo. Nikde také nezaznívá, jaké společné efekty mohou mít další zamýšlené či již vyjednávané smlouvy (např. TiSA) na podmínky a prostředí v ČR.
 
Z pohledu ČMKOS, který vychází z dosud zveřejněných skutečností, může mít smlouva o TTIP spíše obecný geopolitický význam spočívající v jistém zachování či rozšíření euroamerického řádu. Možné konkrétní výhody mohou potenciálně spočívat v posílení silných evropských ekonomik a přeneseně zvýšit subdodávky z ČR, byť pravděpodobně jen v některých sektorech či oborech, jiné obory mohou zaznamenat útlum či zánik s masivními dopady na zaměstnanost a životní úroveň. Proto je velmi žádoucí pro vyváženost smlouvy zahrnout pracovní standardy MOP do právně vymahatelné části a základní práva zaměstnanců, pracovní standardy a sociální práva by se měla dostat před finanční a ekonomické zájmy.
 
 
Z pohledu ČMKOS je na místě klást si například následující otázky – a vést k nim seriózní diskusi.
 
  • Jaký je hlavní motiv USA pro usilování o tuto smlouvu?
  • Budou zájmy EU a USA vyvážené?
  • Jsme si vědomi, co může TTIP evropskému prostoru přinést?
  • Proč usilují USA o vyloučení finančních služeb?
  • Proč je ve smlouvě potřeba kapitola o ISDS?
  • Kolik pracovních míst v ČR a v Evropě zanikne?
  • Existují pro české firmy také nějaké hrozby?
 
 
Obecně akceptovatelná a akceptovaná může být pouze smlouva férová, která bude nástrojem pro sociální pokrok pro všechny.
 
 

V Praze, 14. 5. 2015

cmkos_import