• Zveřejněno: 13.07.2018
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 534. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 17. – 19. dubna 2018

  • schválil obměnu složení v polovině XV. funkčního období na léta 2018-2020;
  • zvolil svého 32. předsedu, 2 místopředsedy, předsednictvo a předsedy jednotlivých sekcí EHSV.

Plenární shromáždění poté

  • schválilo na návrh nového předsednictva složení specializovaných sekcí, poradní komise pro průmyslové změny, středisek pro sledování a delegací Výboru, smíšených poradních výborů a kontaktních skupin;
  • zvoleni byli rovněž další členové předsednictev specializovaných sekcí a tři kvestoři a auditoři.  

Dále EHSV schválil 18 stanovisek.

 

Nově zvolení vedoucí představitelé EHSV

 

Předseda:                 Luca Jahier

Místopředsedové:     Milena Angelova

                                 Isabel Cano Aguilar

Předsedové sekcí:

ECO               Stefano Palmieri

INT                 Ariane Rodert

NAT                Marizio Reale

TEN                Pierre Jean Coulon

SOC               Christa Schweng

REX                Dilyana Slavova

CCMI              Lucie Studničná

 

Kvestoři:        Dimitris Dimitriadis

                      Laure Batut

                      Bernardo Hernandez Bataller

 

 

Schválená stanoviska

 

INT/838

Dokončení programu zlepšování právní úpravy: Lepší řešení v zájmu dosažení lepších výsledků (stanovisko z vlastní iniciativy)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Dokončení programu zlepšování právní úpravy: Lepší řešení v zájmu dosažení lepších výsledků

 

ECO/447

Přezkum obezřetnostních požadavků na investiční podniky

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 575/2013, nařízení (EU) č. 600/2014 a nařízení (EU) č. 1093/2010

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2013/36/EU a 2014/65/EU

 

SOC/569

Rámec EU pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu

Návrh doporučení Rady o Evropském rámci pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu

 

CCMI/152

Strategie LeaderSHIP 2020: vize odvětví námořních technologií pro inovativní, udržitelný a konkurenceschopný námořní průmysl v roce 2020 (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/650

Přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1073/2009 o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

 

TEN/652

Čistá a energeticky účinná vozidla

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/33/EU o podpoře čistých a energeticky účinných silničních vozidel

 

TEN/655

Jak dosáhnout nízkoemisní mobility (sdělení)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Jak dosáhnout nízkoemisní mobility – Evropská unie, která chrání naši planetu, posiluje postavení spotřebitelů a brání svůj průmysl a pracovníky

 

REX/497

Hospodářská a sociální soudržnost a evropská integrace zemí západního Balkánu – výzvy a priority

(průzkumné stanovisko na žádost bulharského předsednictví)

 

REX/498

Prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic do Evropské unie

 

ECO/445

Balíček opatření týkajících se reformy DPH (II)

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o povinnost dodržovat minimální základní sazbu

 

ECO/446

Balíček předpisů o hospodářské a měnové unii

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance – Další kroky k dokončení hospodářské a měnové unie: plán

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance – Nové rozpočtové nástroje pro stabilní eurozónu v rámci EU

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance – Evropský ministr hospodářství a financí

Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech

Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu

 

ECO/457

Financování evropského pilíře sociálních práv (stanovisko z vlastní iniciativy)

 

TEN/651

Kombinovaná přeprava zboží

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/106/EHS o zavedení společných pravidel pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy

 

TEN/654

Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (sdělení)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Širší využívání alternativních paliv – Akční plán pro zavádění infrastruktury pro alternativní paliva podle čl. 10 odst. 6 směrnice 2014/94/EU, včetně posouzení vnitrostátních rámců politiky podle čl. 10 odst. 2 směrnice 2014/94/EU

 

TEN/657

Třetí zpráva o stavu energetické unie (sdělení)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance – Třetí zpráva o stavu energetické unie

 

TEN/653

Změna směrnice o vnitřním trhu s plynem

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2009/73/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem

 

TEN/656

Posílení evropských energetických sítí (sdělení)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Posílení evropských energetických sítí

 

SOC/571

Akční plán EU na období 2017–2019 – Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů (sdělení)

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru – Akční plán EU na období 2017–2019 Boj proti rozdílům v odměňování žen a mužů

 

Newsletter duben 2018

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/