• Zveřejněno: 25.04.2018
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 533. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 14. – 15. března 2018

  • schválil 17 stanovisek;
  • vedl diskusi o jednotném digitálním trhu a umělé inteligenci,
    které se zúčastnil pan Andrus Ansip, místopředseda Evropské komise a komisař pro jednotný digitální trh;
  • a vyslechl projev, s nímž vystoupil pan Marcos PEÑA, předseda španělské Hospodářské a sociální rady.

 

INT/837

Hodnocení programu Copernicus v polovině období (2014–2020) (zpráva)

zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Hodnocení programu Copernicus v polovině období (2014–2020)

 

INT/840

Balíček opatření v oblasti práv duševního vlastnictví (sdělení)

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Vyvážený systém vymáhání práv duševního vlastnictví, který odpovídá dnešním společenským výzvám

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Pokyny k některým aspektům směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/48/ES o dodržování práv duševního vlastnictví

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Stanovení přístupu EU k patentům, jejichž využití je nezbytné k dodržení technických norem

 

SC/049

Evropská občanská iniciativa (podvýbor)

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropské občanské iniciativě

 

INT/842

Program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace

návrh nařízení Rady o programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu (2019–2020), který doplňuje Horizont 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace

 

ECO/442

Balíček opatření týkajících se reformy DPH (I)

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Opatření v návaznosti na Akční plán v oblasti DPH – Směrem k jednotné oblasti DPH v EU – Čas přijmout rozhodnutí

návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o certifikované osoby povinné k dani

návrh prováděcího nařízení Rady, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 282/2011, pokud jde o některá osvobození od daně pro plnění uvnitř Společenství

návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o harmonizaci a zjednodušení určitých pravidel v systému daně z přidané hodnoty, a která zavádí konečný systém zdanění obchodu mezi členskými státy

 

ECO/443

Dokončení bankovní unie (sdělení)

sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o dokončení bankovní unie

 

ECO/450

Podpora strukturálních reforem v členských státech

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem navýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o podporu strukturálních reforem v členských státech

 

SOC/558

Hlavní směry politik zaměstnanosti

návrh rozhodnutí Rady o hlavních směrech politik zaměstnanosti členských států

 

SOC/568

Sociálně udržitelná koncepce pro zvyšování životní úrovně, podporu růstu a zaměstnanosti a zajištění bezpečnosti občanů v digitální éře (průzkumné stanovisko na žádost bulharského předsednictví)

 

SOC/570

Budoucnost světa práce – získávání odpovídajících znalostí a dovedností s cílem vyhovět potřebám budoucích pracovních míst

(průzkumné stanovisko na žádost bulharského předsednictví)

 

REX/495

Nové podněty pro partnerství mezi Afrikou a EU (sdělení)

společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě

o nových podnětech pro partnerství mezi EU a Afrikou

 

INT/836

Boj proti nezákonnému obsahu on-line – Zvyšování odpovědnosti on-line platforem (sdělení)

sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Boj proti nezákonnému obsahu on-line – Zvyšování odpovědnosti on-line platforem

 

Newsletter březen 2017

 

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:

http://www.eesc.europa.eu/