• Zveřejněno: 19.04.2018
  • Autor: Bohumil Čáp

Evropský hospodářský a sociální výbor na svém 529. plenárním zasedání v Bruselu ve dnech 18. – 19. října 2017

  • schválil 32 stanovisek;
  • zřídil studijní skupinu k jednacímu řádu EHSV;
  • vyslechl prezentaci pracovního programu Evropské komise na rok 2018 a příspěvku Evropského hospodářského a sociálního výboru, kterou přednesl pan Frans Timmermans, první místopředseda Evropské komise odpovědný za zlepšování právní úpravy, interinstitucionální vztahy, právní stát a Listinu základních práv.

REX/487
Rozvojová partnerství EU a výzva, kterou představují mezinárodní daňové dohody
(stanovisko z vlastní iniciativy)

REX/494
Výměna a ochrana osobních údajů v globalizovaném světě
(sdělení)
sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Výměna a ochrana osobních údajů v globalizovaném světě

TEN/635
Evropský rámec interoperability – strategie provádění
(sdělení)
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropský rámec interoperability – Strategie provádění

TEN/639
Interoperabilita elektronických systémů pro výběr mýtného
návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění)

NAT/725
Společná rybářská politika – vykládka
návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1380/2013 o společné rybářské politice

INT/825
Balíček týkající se dodržování předpisů

INT/827
Sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeba paliva u nových těžkých vozidel

INT/829
Zpráva o politice hospodářské soutěže v roce 2016

CCMI/156
Program Kreativní Evropa – změna
návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 1295/2013, kterým se zavádí program Kreativní Evropa (2014–2020)

SKUPINA AD HOC
Kontrola uplatňování právních předpisů EU
(situační zpráva – Evropský účetní dvůr)

NAT/699
Následné hodnocení programů rozvoje venkova 2007–2013
(informační zpráva)

ECO/433
Rodinné a tradiční podniky v regionálním rozvoji (stanovisko z vlastní iniciativy)
Potenciál malých rodinných a tradičních podniků pro podporu rozvoje a hospodářského růstu v regionech (stanovisko z vlastní iniciativy)

SC/047
Přechod k udržitelnější budoucnosti Evropy – strategie pro rok 2050
(stanovisko z vlastní iniciativy)

SC/048
Nové udržitelné hospodářské modely
(průzkumné stanovisko na žádost Evropské komise)

NAT/698
Vesnice a malá města coby katalyzátory rozvoje venkova – výzvy a příležitosti
(stanovisko z vlastní iniciativy)

NAT/713
Využívání půdy k udržitelné produkci potravin a ekosystémovým službám
(průzkumné stanovisko na žádost estonského předsednictví)

REX/479
Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Koreou
(informační zpráva o kapitole o obchodu a udržitelném rozvoji)

REX/490
Hospodářská, sociální a kulturní práva v evropsko-středomořském regionu
(stanovisko z vlastní iniciativy)

TEN/643
Čistá, konkurenceschopná a propojená mobilita pro všechny
(sdělení)
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropa v pohybu – Agenda pro sociálně spravedlivý přechod na čistou, konkurenceschopnou a propojenou mobilitu pro všechny

TEN/640
Euroviněta
návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly
návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel

INT/828
Jednotný digitální trh / Přezkum v polovině období
(sdělení)

NAT/712
Klimatická spravedlnost
(stanovisko z vlastní iniciativy)

SOC/563
Financování organizací občanské společnosti ze strany EU
(stanovisko z vlastní iniciativy)

SOC/564
Dopad sociálního rozměru a evropského pilíře sociálních práv na budoucnost EU
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vytvoření evropského pilíře sociálních práv
návrh Interinstitucionální vyhlášení evropského pilíře sociálních práv
diskusní dokument o sociálním rozměru Evropy

SOC/566
Evropský sbor solidarity
návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví právní rámec Evropského sboru solidarity a kterým se mění nařízení (EU) č. 1288/2013, (EU) č. 1293/2013, (EU) č. 1303/2013, (EU) č. 1305/2013, (EU) č. 1306/2013 a rozhodnutí č. 1313/2013/EU

SOC/567
Nová strategie EU v oblasti vzdělávání
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o obnoveném programu EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rozvoj škol a vynikající výuka poskytující výborný start do života
návrh doporučení Rady o sledování uplatnění absolventů

ECO/434
Zdanění ekonomiky sdílení
(průzkumné stanovisko na žádost estonského předsednictví)
Zdanění ekonomiky sdílení – analýza možných daňových politik vzhledem k rozvoji ekonomiky sdílení

ECO/435
Hospodářská politika eurozóny 2017
(dodatkové stanovisko)
doporučení pro doporučení Rady týkající se hospodářské politiky eurozóny
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropské centrální bance, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Směrem k pozitivní orientaci fiskální politiky pro eurozónu

ECO/438
Prohlubování hospodářské a měnové unie do roku 2025 (bílá kniha)

diskusní dokument o prohloubení hospodářské a měnové unie

ECO/439
Finance EU do roku 2025
(bílá kniha – diskusní dokument)
diskusní dokument o budoucnosti financí EU

ECO/437
Unie kapitálových trhů: přezkum v polovině období
(sdělení)
sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o hodnocení akčního plánu unie kapitálových trhů v polovině období

ECO/440
Celoevropský osobní penzijní produkt – PEPP
návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o celoevropském osobním penzijním produktu (PEPP)


Newsletter říjen 2017

Tato stanoviska, jejich stručná shrnutí i další dokumenty je možné nalézt také na:
http://www.eesc.europa.eu/