• Zveřejněno: 19.04.2018
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 532. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 13. – 15. února 2018

  • schválil 17 stanovisek;
  • a vedl diskusi o budoucnosti Evropy, které se zúčastnila paní Nathalie Loiseau, francouzská ministryně pro evropské záležitosti.

INT/834
Balíček o zadávání veřejných zakázek

INT/835
Emise CO2 z osobních automobilů a užitkových vozidel

REX/500
Kapitoly o obchodu a udržitelném rozvoji v dohodách EU o volném obchodu (stanovisko z vlastní iniciativy)

NAT/726
Uznávání přehlídek porostu – osivo vyprodukované v Brazílii a Moldavsku (změna)
Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2003/17/ES, pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Brazílii u množitelského porostu pro produkci osiva pícnin a množitelského porostu pro produkci osiva obilovin a rovnocennost osiva pícnin a osiva obilovin vyprodukovaných v Brazílii a pokud jde o rovnocennost přehlídek porostu prováděných v Moldavsku u množitelského porostu pro produkci osiva obilovin, množitelského porostu pro produkci osiva zeleniny a množitelského porostu pro produkci osiva olejnin a přadných rostlin a rovnocennost osiva obilovin, osiva zeleniny a osiva olejnin a přadných rostlin vyprodukovaných v Moldavsku

NAT/728
Tlumení newcastleské choroby
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 92/66/EHS, kterou se zavádějí opatření Společenství pro tlumení newcastleské choroby

NAT/729
Populace sledě obecného v Baltském moři
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem a úrovně ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři

TEN/658
Povinnost informovat o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 256/2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie

TEN/646
Akt o kybernetické bezpečnosti
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o agentuře ENISA, „Agentuře EU pro kybernetickou bezpečnost“, a zrušení nařízení (EU) č. 526/2013 a o certifikaci kybernetické bezpečnosti informačních a komunikačních technologií („akt o kybernetické bezpečnosti“)

REX/476
Úloha Turecka v uprchlické krizi (stanovisko z vlastní iniciativy)

SC/050
Roční analýza růstu na rok 2018 (sdělení)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru, Výboru regionů a Evropské investiční bance – Roční analýza růstu na rok 2018

ECO/401
Poučení, jak se vyhnout přísným politikám úsporných opatření v EU (stanovisko z vlastní iniciativy)

CCMI/153
Průmyslové změny ve zdravotnictví (stanovisko z vlastní iniciativy)

CCMI/157
Investice do inteligentního, inovativního a udržitelného průmyslu (sdělení)

INT/839
Smlouvy o prodeji zboží (změna)

TEN/645
Volný pohyb neosobních údajů v EU
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rámci pro volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii

NAT/718
Zintenzivnění opatření nestátních subjektů v oblasti klimatu (průzkumné stanovisko na žádost Komise)

ECO/441
Evropský systém dohledu nad finančním trhem – přezkum
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu, nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání, nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2015/760 o evropských fondech dlouhodobých investic, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2017/1129 o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k obchodování na regulovaném trhu
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a směrnice 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1092/2010 o makroobezřetnostním dohledu nad finančním systémem na úrovni Evropské unie a o zřízení Evropské rady pro systémová rizika


Newsletter únor 2017

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:
http://www.eesc.europa.eu/