• Zveřejněno: 19.04.2018
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 530. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 6. – 7. prosince 2017

  • schválil 18 stanovisek;
  • vedl diskusi o příspěvku občanské společnosti k vypracování komplexní politiky EU v oblasti potravin, které se zúčastnil pan Vytenis Andriukaitis, evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin;
  • a předal Cenu EHSV pro občanskou společnost.

REX/493
Iniciativa pro udržitelný rozvoj modré ekonomiky v západním Středomoří (sdělení)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Iniciativa pro udržitelný rozvoj modré ekonomiky v západním Středomoří

TEN/644
Statistika železniční dopravy (přepracované znění)
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o statistice železniční dopravy (přepracované znění)

NAT/717
Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství (sdělení)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Akční plán pro přírodu, lidi a hospodářství

NAT/724
Výhody komunitně vedeného místního rozvoje
(průzkumné stanovisko na žádost estonského předsednictví)
Výhody komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) pro integrovaný místní rozvoj a integrovaný rozvoj venkova

ECO/448
Změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1303/2013, pokud jde o změny výše prostředků na hospodářskou, sociální a územní soudržnost a prostředků v rámci cíle Investice pro růst a zaměstnanost a v rámci cíle Evropská územní spolupráce

ECO/410
Nerovné rozdělení bohatství v Evropě (stanovisko z vlastní iniciativy)
Nerovné rozdělení bohatství v Evropě: rozdíly mezi členskými státy z hlediska zisku a práce

SOC/529
Rovnováha mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Iniciativa na podporu rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem pracujících rodičů a pečujících osob
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů a pečujících osob a o zrušení směrnice Rady 2010/18/EU

SOC/560
Udržitelné systémy sociálního zabezpečení a sociální ochrany v digitálním věku
(stanovisko z vlastní iniciativy)

SOC/565
Spolupráce s občanskou společností při prevenci radikalizace mladých lidí
(stanovisko z vlastní iniciativy)

NAT/711
Příspěvek občanské společnosti k vypracování komplexní politiky EU v oblasti potravin (stanovisko z vlastní iniciativy)

TEN/638
Vozidla najatá bez řidiče pro silniční přepravu zboží
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

CCMI/154
Program rozvoje evropského obranného průmyslu
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU

CCMI/155
Vznik Evropského obranného fondu (sdělení)
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Vznik Evropského obranného fondu

REX/485
Obnovené partnerství se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří (sdělení)
Společné sdělení Evropskému parlamentu a Radě – Obnovené partnerství se zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří

REX/486
Klíčová úloha obchodu a investic při plnění a provádění cílů udržitelného rozvoje
(stanovisko z vlastní iniciativy)

REX/499
Vztahy mezi EU a Kubou (informační zpráva)
Vztahy mezi Evropskou unií a Kubou: úloha organizované občanské společnosti

SKUPINA AD HOC
Statut a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 ze dne 22. října 2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

NAT/716
Přístup k právní ochraně na vnitrostátní úrovni v souvislosti s opatřeními provádějícími právní předpisy EU v oblasti životního prostředí (sdělení)
Sdělení Komise ze dne 28. 4. 2017
Sdělení Komise o přístupu k právní ochraně v oblasti životního prostředí

Newsletter prosinec 2017

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:
http://www.eesc.europa.eu/