• Zveřejněno: 23.04.2018
  • Autor: Bohumil Čáp

 TISKOVÁ ZPRÁVA  (18. dubna 2018)

 

Evropský hospodářský a sociální výbor změnil v polovině mandátu své vedení na zbývajících 2,5 roku. Čeští členové a členky jsou opět vidět.

 

Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) zastupuje různé hospodářské a sociální složky organizované občanské společnosti. Tato instituce byla zřízena v roce 1957 Římskou smlouvou jakožto poradní shromáždění. Poradní úloha umožňuje členům Výboru, a tudíž i organizacím, které zastupují, aby se účastnili rozhodovacího procesu Evropské unie. Výbor se skládá z 350 členů z evropských zemí, kteří jsou jmenováni Radou Evropské unie.

 

V polovině pětiletého mandátu tradičně rotují v EHSV funkce mezi skupinami zaměstnavatelů, odborářů a neziskových organizací. Novým předsedou EHSV se stal dosavadní předseda Skupiny III, italský novinář Luca Jahier, jeho místopředsedkyněmi pak Milena Angelova zastupující bulharské zaměstnavatele a španělská odborářka Isabel Caňo Aguilar.

 

Nejvýše postavenou Češkou je nyní Lucie Studničná (nominována ČMKOS) v čele CCMI - Komise pro průmyslovou změnu, do jejíhož čela byla opětovně zvolena - jde nepochybně o ocenění její dosavadní práce; dále zůstává i členkou Byra EHSV. Pavel Trantina (nominován ČRDM - Českou radou dětí a mládeže), jenž v uplynulých 2,5 letech úspěšně předsedal Sekci pro zaměstnanost, sociální věci a občanství, byl zvolen místopředsedou Skupiny III - Různé zájmy, jež se přejmenovává na Různorodou Evropu, aby lépe reflektovala své rozličné členstvo - neziskové organizace, svobodná povolání, spotřebitele, ekology a malé zemědělce a další. 

Marie Zvolská (nominována KZPS) se stává předsedkyní stálé pracovní skupiny pro práva zdravotně postižených, Lukáš Curylo (Charita ČR) byl zvolen předsedou Občanské konzultační platformy  EU-Ukrajina. A Vladimíra Drbalová (SP ČR), místopředsedkyně Skupiny I – Zaměstnavatelé, byla znovuzvolena také  místopředsedkyní Observatoře trhu práce.

I další členové budou pracovat na důležitých tématech. Ekonom Petr Zahradník (HK) byl jmenován členem European Statistical Advisory Committee (ESAC) při Eurostatu, DG pro statistiku Evropské komise (kde působí jako jediný zástupce EHSV). Roman Haken (CpKP) je členem předsednictva Sekce pro hospodářskou a měnovou unii a soudržnost. Bohumil Dufek (ASO) byl znovu potvrzen jako člen stálé pracovní skupiny pro udržitelné potraviny, kde hájí zájmy českých zemědělců již od roku 2016.

Nový předseda Luca Jahier představil své priority ve čtyřech oblastech: jedná se o udržitelný rozvoj, prosazování míru, posílení významu kultury a zohledňování postojů mladých Evropanů.

 „Vybízím všechny, aby se spolu se mnou výrazně občansky angažovali v zájmu naší udržitelné evropské budoucnosti. Vybízím vás, abyste se mnou sdíleli vizi o Evropě oplývající novou vitalitou a společně usilovali o druhou evropskou renesanci!“ Pan Jahier dodal, že Evropě, která se ještě stále potýká s vysokou mírou chudoby, s nevyřešenou migrační krizí a se slabou důvěrou v demokratické instituce, by prospěla mohutná humanistická revoluce a transformace po vzoru té, jež nastala během renesance. Vyjádřil naději, že díky jeho čtyřem prioritám „pro sjednocující agendu do budoucna“ by tato „rEUnaissance“ mohla mít reálnou šanci.

 V programu předsedy je kladen největší důraz na udržitelný rozvoj, o který by se měly opírat veškeré změny, jež budou ovlivňovat budoucí vývoj Evropy – patří k nim například čtvrtá průmyslová revoluce, oběhové a nízkouhlíkové hospodářství, stále častější zpochybňování hodnot EU, ohrožení míru a stability na hranicích EU a mnohé další. Podstatnou roli v této agendě budou hrát iniciativy vycházející zdola se zapojením místních a regionálních orgánů, občanů a občanské společnosti, aby se dosáhlo hospodářské prosperity, jež musí jít ruku v ruce s environmentální udržitelností a sociálním začleňováním.

 Pan Jahier pochválil práci, kterou odvedl jeho předchůdce pan Dassis v důležitých oblastech, jako je migrace, sociální pilíř a budoucnost Evropy, a přislíbil, že bude v této činnosti pokračovat a bude se snažit, aby EHSV ještě více přispíval k potírání nacionalistických a populistických tendencí, které sílí v řadě členských států, a k řešení otázky zmenšujícího se občanského prostoru.

 Prohlásil, že se EHSV bude aktivně podílet na příštích strategických setkáních – například na summitu EU věnovaném budoucnosti Evropy a na konzultacích s občany, které zahájil prezident Macron. Kromě toho musí Výbor zintenzivnit spolupráci s ostatními orgány EU a posílit dialog s občanskou společností obecně ve všech zemích EU.

 

 

Související informace

 

 

 

  • Na rozdíl od členů EHSV, kteří jsou voleni na pětileté funkční období, jsou předseda a oba místopředsedové střídavě vybíráni ze tří skupin (skupina Zaměstnavatelé, skupina Zaměstnanci a skupina Různé zájmy) na dobu dvou a půl let. Jsou voleni prostou většinou hlasů na ustavujícím plenárním zasedání, které se v tomto případě konalo 18. dubna. Jde o tzv. obměnu složení v polovině období. Po svém zvolení prezentuje předseda pracovní program na své funkční období. Předseda zodpovídá za řádný průběh činnosti Výboru a reprezentuje EHSV ve vztazích s ostatními orgány a institucemi. Dva místopředsedové jsou voleni z řad členů dvou skupin, do nichž nenáleží předseda. Jeden z nich má na starosti komunikaci a druhý rozpočet.

 

  • EHSV má 350 členů, kteří pocházejí ze všech 28 členských států. Do funkce je navrhují vlády států a na období pěti let je jmenuje Rada Evropské unie. Členové pak vyvíjejí svou činnost nezávisle v zájmu všech občanů EU. Nejsou to političtí činitelé, ale zaměstnavatelé, odboráři a zástupci různých oblastí činnosti, jako jsou zemědělské, spotřebitelské a ekologické organizace, sociální ekonomika, malé a střední podniky, svobodná povolání a sdružení zasazující se o rovnost žen a mužů či zastupující osoby se zdravotním postižením, dobrovolníky, mládež, akademickou obec atd. Jejich posláním je připomínkovat evropskou legislativu a politiky tak, aby byly přínosné pro koncové uživatele – občany a organizace občanské společnosti.